Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL PT FI ET LT LV PL

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 oktober 2012

Fiske: Kommissionen föreslår fiskemöjligheter för 2013 i Atlanten och Nordsjön

Europeiska kommissionen har föreslagit fiskemöjligheter för 2013 för vissa fiskbestånd i Atlanten och Nordsjön. I förslaget fastställs nivåerna för total tillåten fångstmängd (TAC) och fiskeansträngningen för bestånd som uteslutande förvaltas av EU. I överensstämmelse med vetenskapliga utlåtanden föreslår kommissionen att man ökar eller bibehåller de totala tillåtna fångstmängderna för 16 bestånd (t.ex. vissa bestånd av torsk, havskräfta och tunga) och minskar dem för 47 bestånd.

Kommissionens slutliga mål och en av hörnstenarna i den pågående reformen av den gemensamma fiskeripolitiken är att alla bestånd ska fiskas på hållbara nivåer, så kallat maximalt hållbart uttag (MSY), senast 2015. När så är möjligt, ger vetenskapsmän råd om hur bestånden ska nå nivåer som möjliggör maximalt hållbart uttag. I år kunde så kallade MSY-utlåtanden göras för 20 bestånd (vilket kan jämföras med 12 i fjol). Detta är en tydlig förbättring när det gäller tillgången till och kvaliteten på vetenskapliga data.

– Vi måste tänka långsiktigt. Europas yrkesfiskare går en dyster framtid till mötes utan hållbara och friska bestånd. Tack vare långsiktig förvaltning fiskas ett antal bestånd i Atlanten redan på MSY-nivåer. Men samtidigt överfiskas 47 % av bestånden fortfarande. Dessa uppgifter visar att kommissionens vision för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken är ett steg i rätt riktning, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske.

Förslagen i detalj

Enligt vetenskapliga utlåtanden ligger havskräfta i vattnen väster om Skottland, rödspätta i östra delen av Engelska kanalen, torsk och tunga i Keltiska havet och tunga i västra delen av Engelska kanalen på nivåer som möjliggör maximalt hållbart uttag och kommissionen föreslår att man bör öka eller bibehålla deras TAC.

Samtidigt fortsätter torskbestånden i Irländska sjön och Kattegatt att vara små, och bristande data försvårar förvaltningen av dessa bestånd. Tunga i Irländska sjön ligger på mycket låga nivåer och kommissionen föreslår att riktat fiske förbjuds och att bifångsterna minimeras. MSY-utlåtanden om kolja i Keltiska havet och tunga i Biscayabukten kräver omfattande TAC-nedskärningar så att bestånden kan föras till nivåer som möjliggör maximalt hållbart uttag. Bestånden av torsk och vitling väster om Skottland, med mycket höga utkastnivåer, fortsätter att vara i mycket dåligt skick och ligger långt under säkra gränser.

När det gäller mer än 30 bestånd för vilka uppgifterna är begränsade har kommissionen av försiktighetsskäl och mot bakgrund av den senaste utvecklingen inom dessa bestånd följt Internationella havsforskningsrådets (Ices) rekommendationer och föreslagit nedskärningar av TAC med 20 %.

För 13 bestånd har det nyligen kommit vetenskapliga utlåtanden. Dessa måste analyseras vidare innan förslaget kan uppdateras senare under hösten.

Bakgrund

Detta förslag avser endast de 83 bestånd för vilka TAC fastställs uteslutande av EU. Ett andra förslag kommer att behandla de bestånd för vilka fiskemöjligheterna fastställs inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer (RFMO) eller samråd med tredjeländer (delade bestånd). Det kommer att läggas fram senare i höst när några av resultaten av dessa internationella förhandlingar blivit tillgängliga.

De föreslagna fångstbegränsningarna grundar sig på vetenskapliga utlåtanden från Internationella havsforskningsrådet (Ices) och vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen (STECF). Berörda parter har också rådfrågats på grundval av kommissionens samrådsdokument från juni (IP/12/584).

Kommissionen föreslog redan den 17 augusti fiskemöjligheter i Östersjön för 2013 och den 9 oktober för djuphavsbestånd för 2013–2014 (IP/12/1083).

Mer information:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_en.htm

  • Fleråriga förvaltningsplaner:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_sv.htm

  • Karta över fiskeområden:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Tabell 1: Bestånd med förslag till ökad TAC

Svenskt namn

Latinskt namn

TAC-område (se karta)

TAC 2012

TAC 2013

Förändring TAC 2012–2013 (%)

Torsk

Gadus morhua

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,Cecaf 34.1.1 (EU)

10.059

10.200

1%

Tunga

Solea solea

VIIfg

1.060

1.100

4%

VIIe

777

894

15%

Kummel

Merluccius

VIIIc, IX, X, Cecaf 34.1.1 (EU)

12.299

14.144

15%

Sill

Clupea

VIIa

4.752

4.993

5%

Glasvarar

Lepidorhombus

IIa (EU), IV (EU)

1.845

2.820

53%

Havskräfta

Havskräfta

VII – Porcupine Bank särskilda villkor

1.260

1.386

10%

Vb(EU:s och internationella vatten), VI

14.091

16.650

18%

Rödspätta

Pleuronectes

VIIde

5.062

5.342

6%

Lubb

Brosme brosme

IIIa och EU 22–32

24

29

20%

Vitling

Merlangius

VIIb–k

19.053

24.500

29%

Tabell 1b: Bestånd utan ändringar av TAC

Svenskt namn

Latinskt namn

TAC-område (se karta)

TAC 2012

TAC 2013

Förändring TAC 2012–2013 (%)

Ansjovis

Engraulis

IX, X,Cecaf 34.1.1.

8360

8.360

0%

Torsk

Gadus morhua

VIa, Vb…

0

0

0%

Rödspätta

Pleuronectes

VIIa

1627

1.627

0%

Bleka

Pollachius pollachius

Vb (EU), VI, XII, XIV

397

397

0%

VII

13.495

13.495

0%

Tabell 2: Bestånd med förslag till minskad TAC

Svenskt namn

Latinskt namn

TAC-område (se karta)

TAC 2012

TAC 2013

Förändring TAC 2012–2013 (%)

Marulk

Lophius

Vb (EU), VI, XII, XIV

5.183

4.146

-20%

VII

30.677

24.542

-20%

VIIIabde

8.220

6.576

-20%

VIIIc,IX,X,Cecaf 34.1.1

3.300

2.050

-38%

Birkelånga

Molva dypterigia

Internationella vatten i XII

815

652

-20%

Torsk

Gadus morhua

VIb (Rockall)

78

62

-20%

Kattegatt (IIIa(S))

133

100

-25%

VIIa

380

285

-25%

Tunga

Solea solea

VI, Vb, internationella vatten i XII och XIV

60

48

-20%

VIIbc

44

35

-20%

VIIhjk

423

338

-20%

IIIa, IIIbcd (EU)

610

560

-8%

VIIa

300

60

-80%

VIId

5.580

4.800

-14%

VIIIab

4.250

3.000

-29%

Guldlax

Argentina silus

I, II EU + int. vatten

95

84

-12%

III,IV EU + int. vatten

1.082

952

-12%

V,VI,VII EU + int. vatten

4.316

3.798

-12%

Kolja

Melanogrammus

VIIa

1.251

1.001

-20%

Vb,VIa

6.015

3.100

- 48%

VIIb-k, VIII, IX, X, Cecaf 34.1.1 (EU)

16.645

7.500

-55%

Kummel (total TAC i norr)

Merluccius

Total TAC i norr (IIIa/IIa och IV/Vb, VI, VII, XII och XIV/VIIIabde)

55.105

37.200

-32%

Sill

Clupea

VIIef

980

784

-20%

VIIghjk

21.100

17.200

-18%

Taggmakrill

Trachurus

IX

30.800

30.000

-3%

Glasvarar

Lepidorhombus

VII

17.385

13.908

-20%

VIIIabde

1.716

1.373

-20%

Vb (EU), VI, XII, XIV

3.387

2.040

-40%

VIIIc, IX, X, Cecaf 34.1.1(EU)

1.214

890

-27%

Havskräfta

Havskräfta

VIIIabde

3.899

3.200

-18%

IIa (EU), Nordsjön (EU)

21.929

17.350

-21%

VII

21.759

18.576

-15%

IX och X; EU-vatten i Cecaf 34.1.1

273

246

-10%

VIIIc

82

74

-10%

Rödspätta

Pleuronectes

VIIfg

369

300

-19%

VIIhjk

176

113

-36%

Vb (EU-vatten), VI, XII, XIV

693

554

-20%

VIIbc

78

62

-20%

VIII,IX,X,Cecaf 34.1.1

395

316

-20%

Bleka

Pollachius pollachius

IX,X,Cecaf 34.1.1 (EU)

282

226

-20%

VIIIabde

1.482

1.186

-20%

VIIIc

231

185

-20%

Gråsej

Pollachius virens

VII, VIII, IX, X, Cecaf 34.1.1 (EU)

3.343

2.674

-20%

Tunga

Solea spp.

VIIIcde,IX,X, Cecaf 34.1.1 (EU)

1.072

858

-20%

Skarpsill

Sprattus

VIIde

5.150

4.120

-20%

Vitling

Merlangius

Vb (EU-vatten), VI, XII, XIV

307

246

-20%

VIIa

89

71

-20%

VIII

3.175

2.540

-20%

Tabell 3: Bestånd för vilka utlåtanden kommer under hösten

Svenskt namn

Latinskt namn

TAC-område (se karta)

TAC 2012

TAC 2013

Trynfiskar

Caproidae

VI, VII, VIII EU

82.000

pm

Sill

Clupea

VIa(S), VIIbc

4.247

pm

Taggmakrill

Trachurus

VIIIc

25.011

pm

Långa

Molva molva

IIIa; EU-vatten i IIIb, IIIc och IIId

92

pm

Håbrand

Lamna nasus

Alla områden

0

pm

Rockor

Rajidae

EU-vatten i VI, VIIa-c, VIIe-k

9.915

pm

EU-vatten i VIII, IX

4.222

pm

IIa (EU), IV–Nordsjön (EU)

1.395

pm

IIIa

58

pm

VIId

887

pm

Pigghaj

Squalus

EU-vatten och internationella vatten i I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV

0

pm

EU-vatten i IIa and IV

0

pm

IIIa

0

pm

Tabell 4: Bestånd för vilka TAC beslutas av ett enskilt medlemsland

Svenskt namn

Latinskt namn

TAC-område (se karta)

Ansvarigt medlemsland

Sill

Clupea

VIa Clyde

Förenade kungariket

Taggmakrill

Trachurus

Cecaf (Kanarieöarna)

Spanien

Taggmakrill

Trachurus

Cecaf (Madeira)

Portugal

Taggmakrill

Trachurus

X, Cecaf (Azorerna)

Portugal

Peneidaräkor

Penaeus

Franska Guyana

Frankrike

Vitling

Merlangius

IX, X, Cecaf 34.1.1 (EU)

Portugal


Side Bar