Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 25 октомври 2012 г.

Комисията събира мнения за действията след „Рио+20“

Подновяването на политическия ангажимент за устойчиво развитие бе основната тема на световната среща на върха на ООН, озаглавена „Рио+20“, която се състоя в Рио де Жанейро през юни 2012 г. Като продължение на дебатите на конференцията Европейската комисия възнамерява да разработи конкретни действия и мерки за превръщане на устойчивото развитие в реалност — както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб. Бе организирана обществена консултация за събиране на мнения и идеи, които да бъдат използвани в предстоящо съобщение на Комисията относно действията след срещата „Рио+20“, планирано за първото тримесечие на 2013 г. Консултацията ще продължи до 15 януари 2013 г.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: Срещата „Рио+20“ не бе просто поредната конференция — тя беше силен и ясен призив за действие, насочено към осигуряване на устойчиво бъдещо развитие в световен мащаб, апел за промяна с оглед подобряване и поддържане на качеството на нашия живот в рамките на възможностите на единствената планета, която е наш общ дом. „Рио+20“ даде импулса и сега от нас зависи да превърнем устойчивото развитие в реалност във всяко кътче на планетата. Искаме да привлечем всички в този дебат относно конкретните стъпки, които трябва да бъдат предприети“.

Обществената консултация цели набирането на информация относно редица политически въпроси в пет основни насоки:

1. Политики, насочени към постигане на приобщаваща екологосъобразна икономика, като средство за постигане на устойчиво развитие в ЕС и в световен мащаб.

2. Определяне на приоритетни области на действие, като например премахване на бедността, устойчиво селско стопанство, водно стопанство, устойчива енергетика, осигуряване на достойни условия на труд за всички, развитие на океаните и рибарството, устойчиво потребление и производство заедно с анализ доколко са полезни целите и показателите в тези области.

3. Разработване на цели на устойчивото развитие и анализ на отделни теми и въпроси и тяхната оптимална форма, заедно с предложения за начините, по които да се следи за напредъка по изпълнението им.

4. Анализ на възможностите за ефективна стратегия за финансиране на устойчивото развитие, включително използването на вече съществуващи ресурси, и начини за насърчаване на инвестициите.

5. Укрепване на институционалната рамка за устойчиво развитие в контекста на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и Политическия форум на високо равнище за устойчивото развитие (HLPF), както и анализ на начините за постигане на по-активно участие на заинтересованите страни.

Консултацията е също така допълнение към обществената консултация „Към рамка за развитие след 2015 г.“, организирано по-рано тази година.

Тя търси отговори от всички заинтересовани страни: граждани, организации, публични администрации, предприятия и др.

Следващи стъпки

Комисията планира да публикува съобщение относно действията след срещата „Рио+20“, което е насрочено за първото тримесечие на 2013 г.

Контекст

Въпреки значителния напредък, постигнат две десетилетия след първата Среща на върха за Земята от 1992 г., посветена на усилията за преодоляване на бедността и прекратяване на разрушаването на околната среда, светът все още не се е справил с някои основни проблеми. Изпълнението на много от целите на хилядолетието за развитие изостава от начертания график. Все още около 1,4 милиарда жители на Земята живеят в изключителна бедност, а една шеста от световното население страда от недохранване. Природните ресурси се изчерпват, докато глобалните емисии на парникови газове продължават да нарастват. Всичко това е сериозно предизвикателство пред устойчивото развитие в световен мащаб.

В тази обстановка през юни 2012 г. в Рио де Жанейро се събраха множество световни лидери за участие в четвъртата Среща на върха за Земята — 20 години след проведената през 1992 г. пак там Конференция на ООН за околната среда и устойчивото развитие и 10 години след Световната среща на върха за устойчиво развитие в Йоханесбург през 2002 г. Дебатите на срещата „Рио+20“ бяха съсредоточени върху две взаимосвързани теми: екологосъобразната икономика в контекста на устойчивото развитие и преодоляването на бедността, както и институционалната рамка за устойчиво развитие.

След продължителни преговори бе огласен консенсусен Документ за резултатите от „Рио+20“, съдържащ редица действия и ангажименти, по които от ЕС се изискват по-нататъшни действия.

За повече информация:

За участие в обществената консултация:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rio20_en.htm

Виж също:

http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar