Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL SV PT FI LT LV PL

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. oktoober 2012

Kalandus: komisjon teeb ettepaneku Atlandi ookeani ja Põhjamere 2013. aasta kalapüügivõimaluste kohta

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku teatavate Atlandi ookeani ja Põhjamere kalavarude 2013. aasta püügivõimaluste kohta. Ettepanekus käsitletakse üksnes ELi majandatavate kalavarude lubatud kogupüüki ja püügikoormust. Komisjon teeb teaduslikele nõuannetele tuginedes ettepaneku suurendada või jätkata samas mahus 16 kalavaru (sealhulgas teatavad tursa-, norra salehomaari ja merikeele varud) lubatud kogupüüki ning vähendada seda 47 kalavaru puhul.

Komisjoni lõppeesmärk on jõuda 2015. aastaks selleni, et kõiki kalavarusid püütakse säästvalt, nn maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel. See eesmärk on ka ühise kalanduspoliitika käimasoleva reformi üks tugisammas. Kui vähegi võimalik küsitakse teadlastelt nõu, kuidas varude maksimaalse jätkusuutliku saagikuse taset saavutada. Käesoleval aastal võib maksimaalse jätkusuutliku saagikuse taseme saavutada 20 kalavaru (võrreldes eelmise aasta 12 varuga). See on märkimisväärne samm edasi, eriti kui arvestada teaduslike andmete kättesaadavust ja kvaliteeti.

Euroopa merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki märkis:Me peame mõtlema kaugeleulatuvalt. Ilma jätkusuutlike ja tervete kalavarudeta on Euroopa kalameeste tulevik tume. Tänu varude pikaajalisele haldamisele püütakse Atlandi ookeanis juba mitmeid kalavarusid maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel. Kuid samal ajal on 47% varudest ikka veel ülepüütud. Need faktid annavad kinnitust komisjon nägemusele kalanduspoliitika reformi osas.

Ettepaneku üksikasjad

Teaduslike nõuannete kohaselt on norra salehomaari varud Šotimaast läände jäävates vetes, lestavarud La Manche'i idaosas, tursa- ja merikeelevarud Keldi meres ning merikeelevarud La Manche'i lääneosas maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel ning komisjon teeb ettepaneku nende varude lubatud kogupüüki tõsta või jätkata seda samas mahus.

Samal ajal on tursavarude olukord Iiri meres ja Kattegati väinas jätkuvalt halvas seisukorras ja puudulikud andmed takistavad nende kalavarude majandamist. Merikeelevarude tase Iiri meres on äärmiselt madal ning komisjon teeb ettepaneku otsepüük peatada ja kaaspüüki vähendada. Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse alases nõuandes Keldi mere kilttursavarude ja Biskaia lahe merikeelevarude kohta nõutakse lubatud kogupüügi märkimisväärset vähendamist, mis aitaks tõsta need varud maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemeni. Tursa ja merlangi tagasiheite määr Šotimaast läände jäävates vetes on äärmiselt kõrge ning need varud on jätkuvalt väga halvas seisukorras ja jäävad kõvasti alla ohutut taset.

Üle 30 varu kohta on andmed piiratud, kuid nende varude hiljuti täheldatud arenguid ja ennetavaid abinõusid arvesse võttes järgis komisjon nende varude puhul Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu soovitatud suunda ning tegi ettepaneku vähendada lubatud kogupüüki 20%.

13 kalavaru kohta saadi teadusalased nõuanded alles hiljuti ning need vajavad analüüsimist, enne kui nende alusel sügise lõpupoole ettepanekut ajakohastatakse.

Taust

Käesolevas ettepanekus käsitletakse ainult neid 83 kalavaru, mille lubatud kogupüügi otsustab EL üksinda. Teises ettepanekus käsitletakse kalavarusid, mille püügivõimalused tuleb kooskõlastada piirkondlike kalandusorganisatsioonidega või läbirääkimiste käigus kolmandate riikidega (jagatud kalavarud). Sellekohane ettepanek esitatakse käesoleva sügise lõpupoole, kui selguvad rahvusvaheliste läbirääkimiste tulemused.

Kavandatud püügipiirangud põhinevad Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) ning kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) teaduslikel nõuannetel. Komisjoni juunikuus vastuvõetud konsultatsioonidokumendile (IP/12/584) tuginedes on nõu peetud ka sidusrühmadega.

Komisjon esitas juba 17. augustil ettepaneku Läänemere kalavarude 2013. aasta püügivõimaluste kohta ja 9. oktoobril ettepaneku süvamerevarude 2013.–2014. aasta püügivõimaluste kohta (IP/12/1083).

Lisateave:

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Tabel 1: Kalavarud, mille lubatud kogupüüki soovitatakse suurendada

Tavanimetus

Ladinakeelne nimetus

Lubatud kogupüügi piirkond (vt kaart)

Lubatud kogupüük 2012. aastal

Lubatud kogupüük 2013. aastal

Lubatud kogupüügi muutus 2012–2013, %

Tursk

Gadus morhua

VIIb, c, e–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

10.059

10.200

1%

Harilik merikeel

Solea solea

VIIfg

1.060

1.100

4%

VIIe

777

894

15%

Merluus

Merluccius

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

12.299

14.144

15%

Heeringas

Clupea

VIIa

4.752

4.993

5%

Megrimid

Lepidorhombus

IIa (EL), IV (ELi veed)

1.845

2.820

53%

Norra salehomaar

Nephrops

VII - Eritingimus Porcupine'i madal

1.260

1.386

10%

VI (ELi ja rahvusvahelised veed), VI

14.091

16.650

18%

Atlandi merilest

Pleuronectes

VIIde

5.062

5.342

6%

Meriluts

Brosme brosme

IIIa ja ELi veed 22–32

24

29

20%

Merlang

Merlangius

VIIb–k

19.053

24.500

29%

Tabel 1b: Varud, mille lubatud kogupüüki ei muudeta

Tavanimetus

Ladinakeelne nimetus

Lubatud kogupüügi piirkond (vt kaart)

Lubatud kogupüük 2012. aastal

Lubatud kogupüük 2013. aastal

Lubatud kogupüügi muutus 2012–2013, %

Anšoovis

Engraulis

IX,X,CECAF 34.1.1.

8360

8.360

0%

Tursk

Gadus morhua

VIa, Vb…

0

0

0%

Atlandi merilest

Pleuronectes

VIIa

1627

1.627

0%

Pollak

Pollachius pollachius

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

397

397

0%

VII

13.495

13.495

0%

Tabel 2: Kalavarud, mille lubatud kogupüüki soovitatakse vähendada

Tavanimetus

Ladinakeelne nimetus

Lubatud kogupüügi piirkond (vt kaart)

Lubatud kogupüük 2012. aastal

Lubatud kogupüük 2013. aastal

Lubatud kogupüügi muutus 2012–2013, %

Merikurat

Lophius

Vb(EC), VI, XII, XIV

5.183

4.146

-20%

VII

30.677

24.542

-20%

VIIIabde

8.220

6.576

-20%

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

3.300

2.050

-38%

Sinine molva

Molva dypterigia

XII püügipiirkonna rahvusvahelised veed

815

652

-20%

Tursk

Gadus morhua

VIb (Rockalli alapiirkond)

78

62

-20%

Kattegat (IIIa(S))

133

100

-25%

VIIa

380

285

-25%

Harilik merikeel

Solea solea

VI, Vb, II ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

60

48

-20%

VIIbc

44

35

-20%

VIIhjk

423

338

-20%

IIIa, IIIbcd (ELi veed)

610

560

-8%

VIIa

300

60

-80%

VIId

5.580

4.800

-14%

VIIIab

4.250

3.000

-29%

Põhjaatlandi hõbekala

Argentina silus

I, II (ELi ja rahvusvahelised veed)

95

84

-12%

III, IV (ELi ja rahvusvahelised veed)

1.082

952

-12%

V, VI, VII (ELi ja rahvusvahelised veed)

4.316

3.798

-12%

Kilttursk

Melanogrammus

VIIa

1.251

1.001

-20%

Vb,VIa

6.015

3.100

- 48%

VIIb–k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

16.645

7.500

-55%

Merluus (kogu põhjapoolnelubatud kogupüük)

Merluccius

Kogu põhjapoolne lubatud kogupüük (IIIa / IIa ja IV / Vb, VI, VII, XII ja XIV / VIIIa, b, d, e)

55.105

37.200

-32%

Heeringas

Clupea

VIIef

980

784

-20%

VIIghjk

21.100

17.200

-18%

Harilik stauriid

Trachurus

IX

30.800

30.000

-3%

Megrimid

Lepidorhombus

VII

17.385

13.908

-20%

VIIIabde

1.716

1.373

-20%

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

3.387

2.040

-40%

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1(ELi veed)

1.214

890

-27%

Norra salehomaar

Nephrops

VIIIabde

3.899

3.200

-18%

IIa (ELi veed), Põhjameri (ELi veed)

21.929

17.350

-21%

VII

21.759

18.576

-15%

IX ja X püügipiirkond; CECAF 34.1.1 (ELi veed)

273

246

-10%

VIIIc

82

74

-10%

Atlandi merilest

Pleuronectes

VIIfg

369

300

-19%

VIIhjk

176

113

-36%

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

693

554

-20%

VIIbc

78

62

-20%

VIII,IX,X,CECAF 34.1.1

395

316

-20%

Pollak

Pollachius pollachius

IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

282

226

-20%

VIIIabde

1.482

1.186

-20%

VIIIc

231

185

-20%

Põhjaatlandi süsikas

Pollachius virens

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

3.343

2.674

-20%

Merikeeled

Solea spp.

VIIIc, d, e, CECAF 34.1.1 (ELi veed)

1.072

858

-20%

Kilu

Sprattus

VIIde

5.150

4.120

-20%

Merlang

Merlangius

Vb (ELi veed), VI, XII, XIV

307

246

-20%

VIIa

89

71

-20%

VIII

3.175

2.540

-20%

Tabel 3: Kalavarud, mille kohta esitatakse soovitus hiljem

Tavanimetus

Ladinakeelne nimetus

Lubatud kogupüügi piirkond (vt kaart)

Lubatud kogupüük 2012. aastal

Lubatud kogupüük 2013. aastal

Hirvkalalased

Caproidae

VI, VII, VIII ELi veed

82.000

pm

Heeringas

Clupea

VIa(S), VIIbc

4.247

pm

Harilik stauriid

Trachurus

VIIIc

25.011

pm

Harilik molva

Molva molva

IIIa; IIIb, IIIc ja IIId püügipiirkonna ELi veed

92

pm

Harilik heeringahai

Lamna nasus

Kõik püügipiirkonnad

0

pm

Railased

Rajidae

VI, VIIa–c, e–k püügipiirkonna ELi veed

9.915

pm

IX, VIII püügipiirkonna ELi veed

4.222

pm

IIa (ELi veed), Põhjameri (ELi veed)

1.395

pm

IIIa

58

pm

VIId

887

pm

Harilik ogahai

Squalus

I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelised veed

0

pm

IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

0

pm

IIIa

0

pm

Tabel 4: Kalavarud, mille lubatud kogupüügi määramine on delegeeritud ühele liikmesriigile

Tavanimetus

Ladinakeelne nimetus

Lubatud kogupüügi piirkond (vt kaart)

Vastutav liikmesriik

Heeringas

Clupea

VIa Clyde

Ühendkuningriik

Harilik stauriid

Trachurus

CECAF(Kanaari saared)

Hispaania

Harilik stauriid

Trachurus

CECAF(Madeira)

Portugal

Harilik stauriid

Trachurus

X, CECAF(Assoorid)

Portugal

Viburhännakud

Penaeus

Prantsuse Guyana

Prantsusmaa

Merlang

Merlangius

IX, X, CECAF 34.1.1. (ELi veed)

Portugal


Side Bar