Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 24. lokakuuta 2012

Komissio ehdottaa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston perustamista

Euroopan komissio on ehdottanut perustettavaksi eurooppalaisen avun rahaston, joka on suunnattu unionin vähävaraisimmille. Rahastosta tuettaisiin jäsenvaltioiden ohjelmia, joissa jaetaan elintarvikkeita vähävaraisimmille ja vaatteita ja muuta tavara-apua asunnottomille sekä vähävaraisille lapsille. Komission ehdotus on vielä hyväksytettävä Euroopan parlamentissa ja Euroopan unionin ministerineuvostossa.

Komissio esitti rahaston budjetiksi 2,5 miljardia euroa vuosiksi 2012–2020 osana kesäkuussa 2011 tekemäänsä ehdotusta monivuotiseksi rahoituskehykseksi (katso IP-11-799). Jäsenvaltioiden osuus kansallisten ohjelmien kustannuksista olisi 15 prosenttia, ja loput 85 prosenttia katettaisiin rahastosta.

”Tarvitsemme unionin tasolla uusia yhteisvastuun välineitä ja asianmukaisia resursseja niiden vähävaraisimpien auttamiseksi, jotka elävät sosiaalisessa hätätilanteessa,” totesi Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Durão Barroso. ”Tämä on tänään esitellyn vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tarkoitus.”

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaavan komissaari László Andorin mukaan ehdotetun uuden rahaston avulla annetaan konkreettista apua, jolla autetaan Euroopassa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä sopeutumaan yhteiskuntaan. ”Rahasto on selkeä osoitus EU:n solidaarisuudesta niitä heikoimpia kohtaan, jotka ovat kärsineet eniten taloudellisesta ja sosiaalisesta kriisistä. Toivon, että jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti hyväksyvät tämän ehdotuksen ja sen budjetin pikaisesti, jotta apua saadaan viipymättä sitä tarvitseville.”

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltiot hakevat rahastosta rahoitusta vuosina 2014–2020 täytäntöön pantaville toimenpideohjelmille, joiden yhteydessä jaetaan kumppaniorganisaatioiden avulla ruokaa vähävaraisimmille ja vaatteita ja muuta tärkeää tavara-apua (kuten kenkiä, saippuaa ja sampoota) asunnottomille sekä vähävaraisille lapsille.

Ehdotuksessa annetaan kansallisille viranomaisille joustavat puitteet suunnitella ja toimittaa apua kansallisten ohjelmien mukaisesti. Avun jakamisperusteiden määrittely on jäsenvaltioiden vastuulla, tai siitä voivat vastata jopa kumppaniorganisaatiot, koska niillä on parhaat mahdollisuudet kohdistaa apu paikallisten tarpeiden mukaisesti.

Kumppaniorganisaatiot ovat usein kansalaisjärjestöjä, ja ne vastaavat ruoan tai tavaroiden jakelusta vähävaraisimmille. Aineellisen avun lisäksi kumppaniorganisaatioiden on tarjottava vähävaraisimmille myös perustoimintaa, jonka tavoitteena on heidän sopeutumisensa yhteiskuntaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevien rahaston tavoitteiden mukaisesti. Rahastosta voitaisiin tukea myös tällaisia liitännäistoimenpiteitä.

Kansalliset viranomaiset voisivat hyödyntää rahastoa hankkimalla ruokaa ja tavara-apua ja antamalla ne kumppaniorganisaatioiden käyttöön tai antamalla kumppaniorganisaatioille näihin hankintoihin tarvittavat varat.

Taustaa

EU on Eurooppa 2020 -strategiassaan sitoutunut vähentämään köyhien tai köyhyysuhan alaisten ihmisten määrää vähintään 20 miljoonalla.

EU:ssa köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla elävistä 116 miljoonasta ihmisestä noin 40 miljoonaa kärsii vakavaa aineellista puutetta.

Yksi aineellisen puutteen keskeisistä piirteistä on se, ettei ihmisellä ole mahdollisuuksia saada riittävää määrää riittävän laadukasta ruokaa. Vuonna 2010 yli 43 miljoonalla eurooppalaisella, toisin sanoen 8,7 prosentilla unionin väestöstä, oli vain joka toinen päivä varaa lihaa, kanaa tai kalaa sisältävään ateriaan tai vastaavaan kasvisateriaan – Maailman terveysjärjestö WHO:n määrittelemään päivittäiseen perustarpeeseen. Lisäksi vuotta 2011 koskevat alustavat luvut osoittavat tilanteen olevan heikentymässä.

Erityisen vakava aineellisen puutteen muoto on asunnottomuus. Sen laajuutta on vaikea arvioida määrällisesti, mutta arvioiden mukaan Euroopassa oli 4,1 miljoonaa asunnotonta vuosina 2009–2010. Asunnottomuus on viime aikoina lisääntynyt rahoitus- ja talouskriisin sosiaalisten vaikutusten ja kasvavan työttömyyden seurauksena. Vielä huolestuttavampaa on, että asunnottomien joukossa on yhä enemmän lapsiperheitä, nuoria ja maahanmuuttajia.

Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen uhkaavat EU:ssa 25,4 miljoonaa lasta. Lapsiin kohdistuu yleisesti ottaen suurempi köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski kuin muuhun väestöön (27 prosenttia verrattuna 23 prosenttiin koko väestöstä). Tämä altistaa lapset aineelliselle puutteelle, joka ulottuu aliravitsemusta laajemmalle. Esimerkiksi 5,7 miljoonalla lapsella ei ole varaa uusiin (ei-käytettyihin) vaatteisiin, ja 4,7 miljoonalla ei ole kahta oikeankokoista kenkäparia (joka sään jalkineet mukaan luettuna). Aineellisesta puutteesta kärsivät lapset menestyvät koulussa todennäköisesti huonommin kuin parempiosaiset ikätoverinsa, heidän terveytensä ei ole yhtä hyvä, eivätkä he pääse hyödyntämään kaikkia kykyjään aikuisena.

Euroopan unionin tärkein väline työllisyyden tukemiseen, köyhyyden torjumiseen ja osallisuuden edistämiseen on nyt ja tulevaisuudessakin Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Tästä rakennepoliittisesta välineestä tehdään suoria investointeja ihmisiin ja heidän taitoihinsa ja pyritään parantamaan heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Osa köyhyyden vakavimmista muodoista kärsivistä, heikoimmassa asemassa olevista kansalaisista on kuitenkin niin syrjässä työmarkkinoilta, etteivät he hyödy Euroopan sosiaalirahaston tarjoamista sosiaalista osallisuutta edistävistä toimenpiteistä.

EU:n ohjelma elintarvikkeiden jakamiseksi vähävaraisimmille henkilöille on vuodesta 1987 ollut merkittävä toimituslähde järjestöille, jotka ovat suorassa yhteydessä yhteiskuntien vähäosaisimpiin jakaessaan heille elintarvikkeita. Nykyisin sen puitteissa jaetaan vuodessa 500 000 tonnia elintarvikkeita vähävaraisille. Se perustettiin tarkoituksena käyttää järkevällä tavalla silloiset maatalouden ylijäämät. Yhteisen maatalouspolitiikan perättäisten uudistusten seurauksena interventiovarastojen odotetaan kuitenkin tyhjenevän ja olevan erittäin huonosti ennakoitavissa vuosina 2011–2020. Tämän vuoksi elintarvikkeiden jakeluohjelman alkuperäisiä perusteita ei enää ole olemassa, ja ohjelma päättyy vuoden 2013 lopussa. Ehdotettu vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto korvaisi elintarvikkeiden jakeluohjelman ja parantaisi sitä.

Lisätietoja

Katso MEMO/12/800

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

László Andorin verkkosivut: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Uusin työllisyyttä ja sosiaalista tilannetta käsittelevä katsaus (European Employment and Social Situation Quarterly Review):

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar