Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. oktobra 2012

Revščina: Komisija predlaga nov Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim

Evropska komisija je predlagala ustanovitev Sklada za pomoč najbolj ogroženim v EU. Ta bo podprl programe držav članic z zagotavljanjem hrane najbolj ogroženim ter oblačil in drugega osnovnega blaga brezdomcem in materialno prikrajšanim otrokom. O odobritvi predloga bosta zdaj odločala Evropski parlament in Svet ministrov Evropske unije.

Komisija je za Sklad v obdobju 2014–2020 predvidela proračun v višini 2,5 milijarde EUR kot del predloga za večletni finančni okvir, sprejetega junija 2011 (glej IP/11/799). Države članice bodo pristojne za plačilo 15 % stroškov nacionalnih programov, preostalih 85 % pa bo zagotovil Sklad.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Durão Barroso je dejal: „Na evropski ravni potrebujemo nove mehanizme solidarnosti in ustrezne vire, da bi pomagali ogroženim in revnim, ki pogosto živijo v resnično socialno kritičnih razmerah. To je namen danes odobrenega Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.“

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Predlagani novi Sklad bo najbolj ranljivim Evropejcem zagotovil oprijemljivo pomoč pri vključevanju v družbo. To bo konkreten primer solidarnosti EU z najšibkejšimi osebami, ki jih je gospodarska in socialna kriza najbolj prizadela. Upam, da bodo države članice in Evropski parlament hitro sprejeli ta predlog in priloženi proračun, da bo podpora čim prej v rokah tistih, ki jo potrebujejo.“

Predlog bo nacionalnim organom omogočil znatno fleksibilnost pri načrtovanju in zagotavljanju pomoči v skladu z nacionalnimi programi. Za določitev natančnih meril za dodeljevanje pomoči bodo odgovorne države članice ali celo partnerske organizacije, saj najbolje vejo, kako uporabiti pomoč glede na lokalne potrebe.

Partnerske organizacije, ki so pogosto nevladne organizacije, bodo odgovorne za razdeljevanje hrane ali blaga najbolj ogroženim. Da bi dosegli cilje Sklada v zvezi s socialno kohezijo, partnerske organizacije najbolj ogroženim ne bodo zagotavljale samo materialne pomoči, ampak bodo opravljale tudi osnovne dejavnosti za njihovo socialno vključevanje. Sklad bo lahko podprl tudi take spremljevalne ukrepe.

Nacionalni organi bodo lahko s pomočjo Sklada nakupili hrano ali blago ter ju dali na voljo partnerskim organizacijam ali pa bodo partnerskim organizacijam zagotovili finančna sredstva v ta namen. Predlog predvideva tudi možnost uporabe hrane iz intervencijskih zalog, če te obstajajo.

Ozadje

Evropska unija se je s strategijo Evropa 2020 zavezala k zmanjšanju števila ljudi, ki sta jih prizadeli ali jih ogrožata revščina in socialna izključenost za vsaj 20 milijonov.

Od 116 milijonov državljanov EU, ki so na pragu tveganja revščine ali socialne izključenosti, jih 40 milijonov trpi zaradi hude materialne deprivacije.

Ena glavnih značilnosti materialne deprivacije je nezmožnost dostopa do ustrezne količine in kakovosti hrane. Delež prebivalstva EU, ki si ne morejo privoščiti obroka z rdečim mesom, piščancem, ribo (ali vegetarijanskim nadomestkom) vsak drugi dan, kar Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje kot temeljno potrebo, je v letu 2010 znašal 8,7 %, tj. več kot 43 milijonov oseb. Prve številke, ki so na voljo za leto 2011, kažejo na poslabšanje.

Skrajna oblika materialne deprivacije je brezdomstvo, katerega obseg je težko določiti. Vendar ocene kažejo, da je bilo v letih 2009/2010 v Evropi 4,1 milijona brezdomcev. Brezdomstvo se je pred kratkim povečalo zaradi socialnega vpliva finančne in gospodarske krize ter vse večje brezposelnosti. Še bolj pa je zaskrbljujoče, da je med brezdomci vse več družin z otroki, mladih in ljudi s priseljenskim ozadjem.

V EU je 25,4 milijona otrok na pragu tveganja revščine ali socialne izključenosti. Na splošno je prag tveganja revščine ali socialne izključenosti pri otrocih višji kot pri preostalem prebivalstvu (27 % v primerjavi s 23 % celotnega prebivalstva). Zaradi tega so izpostavljeni materialni deprivaciji, ki presega nezadostno prehrano. Na primer, 5,7 milijona otrok si ne more privoščiti novih oblačil in 4,7 milijona otrok nima dveh parov ustreznih čevljev (vključno s parom čevljev za vse vremenske razmere). Verjetneje je, da bodo otroci, ki trpijo zaradi materialne deprivacije, manj uspešnejši v šoli v primerjavi z njihovimi vrstniki z boljšimi življenjskimi pogoji, da ne bodo tako zdravi in da kot odrasli ne bodo mogli v celoti uresničiti svojega potenciala.

Glavni instrument Evropske unije za podporo zaposljivosti, boj proti revščini in spodbujanje socialne vključenosti je in bo ostal Evropski socialni sklad (ESS). Ta strukturni instrument vlaga neposredno v kompetence ljudi, njegov cilj pa je izboljšanje njihove vrednosti na trgu dela. Vendar so nekateri od najbolj ranljivih državljanov, ki trpijo zaradi skrajnih oblik revščine, preveč oddaljeni od trga dela, da bi imela koristi od ukrepov ESS v zvezi s socialnim vključevanjem.

Od leta 1987 je pomemben vir zalog za organizacije, ki delujejo v neposrednem stiku z najrevnejšimi ljudmi in jim zagotavljajo hrano, program EU za razdeljevanje hrane najbolj ogroženim osebam (program MDP). Trenutno se v okviru tega programa ogroženim ljudem razdeli približno 500 000 ton hrane na leto. Ustanovljen je bil za smiselno uporabo kmetijskih presežkov. S pričakovanim izčrpanjem intervencijskih zalog in njihovo visoko nepredvidljivostjo v obdobju 2011–2020 zaradi zaporednih reform skupne kmetijske politike se program MDP s koncem leta 2013 ne bo več nadaljeval. Predlagani Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim bo nadomestil in izboljšal program MDP.

Več informacij

Glej MEMO/12/800

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

Spletišče komisarja Lászla Andorja: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Zadnji trimesečni pregled zaposlovanja in socialnih razmer v Evropi:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Naročilnica na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor na Twitterju: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Nadège Defrère (+32 22964544)


Side Bar