Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. oktoober 2012

Komisjon kogub arvamusi Rio+20 konverentsi järelmeetmete kohta

Rio de Janeiros 2012. aasta juunis toimunud ÜRO säästva arengu ülemaailmse tippkohtumise (Rio+20 konverents) eesmärk oli uuendada säästva arenguga seotud poliitilisi kohustusi. Konverentsi järelmeetmetena soovib Euroopa Komisjon töötada välja konkreetsed meetmed ja arendada teatavaid tegevusvaldkondi, et muuta säästev areng tegelikkuseks nii ELis kui ka kogu maailmas. Seisukohtade ja ideede kogumiseks toimub avalik arutelu. Nende alusel peaks komisjon koostama 2013. aasta esimeses kvartalis teatise Rio+20 järelmeetmete kohta. Arutelu kestab 15. jaanuarini 2013.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Rio+20 ei olnud lihtsalt üks järjekordne konverents ─ tegemist oli valjuhäälse ja selge üleskutsega tagada säästev tulevik kogu maailmas, üleskutsega teha muudatusi elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks meie ainsa ja ühise planeedi ressursse kaitstes. Rio+20 andis innustust muudatusteks, tänu millele on võimalik muuta säästev areng reaalsuseks kõikjal Maal. Soovime kaasata kõiki arutellu selle üle, missuguseid konkreetseid samme on vaja astuda.“

Avalikul arutelul loodetakse saada arvamusi mitmete poliitikaküsimuste kohta viiel peamisel teemal.

1. Poliitika, mille eesmärk on liikuda kaasava keskkonnasäästliku majanduse suunas, et saavutada jätkusuutlik areng ELis ja kogu maailmas.

2. Prioriteetsete tegevusvaldkondade kindlaksmääramine (näiteks vaesuse kaotamine, säästev põllumajandus, veemajandus, säästev energia, inimväärne töö kõigi jaoks, ookeanid ja kalandus, säästev tootmine ja tarbimine) ning nende valdkondade eesmärkide ja näitajate otstarbekus.

3. Säästva arengu eesmärkide väljatöötamine, teemade ja valdkondade ning nende optimaalse vormi üle arutamine ja nende saavutamise jälgimise viiside väljapakkumine.

4. Säästva arengu rahastamise tõhusa strateegia võimaluste kaalumine, sealhulgas olemasolevate ressursside kasutamise võimalus ja investeeringute soodustamise viisid.

5. Säästva arengu institutsioonilise raamistiku tugevdamine ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP) ja kõrgetasemelise poliitilise säästva arengu foorumi (HLPF) raames ja sidusrühmade laialdasema kaasamise võimalused.

Arutelu täiendab ka 2015. aasta järgse arenguraamistiku avalikku arutelu, mis korraldati selle aasta alguses.

Arutelu käigus otsitakse vastuseid kõikidelt huvirühmadelt: kodanikelt, organisatsioonidelt, riigiasutustelt, ettevõtjatelt jne.

Edasised sammud

Komisjon kavatseb esitada teatise Rio+20 järelmeetmete kohta 2013. aasta esimeses kvartalis.

Taust

Kaks kümnendit pärast esimest ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi 1992. aastal vajab lahendamist ikka veel märkimisväärne arv üleilmseid probleeme, kuigi vaesuse vähendamisel ja keskkonnaseisundi halvenemise peatamisel on saavutatud olulist edu. Aastatuhande mitme arengueesmärgi osas on mahajäämus suur. Ligikaudu 1,4 miljardit inimest elavad ikka veel suures vaesuses ja üks kuuendik maailma elanikkonnast on alatoidetud. Loodusvarad vähenevad ja kasvuhoonegaaside heide suureneb pidevalt. See on kogu maailmas säästva arengu seisukohast oluliseks probleemiks.

Sellises olukorras kohtusid maailma juhid Rio de Janeiros 2012. aasta juunis ÜRO neljandal keskkonna- ja arengukonverentsil, et tähistada 1992. aastal Rio de Janeiros peetud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi kahekümnendat aastapäeva ning Johannesburgis 2002. aastal peetud ülemaailmse säästva arengu tippkohtumise kümnendat aastapäeva. Konverentsil Rio+20 keskenduti kahele omavahel seotud teemale: keskkonnasäästlik majandus tänu säästva arengu soodustamisele ja vaesuse vähendamisele ning säästva arengu institutsiooniline raamistik.

Põhjalike läbirääkimiste tulemusena võeti vastu Rio+20 lõppdokument, mis sisaldab mitmeid meetmeid ja kohustusi, millega EL peab veel tööd jätkama.

Lisateave:

Avalikus arutelus saab osaleda aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Vt ka:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar