Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 24. oktobrī

Nabadzība: Komisija ierosina veidot Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu

Eiropas Komisija nākusi klajā ar priekšlikumu veidot fondu ar mērķi palīdzēt vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā (ES). Fonds paredzēts tam, lai atbalstītu dalībvalstu shēmas, kuras nodrošina pārtiku vistrūcīgākajiem cilvēkiem, apģērbu un citas pirmās nepieciešamības preces bezpajumtniekiem un materiāli maznodrošinātiem bērniem. Tagad minētais priekšlikums tiek nosūtīts Eiropas Parlamentam un Eiropas Savienības Ministru padomei apstiprināšanai.

Komisija 2011. gada jūnija priekšlikumā daudzgadu budžetam 2014.–2020. gadam (sk. IP/11/799) ir paredzējusi fonda budžetu 2,5 miljardu eiro apmērā. Dalībvalstīm būs jāsedz izmaksas 15 % apmērā no valstu programmās paredzētajām, savukārt pārējie 85 % tiks segti no fonda līdzekļiem.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu sacīja: "Eiropas līmenī vajadzīgi jauni solidaritātes mehānismi un pienācīgi resursi, lai palīdzētu trūcīgiem ļaudīm, kuriem daudzos gadījumos nonākuši sarežģītā sociālajā situācijā. Tāds ir šodien apstiprinātā Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonda mērķis." 

ES nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors piebilda: "Jaunais fonds, kuru ierosināts izveidot, nodrošinās materiālu atbalstu, kas palīdzēs Eiropas visneaizsargātākajiem cilvēkiem iekļauties sabiedrībā. Tas būs konkrēts apliecinājums tam, ka ES solidarizējas ar visvājākajiem, proti, tiem, kurus ekonomiskā un sociālā krīze skārusi visskarbāk. Ceru, ka dalībvalstis un Eiropas Parlaments drīzumā pieņems šo priekšlikumu un tam pievienoto budžeta priekšlikumu, lai atbalstu nekavējoties saņemtu tie, kuriem tas visvairāk vajadzīgs."

Saskaņā ar Fonda noteikumiem dalībvalstīm jāpiesakās finansējumam, kas paredzēts 2014.–2020. gada darbības programmu atbalstam shēmās, kas ar partnerorganizāciju palīdzību nodrošina pārtiku vistrūcīgākajiem cilvēkiem, apģērbu un citas pirmās nepieciešamības preces (piemēram, apavus, ziepes un šampūnu) bezpajumtniekiem un materiāli maznodrošinātiem bērniem.

Priekšlikums ļaus dalībvalstu iestādēm daudz elastīgāk plānot un nodrošināt palīdzību atbilstoši valstu shēmām. Detalizētu palīdzības piešķiršanas kritēriju izstrāde būs dalībvalstu vai partnerorganizāciju ziņā, jo tās vislabāk zina, kur novirzīt palīdzību vietējām vajadzībām.

Par pārtikas vai preču piegādi vistrūcīgākajiem cilvēkiem būs atbildīgas partnerorganizācijas un bieži arī nevalstiskās organizācijas. Lai izpildītu fonda sociālās kohēzijas mērķus, partnerorganizācijām būs ne vien jānodrošina materiālā palīdzība trūcīgajiem, bet arī jāveic pamatdarbības, kas vērstas uz šo cilvēku sociālo iekļaušanu. Fonds varēs atbalstīt arī šādus papildpasākumus.

Dalībvalstu iestādes varēs izmantot fonda līdzekļus, lai iegādātos pārtiku vai preces, ko nogādāt partnerorganizācijām, vai nodrošināt finansējumu partnerorganizācijām šādu iegāžu veikšanai. Priekšlikums paredz arī iespēju izmantot intervences krājumos uzglabāto pārtiku, ja tādi ir.

Vispārīga informācija

ES stratēģijā "Eiropa 2020" ir izvirzīts mērķis samazināt nabadzīgo vai nabadzības apdraudēto cilvēku skaitu vismaz par 20 miljoniem.

Eiropas Savienībā no 116 miljoniem cilvēku, kuriem draud nabadzība vai sociālā atstumtība, apmēram 40 miljoni cilvēku ir materiāli nenodrošināti.

Viena no galvenajām materiālās nenodrošinātības pazīmēm ir nespēja iegādāties pietiekami daudz atbilstošas kvalitātes pārtikas. To ES iedzīvotāju īpatsvars, kuri katru otro dienu nevar atļauties maltīti ar gaļu, vistu, zivi (vai līdzvērtīgu veģetāru ēdienu), ko Pasaule Veselības organizācija ir noteikusi par pamatvajadzību, 2010. gadā bija 8,7 % jeb vairāk nekā 43 miljoni cilvēku. Par 2011. gadu pieejamie sākotnējie rādītāji liecina, ka stāvoklis arvien pasliktinās.

Īpaši smaga materiālās nenodrošinātības forma ir bezpajumtniecība, kuru ir sarežģīti kvantificēt. Neraugoties uz to, aplēses rāda, ka Eiropā 2009./2010. gadā bez pajumtes bija 4,1 miljons cilvēku. Pēdējā laikā finansiālās un ekonomiskās krīzes izraisīto seku un pieaugošā bezdarba dēļ ir palielinājies bezpajumtnieku skaits. Vēl satraucošāk ir tas, ka arvien biežāk bez pajumtes ir ģimenes ar bērniem, jaunieši un imigranti.

Eiropas Savienībā 25,4 miljoniem bērnu draud nabadzība vai sociālā atstumtība. Kopumā bērni ir biežāk pakļauti nabadzībai vai sociālajai atstumtībai nekā pārējie iedzīvotāji (27 % bērnu salīdzinājumā ar 23 % visu iedzīvotāju). Bērnus skar materiālā nenodrošinātība, kas nav tikai nepietiekams uzturs vien. Piemēram, 5,7 miljoni bērnu nevar atļauties jaunas drēbes, bet 4,7 miljoniem bērnu nav divu pāru atbilstoša izmēra apavu (tostarp viena pāra visiem laika apstākļiem piemērotu apavu). Materiāli maznodrošinātiem bērniem, ļoti iespējams, būs sliktākas sekmes mācībās nekā viņu vienaudžiem, viņiem būs sliktāka veselība, un, būdami pieauguši, viņi nespēs pilnībā īstenot dzīves piedāvātās iespējas.

Eiropas Savienības galvenais instruments nodarbinātības iespēju atbalstam, nabadzības apkarošanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai ir un arī turpmāk būs Eiropas Sociālais fonds (ESF). Šis strukturālais instruments nodrošina tiešus ieguldījumus cilvēku kompetencēs ar mērķi uzlabot viņu vērtību darba tirgū. Turklāt daži visneaizsargātākie pilsoņi, kuri saskaras ar galējām nabadzības izpausmēm, ir pārāk tālu no darba tirgus, lai varētu izmantot Eiropas Sociālā fonda piedāvātos pasākumus sociālās iekļaušanas jomā.

ES Pārtikas izdalīšanas programma vistrūcīgākajām personām ir bijusi svarīgs līdzekļu avots organizācijām, kuras darbojas tiešā saskarsmē ar vistrūcīgākajiem sabiedrības locekļiem, nodrošinot tiem pārtiku. Patlaban vistrūcīgākās personas no minētās programmas ik gadu saņem 500 000 tonnu pārtikas. Tā tika izveidota, lai lietderīgi izmantotu pāri palikušo lauksaimniecības produkciju. Paredzams, ka intervences krājumi drīzumā izsīks, un laikposmā no 2011. gada līdz 2020. gadam tos ir grūti prognozēt, tāpēc kopējās lauksaimniecības politikas reformu rezultātā minētā programma darbosies tikai līdz 2013. gada beigām. Tā tiks aizstāta ar ierosināto Eiropas Vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fondu, kas uzlabos minētās programmas sasniegto.

Papildu informācija

Skatīt MEMO/12/800.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

Lāslo Andora tīmekļa vietne http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Jaunākais Eiropas nodarbinātības un sociālās situācijas ceturkšņa pārskats

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Pasūtīt uz e-pastu Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Lāslo Andors Tviterī http://twitter.com/LaszloAndorEU

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar