Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 24. októbra 2012

Chudoba: Komisia predkladá návrh nového Fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám

Európska komisia navrhla zriadiť fond na pomoc najodkázanejším osobám v EÚ. Z tohto fondu by sa podporovali programy členských štátov zamerané na poskytovanie potravín najodkázanejším osobám a oblečenia a ďalších tovarov základnej potreby bezdomovcom a deťom trpiacim materiálnou depriváciou. Návrh sa teraz predložil na schválenie Európskemu parlamentu a Rade ministrov Európskej únie.

Komisia v rámci svojho návrhu viacročného finančného rámca z júna 2011 vyčlenila pre fond rozpočet vo výške 2,5 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 (pozri IP/11/799). Členské štáty by niesli zodpovednosť za úhradu 15 % nákladov na ich národné programy a zvyšných 85 % nákladov by sa vykrylo z fondu.

Predseda Európskej komisie José Manuel Durão Barroso v tejto súvislosti uviedol: „Na európskej úrovni potrebujeme nové mechanizmy solidarity a náležité zdroje, prostredníctvom ktorých sa bude poskytovať pomoc odkázaným a chudobným ľuďom, ktorí často žijú v situácii skutočnej sociálnej tiesne. To je účelom Fondu európskej pomoci najodkázanejším osobám, ktorý bol dnes schválený.“

Európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor uviedol: „Navrhovaný nový fond by predstavoval hmatateľnú pomoc v záujme začlenenia najzraniteľnejších obyvateľov Európy do spoločnosti. Bude konkrétnym prejavom solidarity EÚ s tými najslabšími, ktorí boli najviac postihnutí hospodárskou a sociálnou krízou. Dúfam, že členské štáty a Európsky parlament prijmú tento návrh a tomu zodpovedajúci rozpočet rýchlo, aby sa podpora bezodkladne dostala k tým, ktorí ju potrebujú.“

Členské štáty by v rámci navrhovaného fondu mohli požiadať o finančné prostriedky na podporu operačných programov na obdobie rokov 2014 – 2020, a to pre projekty, v rámci ktorých sa prostredníctvom partnerských organizácií poskytujú potraviny najodkázanejším osobám a oblečenie a ďalšie tovary základnej potreby (ako napr. topánky, mydlo a šampón) bezdomovcom a deťom trpiacim materiálnou depriváciou.

Vďaka tomuto návrhu by vnútroštátne orgány získali značnú flexibilitu pri plánovaní a poskytovaní pomoci v súlade s ich vnútroštátnymi programami. Vymedzenie podrobných kritérií prideľovania pomoci by bolo v zodpovednosti členských štátov, či dokonca partnerských organizácií, ktoré majú najlepšie predpoklady prispôsobiť zacielenie pomoci miestnym podmienkam.

Partnerské organizácie, ktoré sú často mimovládnymi organizáciami, by boli zodpovedné za poskytovanie potravín alebo tovarov najodkázanejším osobám. Aby naplnili ciele fondu sociálnej súdržnosti, mali by partnerské organizácie nielen poskytovať najodkázanejším osobám materiálnu pomoc, ale tiež podnikať základné činnosti zamerané na ich sociálne začlenenie. Z fondu by sa taktiež mohli podporovať takéto sprievodné opatrenia.

Vnútroštátne orgány by mohli využívať prostriedky z fondu buď na nákup potravín alebo tovarov, ktoré dajú k dispozícii partnerským organizáciám, alebo by ich na tento účel poskytli partnerským organizáciám. V návrhu sa rovnako predpokladá možnosť využívať intervenčné zásoby potravín, ak existujú.

Súvislosti

Európa sa vo svojej stratégii Európa 2020 zaviazala znížiť aspoň o 20 miliónov počet ľudí, ktorí žijú v chudobe alebo im chudoba hrozí.

Spomedzi 116 miliónov ľudí v EÚ, ktorí sú ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením, trpí okolo 40 miliónov vážnou materiálnou depriváciou.

Jedným zo základných znakov materiálnej deprivácie je neschopnosť zaobstarať si dostatočné množstvo a náležitú kvalitu potravín. Podiel obyvateľov EÚ, ktorí si nemôžu dovoliť jedlo z mäsa, hydiny alebo rýb (alebo rovnocenné vegetariánske jedlo) každý druhý deň, čo Svetová zdravotnícka organizácia vymedzila ako základnú potrebu, bol v roku 2010 8,7 %, t. j. viac ako 43 miliónov ľudí. Prvé údaje za rok 2011 naznačujú zhoršenie situácie.

Obzvlášť závažnou formou materiálnej deprivácie je bezdomovectvo, ktorého rozsah je náročné kvantifikovať. Z odhadov však vyplýva, že v rokoch 2009/2010 bolo v Európe 4,1 milióna bezdomovcov. Počet bezdomovcov sa v poslednom období zvýšil v dôsledku sociálneho vplyvu finančnej a hospodárskej krízy a narastajúcej nezamestnanosti. Ešte znepokojujúcejšia je skutočnosť, že bezdomovcami sa čoraz viac stávajú rodiny s deťmi, mladí ľudia a ľudia z prostredia migrantov.

V EÚ je 25,4 milióna detí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. Celkovo sú deti viac ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením než ostatné obyvateľstvo (27 % oproti 23 % všetkých obyvateľov). To ich vystavuje materiálnej deprivácii, a nejde pritom len o nedostatočnú výživu. Napríklad 5,7 milióna detí si nemôže dovoliť nové oblečenie a 4,7 milióna detí nemá dva páry topánok náležitej veľkosti (vrátane jedného páru celoročnej obuvi). U detí trpiacich materiálnou depriváciou existuje väčšia pravdepodobnosť horších študijných výsledkov, zdravotných problémov a neschopnosti plne využiť svoj potenciál v dospelosti než u ich lepšie zabezpečených rovesníkov.

Hlavným nástrojom Európskej únie na podporu zamestnateľnosti, na boj proti chudobe a na podporu sociálneho začlenenia je a aj naďalej bude Európsky sociálny fond (ESF). Pomocou tohto štrukturálneho nástroja sa poskytujú priame investície do rozvoja kompetencií ľudí a jeho cieľom je zvýšiť ich hodnotu na trhu práce. Niektorí z najzraniteľnejších obyvateľov, ktorí trpia extrémnymi formami chudoby, sú však príliš vzdialení od trhu práce, aby mohli mať prospech z opatrení Európskeho sociálneho fondu zameraných na sociálne začlenenie.

Program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby EÚ je od roku 1987 dôležitým zdrojom prostriedkov pre organizácie, ktoré sú v priamom kontakte s najviac znevýhodnenými ľuďmi, ktorým zabezpečujú potraviny. V súčasnosti distribuuje okolo 500 000 ton potravín ročne v prospech odkázaných ľudí. Svojho času bol vytvorený na účelné využitie vtedajších poľnohospodárskych prebytkov. Vzhľadom na očakávané vyčerpanie intervenčných zásob, ako aj na ich vysokú nepredvídateľnosť v období rokov 2011 – 2020 bude tento program v dôsledku nadväzujúcich reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky koncom roka 2013 ukončený. Navrhovaný Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby by tento program nahradil a zlepšil.

Ďalšie informácie

Pozri MEMO/12/800

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

Webová stránka komisára Lászlóa Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Posledný štvrťročný prehľad o európskej zamestnanosti a sociálnom začlenení:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na stránke:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor na Twitteri: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar