Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 24. oktoober 2012

Vaesus: Euroopa Komisjon teeb ettepaneku luua uus Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku luua uus Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks. Selle abifondi kaudu toetatakse liikmesriikide abiprogramme, mille alusel jaotatakse enim puudustkannatavatele isikutele toiduabi ning kodututele ja materiaalses puuduses elavatele lastele rõivaid ja esmatarbekaupu. Ettepanek saadetakse nüüd heakskiitmiseks Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule.

2011. aasta juunis tegi komisjon ettepaneku seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, mille ühe osana oli ajavahemikuks 2014–2020 abifondi jaoks ette nähtud eelarve 2,5 miljardit eurot (vt IP/11/799). Liikmesriigid kannavad oma riiklike programmide kuludest 15 %, ülejäänud 85 % saadakse abifondist.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Durão Barroso sõnas: „Me vajame Euroopa tasandil uusi solidaarsusmehhanisme ja asjakohaseid vahendeid, et aidata puudustkannatavaid ja vaeseid inimesi, kelle sotsiaalne olukord on sageli väga kriitiline. See ongi enim puudustkannatavate isikute jaoks loodud Euroopa abifondi eesmärk, mis täna heaks kiideti.”

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor lisas: „Kavandatud abifondi kaudu saaks anda käegakatsutavat abi Euroopa kõige haavatavamatele isikutele, et aidata neil ühiskonda integreeruda. See oleks tõeline näide Euroopa solidaarsusest ühiskonna kõige nõrgematega, keda majandus- ja sotsiaalkriisid on tabanud kõige valusamini. Ma loodan, et liikmesriigid ja Euroopa Parlament võtavad selle ettepaneku vastu võimalikult kiiresti ning kiidavad heaks kaasnevad eelarvealised vahendid, et toetus jõuaks viivituseta abivajajateni.”

Kavandatud abifondist saaksid liikmesriigid taotleda ajavahemikuks 2014–2020 toetust rakenduskavade rahastamiseks, et partnerorganisatsioonide kaudu jaotada toiduaineid ja rõivaid ning muid esmatarbekaupu (nt kingad, seep ja šampoon) kodututele ja materiaalses kitsikuses elavatele lastele.

Ettepanekuga jäetakse siseriiklikele ametiasutustele märkimisväärne vabadus, et kavandada ja osutada abi kooskõlas riiklike kavadega. Abi eraldamise üksikasjalikud kriteeriumid jäetakse liikmesriikide otsustada või seda võivad teha ka partnerorganisatsioonid, kuna neil on parimad võimalused kohalikele vajadustele vastava abi suunamiseks.

Partnerorganisatsioonid ja muud vabaühendused vastutaksid selle eest, et toiduained ja muud kaubad jõuaksid enim puudustkannatavate isikuteni. Abifondi sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärkide täitmiseks peaksid partnerorganisatsioonid lisaks materiaalse abi osutamisele võtma põhimeetmed, et selliseid inimesi sotsiaalselt integreerida. Fondist peaks olema võimalik rahastada ka nimetatud kaasnevaid meetmeid.

Siseriiklikud ametiasutused saaksid abifondist toetust, et osta toiduaineid või muid kaupu ning teha rahalised vahendid kättesaadavaks partnerorganisatsioonidele või anda raha sellistele organisatsioonidele, et need saaksid ise kõike vajalikku osta. Ettepanekuga on ka ette nähtud võimalus kasutada sekkumisladude toiduaineid, kui sellised varud on olemas.

Taust

Strateegia „Euroopa 2020” kohaselt kohustub EL vähendama vaesuses elavate või vaesusest ohustatud inimeste arvu vähemalt 20 miljoni võrra.

ELis elab vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 116 miljonit inimest ning ligikaudu 40 miljonit elanikku suure materiaalse puuduse tingimustes.

Materiaalne puudus tähendab seda, et inimestel ei ole võimalik saada piisavas koguses ja kvaliteetset toitu. Nende elanike osakaal, kellel ei ole ELis võimalik ülepäeviti endale lubada liha, kana või kala (või taimetoitlastele sobivat alternatiivi) sisaldavat söögikorda (Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt määratletud põhivajadus) oli 2010. aastal 8,7 % ehk rohkem kui 43 miljonit inimest. Esimesed arvandmed 2011. aasta kohta annavad tunnistust olukorra halvenemisest.

Materiaalne puudus on eriti tõsise tagajärjega kodututele, kelle arvu on äärmiselt raske hinnata. Siiski võib oletada, et 2009/2010. aastal oli Euroopas 4,1 miljonit kodutut. Kodutute arv on viimasel ajal suurenenud finants- ja majanduskriisi sotsiaalsete tagajärgede ja kasvava tööpuuduse tõttu. Veelgi murettekitavam on see, et kodutute hulgas on üha rohkem lastega peresid, noori ja rändetaustaga inimesi.

ELis on vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus 25,4 miljonit last. Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse tõttu on lapsed üldiselt suuremas ohus kui ülejäänud elanikkond (27 % võrreldes kogu ELi elanikkonna keskmise näitajaga 23 %). Neid ohustab materiaalne puudus, mis ei piirdu ainult alatoitumusega. Näiteks ei ole 5,7 miljonil lapsel võimalik saada uusi rõivaid ning 4,7 miljonil lapsel ei ole kahte paari sobiva suurusega jalatseid (sh üks paar, mis sobib igasuguste ilmastikutingimuste puhul). Materiaalset puudust kannatavad lapsed ei saavuta tõenäoliselt koolis nii häid tulemusi kui nende jõukamad eakaaslased, neil on arvatavasti halvem tervis ning täiskasvanuna ei kasuta nad ära oma kõiki võimalusi.

http://ec.europa.eu/esf/ on ja jääb ka edaspidi Euroopa Liidu põhivahendiks tööalase konkurentsivõime toetamisel, vaesusega võitlemisel ja sotsiaalse kaasamise soodustamisel. Selle struktuuripoliitika rahastamisvahendi abil investeeritakse otseselt inimeste oskustesse, millel on tööturul arvestatav väärtus. Siiski on aga paljud sügavas vaesuses elavad kõige haavatavamad kodanikud tööturult nii eemale tõrjutud, et nad ei saa kasu Euroopa Sotsiaalfondi sotsiaalse kaasatuse meetmetest.

ELi programm „Toiduabi jaotamine enim puudustkannatavatele isikutele” on alates 1987. aastast olnud oluline rahastamisallikas nende organisatsioonide jaoks, kes toiduabi jagamisel puutuvad vahetult kokku kõige vähem kindlustatud elanikega. Selle programmi kaudu jaotatakse enim puudust kannatavatele isikutele igal aastal ligikaudu 500 000 tonni toiduaineid. Programm käivitati selleks, et põllumajandustoodangu ülejääke mõistlikult kasutada. Ühise põllumajanduspoliitika järjestikustest reformidest tingitud sekkumisvarude arvatava ammendumise ja selliste varude suure ettearvamatuse tõttu ajavahemikul 2011–2020, lõpetatakse toiduabiprogramm 2013. aasta lõpus. Euroopa uue abifondiga enim puudustkannatavate isikute jaoks asendatakse toiduabiprogramm ja täiustatakse seda.

Lisateave

vt MEMO/12/800

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

László Andori veebisait: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Uusim kvartaliülevaade Euroopa tööhõive- ja sotsiaalse olukorra kohta:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor Twitteris: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar