Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 25. října 2012

Komise zjišťuje jak navázat na konferenci Rio+20

V červnu 2012 se v Rio de Janeiru konal summit OSN Rio+20, jehož cílem bylo obnovit politický závazek k udržitelnému rozvoji. V návaznosti na tuto konferenci chce Evropská komise podniknout konkrétní kroky a opatření, aby se udržitelný rozvoj stal skutečností, a to jak v EU, tak v celosvětovém měřítku. Zahájila proto veřejné konzultace, aby shromáždila názory a nápady, které se stanou součástí sdělení Komise o návaznosti na konferenci Rio+20, které plánuje vydat v prvním čtvrtletí roku 2013. Konzultace potrvají do 15. ledna 2013.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik řekl: „Rio+20 nebyla jen další konference – byla to hlasitá a jasná výzva k akci, která zajistí globální udržitelnou budoucnost, výzva ke změně, která zlepší a udrží naši kvalitu života tím, že budeme respektovat hranice jediné planety, kterou máme. Rio+20 dala impuls, nyní je na nás, abychom udržitelný vývoj přeměnili ve skutečnost v každém koutě naší planety. Chceme, aby se do debaty o konkrétních krocích, které je nutné podniknout, zapojil každý.“

Veřejné konzultace mají přinést odpovědi na řadu otázek v pěti hlavních oblastech politiky:

1. Politika zaměřená na přechod k zelené ekonomice podporující začlenění jakožto prostředku pro dosažení udržitelného rozvoje v EU i celosvětově.

2. Stanovení prioritních oblastí činnosti, jako je vymýcení chudoby, udržitelné zemědělství, vodohospodářství, udržitelná energetika, důstojná práce pro všechny, oceány a rybolov či udržitelná spotřeba a výroba, a zamyšlení nad užitečností cílů a ukazatelů v těchto oblastech.

3. Rozpracování cílů udržitelného rozvoje, zamyšlení nad tématy a otázkami a jejich optimální formou a navržení způsobů sledování dosaženého pokroku.

4. Zvážení možností účinné strategie financování udržitelného rozvoje, včetně možností mobilizace stávajících zdrojů a způsobů podpory investic.

5. Posílení institucionálního rámce pro udržitelný rozvoj v kontextu Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a politického fóra na vysoké úrovni (HLPF) o udržitelném rozvoji a zamyšlení nad způsoby jak lépe zapojit zainteresované strany.

Konzultace mimo jiné doplňují veřejné konzultace nazvané „Směrem k rámci pro rozvoj po roce 2015“, uspořádané dříve v tomto roce.

Konzultace by měla poskytnout odpovědi všech zainteresovaných stran: občanů, organizací, orgánů veřejné správy, podniků a dalších.

Další kroky

Komise hodlá vydat sdělení o krocích plánovaných v návaznosti na konferenci Rio+20 v prvním čtvrtletí roku 2013.

Souvislosti

Za dvacet let od prvního „summitu Země“ v roce 1992 bylo v úsilí vymýtit chudobu a zabránit zhoršování životního prostředí dosaženo značného pokroku, přesto však zbývá vyřešit ještě mnoho obtížných úkolů celosvětových rozměrů. Nedaří se plnit zejména některé z rozvojových cílů tisíciletí. Přibližně 1,4 miliardy lidí stále žijí v extrémní chudobě a šestina světové populace trpí podvýživou. Dochází k vyčerpávání přírodních zdrojů, zatímco celosvětové emise skleníkových plynů dále stoupají. Tyto problémy představují pro celosvětový udržitelný rozvoj velkou výzvu.

Za těchto okolností se v červnu 2012 na čtvrtém summitu Země v Rio de Janeiru setkali vedoucí představitelé zemí celého světa, aby si připomněli 20. výročí konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v roce 1992 a 10. výročí světového summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v roce 2002 v Johannesburgu. Konference Rio+20 se zaměřila na dvě vzájemně související témata: zelenou ekonomiku v kontextu udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby a institucionální rámec pro udržitelný rozvoj.

Po rozsáhlých jednáních byl přijat závěrečný dokument konference Rio+20 obsahující řadu kroků a závazků, na něž bude muset EU navázat.

Další informace:

Veřejných konzultací se lze zúčastnit prostřednictvím této internetové stránky:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Viz také:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar