Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska Kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 24 oktober 2012

Fattigdom: Kommissionen föreslår en ny fond för EU-bistånd till de personer som har det sämst ställt

Europeiska kommissionen föreslår att man inrättar en fond för att hjälpa de EU-invånare som har det sämst ställt. Fonden är avsedd att stödja medlemsstaternas system för tillhandahållande av livsmedel till dem som har det sämst ställt, samt kläder och andra förnödenheter till hemlösa och barn som lider materiella brister. Förslaget går nu till Europaparlamentet och rådet för godkännande.

I sitt förslag från juni 2011 till flerårig budgetram (se IP/11/799) äskade kommissionen en budget på 2,5 miljarder euro till fonden för åren 2014–2020. Medlemsstaterna är tänkta att ansvara för utbetalningen av 15 % av kostnaderna för sina nationella program och de återstående 85 % betalas ur fonden.

– På EU-nivå behöver vi nya mekanismer för solidaritet och resurser för att hjälpa personer som lider av fattigdom och brister och som i många fall lever i akuta sociala nödlägen. Detta är syftet med den fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt som vi godkänt i dag, säger Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Durão Barroso.

– Den nya fond som vi föreslår ska tillhandahålla konkret bistånd för att hjälpa de mest utsatta i Europa att komma in i samhället. Den blir ett tydligt bevis på EU:s solidaritet med de svagaste, med dem som drabbats hårdast av den ekonomiska och sociala krisen. Jag hoppas att medlemsstaterna och Europaparlamentet snabbt antar detta förslag och den budget som behövs för den, så att stödet når de behövande utan dröjsmål, säger László Andor, EU-kommissionär för sysselsättning, sociala frågor och inkludering.

Enligt förslaget ska medlemsstaterna ansöka om medel för att stödja operativa program under åren 2014–2020 för system som via partnerorganisationer tillhandahåller livsmedel till de personer som har det sämst ställt och kläder och andra förnödenheter (till exempel skor, tvål och schampo) till hemlösa och barn som lider av materiella brister.

Enligt förslaget får de nationella myndigheterna avsevärd flexibilitet i planeringen och tillhandahållandet av biståndet. Medlemsstaterna eller partnerorganisationerna ansvarar för att fastställa närmare kriterier om fördelningen av biståndet, eftersom det är de som är bäst placerade för att styra biståndet till lokala behov.

Partnerorganisationerna, som ofta är icke-statliga organisationer, får ansvaret för att tillhandahålla livsmedel eller varor till de personer som har det sämst ställt. För att uppnå fondens mål i fråga om social sammanhållning behöver partnerorganisationerna inte bara tillhandahålla materiellt bistånd till de personer som har det sämst ställt utan även vidta åtgärder som syftar till deras integrering i samhället. Fonden ska också kunna stödja sådana kompletterande åtgärder.

De nationella myndigheterna kan använda fonden antingen för inköp av livsmedel eller varor för att ställa dem till partnerorganisationernas förfogande eller ge partnerorganisationerna medel till sådana inköp.

Bakgrund

I strategin Europa 2020 har EU åtagit sig att minska antalet människor som befinner sig i eller riskerar att drabbas av fattigdom med minst 20 miljoner.

Av de 116 miljoner EU-invånare som riskerar fattigdom eller social utestängning lider cirka 40 miljoner av allvarliga materiella brister.

Ett av huvuddragen i materiell fattigdom är att man inte har tillgång till livsmedel i lämplig mängd och av lämplig kvalitet. Andelen EU-befolkning som inte har råd varannan dag med en måltid som innehåller kött, kyckling, fisk eller en vegetarisk motsvarighet, något som Världshälsoorganisationen fastställer som ett grundläggande behov, var 8,7 % år 2000, det vill säga över 43 miljoner människor. De första uppgifterna för 2011 pekar på en försämring av läget.

En särskilt tung form av materiell fattigdom är hemlöshet, och det är svårt att mäta hur utbredd den är. Det uppskattas dock att det under 2009/2010 fanns 4,1 miljoner hemlösa människor i Europa. Hemlösheten har ökat på senare tid på grund av den ekonomiska krisens sociala följder och den stigande arbetslösheten. Det är ännu mer oroande att det allt oftare är barnfamiljer, unga människor och personer med invandrarbakgrund som är hemlösa.

Det finns 25,4 miljoner barn som riskerar fattigdom eller social utestängning i EU. Allmänt sett riskerar barn oftare fattigdom eller social utestängning än befolkningen i övrigt (27 % jämfört med 23 % för den sammantagna befolkningen). Detta innebär större brister än enbart undernäring. Till exempel har 5,7 miljoner barn inte råd med nya (icke begagnade) kläder och 4,7 miljoner har inte två par välsittande skor (inbegripet ett par allväderskor). Barn som lider materiella brister kommer med större sannolikhet än sina mer välbärgade kamrater att få dåliga resultat i skolan, lida av dålig hälsa och misslyckas med att förverkliga hela sin potential som vuxna.

Europeiska unionens huvudinstrument för att stödja anställbarhet, bekämpa fattigdom och främja social inkludering är och förblir Europeiska socialfonden (ESF). Detta strukturella instrument investerar direkt i människors färdigheter och syftar till att ge dem bättre chanser på arbetsmarkanden. Emellertid befinner sig somliga av de mest utsatta medborgarna alltför långt ifrån arbetsmarknaden för att kunna omfattas av Europeiska socialfondens åtgärder för social inkludering.

EU:s program för utdelning av livsmedel till dem som har det sämst ställt har sedan 1987 varit en viktig källa för organisationer som direkt arbetar med de sämst lottade och tillhandahåller dem livsmedel. Ur programmet delas det för närvarande ut cirka 500 000 ton livsmedel varje år till de personer som har det sämst ställt. Systemet inrättades för att man skulle ta tillvara det dåvarande jordbruksöverskottet. Eftersom interventionslagren förväntas minska och är högst oförutsägbara för åren 2011-2020 till följd av successiva reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken kommer programmet att upphöra i slutet av 2013. Den föreslagna fonden för europeiskt bistånd till de personer som har det sämst ställt är tänkt att ersätta och bygga vidare på det programmet.

Ytterligare information

Se MEMO/12/800

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

László Andors webbplats: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Senaste numret av European Employment and Social Situation Quarterly Review: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Prenumerera på Europeiska kommissionen kostnadsfria nyhetsbrev per e-post om sysselsättning, sociala frågor och inkludering: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Följ László Andor på Twitter: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar