Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. lokakuuta 2012

Komissio pyytää näkemyksiä Rio+20:n jatkotoimista

Rio de Janeirossa kesäkuussa 2012 järjestetyssä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssissa (Rio+20) oli tarkoitus uudistaa poliittinen sitoumus kestävän kehityksen edistämiseksi. Euroopan komissio haluaa laatia konkreettisia ja yksityiskohtaisia toimia Rio+20:n pohjalta, jotta kestävä kehitys toteutuu sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Julkisen kuulemisen avulla pyritään saamaan näkemyksiä ja ideoita, joiden perusteella komissio laatii tiedonannon Rio+20:n jatkotoimista. Komissio aikoo julkaista tiedonannon vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Kuuleminen päättyy 15. tammikuuta 2013.

”Rio+20 ei ollut mikä tahansa kokous vaan äänekäs ja selkeä kehotus varmistaa kestävä tulevaisuus kaikkialla maailmassa. Se oli kehotus tehdä muutoksia elinolojemme parantamiseksi ja ylläpitämiseksi yhteisen planeettamme resurssien rajoissa. Rio+20 antoi sysäyksen muutoksiin, joita meidän on vietävä eteenpäin, jotta kestävä kehitys toteutuu kaikkialla maailmassa. On toivottavaa, että mahdollisimman moni osallistuu keskusteluun siitä, mitä konkreettisia toimia tämän saavuttamiseksi tarvitaan”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik.

Julkisen kuulemisen avulla pyritään saamaan vastauksia useisiin toimenpidekysymyksiin seuraavilla viidellä alalla:

1. Osallistavan vihreän talouden edistäminen kestävän kehityksen toteuttamiseksi sekä EU:ssa että koko maailmassa.

2. Painopistealojen määrittäminen (esimerkiksi köyhyyden poistaminen, kestävä maatalous, vesihuolto, kestävä energia, ihmisarvoisten työolojen luominen kaikille, valtamerten suojelu ja kalastus sekä kestävä kulutus ja tuotanto) sekä pohdinnat tavoitteiden ja indikaattoreiden tarkoituksenmukaisuudesta näillä aloilla.

3. Kestävän kehityksen tavoitteiden laatiminen, eri aiheiden ja niiden optimaalisen muodon tarkasteleminen sekä ehdotukset keinoiksi seurata edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa.

4. Tehokkaan kestävän kehityksen rahoitusstrategian vaihtoehtojen tarkasteleminen, mukaan lukien mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevia resursseja ja keinot edistää investointeja.

5. Kestävän kehityksen institutionaalisten puitteiden lujittaminen Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman (UNEP) ja kestävää kehitystä käsittelevän korkean tason poliittisen foorumin (HLPF) yhteydessä sekä pohdinnat keinoista lisätä sidosryhmien osallistumista.

Kuulemisella myös täydennetään aiemmin tänä vuonna toteutettuja vuoden 2015 jälkeisiä kehityspoliittisia puitteita koskevia julkisia kuulemisia.

Kuulemisen avulla pyritään saamaan kannanottoja kaikilta sidosryhmiltä: yksityishenkilöiltä, järjestöiltä, julkishallinnoilta, yrityksiltä jne.

Seuraavat toimet

Komissio aikoo antaa tiedonannon Rio+20:n jatkotoimista vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tausta

Vuonna 1992 pidetystä ensimmäisestä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssista on kulunut 20 vuotta. Vaikka edistystä on tapahtunut köyhyyden poistamisen ja ympäristösuojelun alalla, jäljellä on merkittäviä maailmanlaajuisia haasteita. Useista niin sanotuista vuosituhattavoitteista ollaan pahasti jäljessä. Noin 1,4 miljardia ihmistä elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä ja kuudennes maailman väestöstä kärsii aliravitsemuksesta. Luonnonvarat ovat häviämässä samalla, kun kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat kasvussa. Tämä aiheuttaa suuren haasteen kestävälle kehitykselle maailmanlaajuisesti.

Tätä taustaa vasten maailman johtajat tapasivat Rio de Janeirossa kesäkuussa 2012 neljännessä ympäristö- ja kehityskonferenssissa. On kulunut 20 vuotta Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetystä ympäristö- ja kehityskonferenssista ja 10 vuotta Johannesburgissa vuonna 2002 pidetystä kestävän kehityksen huippukokouksesta. Rio+20:n painopisteenä oli kaksi toisiinsa liittyvää aihetta: kestävää kehitystä ja köyhyyden poistamista palveleva vihreä talous sekä kestävän kehityksen institutionaalinen kehys.

Laajojen neuvottelujen tuloksena laadittiin Rio+20-päätösasiakirja, johon sisältyy useita toimia ja sitoumuksia, joiden noudattamista EU:n on seurattava.

Lisätietoja:

Julkiseen kuulemiseen voi osallistua verkkosivulla

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Katso myös:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30


Side Bar