Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 24. oktober 2012

Fattigdom: Kommissionen foreslår ny europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede

Europa-Kommissionen har foreslået, at der oprettes en fond til at hjælpe de socialt dårligst stillede i EU. Fonden vil støtte medlemsstaternes ordninger for fødevarer til de socialt dårligst stillede og tøj og andre elementære forbrugsgoder til hjemløse og børn med materielle afsavn. Forslaget går nu videre til Europa-Parlamentet og til EU's ministerråd med henblik på godkendelse.

Kommissionen afsatte i juni 2011 et beløb på 2,5 mia. EUR til fonden i perioden 2014-2020 som led i sit forslag til en flerårig finansiel ramme (se IP/11/799). Medlemsstaterne vil selv skulle betale 15 % af omkostningerne ved deres nationale programmer, mens de resterende 85 % kommer fra fonden.

Kommissionens formand, José Manuel Durão Barroso, udtalte: "På europæisk plan er der behov for nye solidaritetsmekanismer og ordentlige ressourcer for at hjælpe socialt dårligt stillede og fattige, som ofte befinder sig i en reel social nødsituation. Dette er grunden til, at Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede blev godkendt i dag."

EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor udtalte: "Den foreslåede nye fond vil formidle håndgribelig bistand til Europas mest udsatte for at hjælpe dem med at blive integreret i samfundet. EU vil på denne måde udvise solidaritet med de svageste – dem, som er blevet værst ramt af den økonomiske og sociale krise. Jeg håber, medlemsstaterne og Europa-Parlamentet så hurtigt som muligt vil vedtage forslaget og det tilhørende budget, så bistanden omgående kan nå ud til dem, som har behov for den."

Med den foreslåede fond kan medlemsstaterne søge om økonomisk støtte til operationelle programmer, der dækker perioden 2014-2020, for ordninger, der gennem partnerorganisationer formidler fødevarer til de socialt dårligst stillede personer og tøj og andre elementære forbrugsgoder (f.eks. sko, sæbe og shampoo) til hjemløse og børn med materielle afsavn.

Forslaget giver et betydeligt spillerum til de nationale myndigheder i forbindelse med planlægning og levering af bistand i overensstemmelse med deres nationale ordninger. Detaljerede kriterier for tildeling af bistand vil være op til medlemsstaterne, eller endog partnerorganisationer, da de er bedst placeret til at målrette bistanden til de lokale behov.

Partnerorganisationerne, der ofte er ikke-statslige, vil være ansvarlige for levering af fødevarer og andre forbrugsgoder til de socialt dårligst stillede. For at opfylde fondens sociale samhørighedsmålsætninger skal partnerorganisationerne ikke alene skaffe materiel bistand til de socialt dårligst stillede, men også iværksætte aktiviteter med henblik på deres sociale integration. Sådanne ledsageforanstaltninger kan også støttes af fonden.

De nationale myndigheder kan anvende fonden enten til at købe fødevarer eller forbrugsgoder og stille disse til rådighed for partnerorganisationerne eller til at yde økonomisk støtte til partnerorganisationerne, så de kan gøre det selv. Forslaget omfatter også muligheden for at anvende fødevarer fra interventionslagrene, hvis der er nogen.

Baggrund

EU forpligtede sig i Europa 2020-strategien til at mindske antallet af personer, som lever i eller er truet af fattigdom, med mindst 20 millioner.

Ud af de 116 millioner mennesker i EU, som trues af fattigdom eller social udstødelse, er omkring 40 millioner ramt af alvorlige materielle afsavn.

Et af hovedtrækkene ved materielle afsavn er den manglende evne til at få adgang til passende fødevaremængder og -kvalitet. Andelen af EU's befolkning, som ikke havde råd til et måltid med kød, kylling, fisk (eller et tilsvarende vegetarisk måltid) hver anden dag – som af Verdenssundhedsorganisationen defineres som et grundlæggende behov – var 8,7 % i 2010, dvs. mere end 43 millioner mennesker. De første opgørelser for 2011 peger på en forværring af situationen.

En særligt alvorlig form for materielt afsavn er hjemløshed, hvis udbredelse er vanskelig at vurdere. Det anslås dog, at der i 2009/2010 var 4,1 millioner hjemløse i Europa. Hjemløsheden er steget på det seneste på grund af de sociale følger af den finansielle og økonomiske krise og den stigende arbejdsløshed. Endnu mere bekymrende er det imidlertid, at hjemløse i stigende grad består af familier med børn, unge og personer med indvandrerbaggrund.

Der er 25,4 millioner børn, som er truet af fattigdom eller social udelukkelse, i EU. Generelt set er børn mere udsatte for fattigdom eller social udstødelse end resten af befolkningen (27 % mod 23 % af den samlede befolkning). Dette udsætter dem for materielle afsavn, der omfatter mere end fejlernæring. For eksempel har 5,7 millioner børn ikke råd til nyt tøj, og 4,7 millioner har ikke to par sko i den rigtige størrelse (herunder et par helårssko). Børn, der lider under materielle afsavn, har færre chancer end deres bedrestillede jævnaldrende for at klare sig godt i skolen, have et godt helbred og udnytte deres fulde potentiale som voksne.

Det vigtigste EU-instrument til at forbedre beskæftigelsesegnethed, bekæmpe fattigdom og fremme social integration er og vil fortsat være Den Europæiske Socialfond (ESF). Dette strukturelle instrument investerer direkte i borgernes kompetencer og har til formål at forbedre deres værdi på arbejdsmarkedet. Men nogle af de mest udsatte borgere, som lever i ekstreme former for fattigdom, er så langt væk fra arbejdsmarkedet, at de ikke kan drage fordel af Den Europæiske Socialfonds foranstaltninger vedrørende social inklusion.

EU's fødevaredistributionsprogram for de dårligst stillede har siden 1987 været en vigtig forsyningskilde for organisationer, der er i direkte kontakt med de mest udsatte personer ved at forsyne dem med fødevarer. På nuværende tidspunkt distribueres der ca. 500 000 ton fødevarer pr. år til fordel for socialt dårligt stillede. Ordningen blev oprettet for på en hensigtsmæssig måde at udnytte det daværende landbrugsoverskud. Med den forventede tømning af interventionslagrene og deres høje uforudsigelighed i perioden 2011-2020, som følge af en række reformer af den fælles landbrugspolitik, vil ordningen blive afskaffet ved udgangen af 2013. Den foreslåede europæiske fond for støtte til de socialt dårligst stillede kan erstatte og forbedre ordningen.

Yderligere oplysninger

Jf. MEMO/12/800

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

László Andors websted: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/ (på engelsk)

Seneste udgave af "European Employment and Social Situation Quarterly Review":

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes (på engelsk)

Få tilsendt Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter (på engelsk)

Følg László Andor på Twitter: http://twitter.com/LaszloAndorEU

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar