Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 24 октомври 2012 г.

Борба с бедността: Комисията предлага нов Фонд за европейско подпомагане за най-нуждаещите се лица

Европейската комисия предлага да бъде създаден фонд, който да подпомага най-нуждаещите се лица в ЕС. Фондът ще предоставя подкрепа на държавите членки за осъществяването на програми, чрез които най-нуждаещите се лица ще получават храна, а дрехи и други стоки от първа необходимост ще бъдат предоставяни на бездомните хора и децата, живеещи в условия на материални лишения. Предстои предложението да бъде представено на Европейския парламент и на Съвета на министрите на Европейския съюз за одобрение.

Бюджетът, който Комисията е определила за фонда в предложението си за многогодишната финансова рамка, представено през юни 2011 г. (вж. IP/11/799), е в размер на 2,5 милиарда евро за периода 2014—2020 г. Държавите членки ще заплащат за 15 % от разходите по своите национални програми, като останалите 85 % ще бъдат покривани по линия на фонда.

Председателят на Европейската Комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „На европейско равнище ние се нуждаем от нови механизми в подкрепа на солидарността, както и от подходящи ресурси, за да помогнем на най-нуждаещите се и бедни хора, чието социално положение в много от случаите е близко до бедственото. Именно това е целта на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, който бе одобрен днес.“

Европейският комисар за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор заяви: „Новият фонд, който предлагаме, ще осигури реална подкрепа за най-уязвимите хора в Европа, която ще им помогне да се интегрират в обществото. По този начин ЕС дава пряк израз на своята солидарност с най-слабите — тези, които икономическата и социална криза ощети най-много. Надявам се, че държавите членки и Европейският парламент ще приемат бързо това предложение, както и бюджета за него, за да може подкрепата да достигне до нуждаещите се възможно най-бързо.“

Предвижда се държавите членки да кандидатстват за подкрепа от фонда, за да подпомагат от своя страна изпълнението на оперативни програми за периода 2014 — 2020 г., включващи програми, по които чрез партньорски организации ще се осигурява храна на най-нуждаещите се лица, а дрехи и други стоки от първа необходимост (като обувки, сапуни, шампоани) ще се раздават на бездомните хора и на децата, засегнати от материални лишения.

Съгласно предложението националните органи ще разполагат със значителна гъвкавост при планирането и предоставянето на помощта в съответствие с националните си програми. Конкретните критерии за разпределянето на помощта ще бъдат изготвяни от държавите членки, а също и от самите партньорски организации, тъй като те могат най-добре да насочат помощта в зависимост от конкретните нужди по места.

Партньорските организации, в повечето случаи неправителствени организации, ще имат за задача да доставят храните или стоките на най-нуждаещите се лица. За да допринесат за изпълнението на целите на фонда, свързани със социалното сближаване, партньорските организации ще трябва не само да предоставят на най-нуждаещите се лица материално подпомагане, но и да осъществяват основни дейности, насочени към тяхната социална интеграция. Този род съпътстващи мерки също ще могат да получават подкрепа по линия на фонда.

Със средствата от фонда националните органи ще имат възможността или да закупуват храни и стоки и да ги предоставят на партньорските организации, или да отпускат финансиране на тези организации, които сами да закупуват храните и стоките. Предложението предвижда също възможността да се използват и храни от интервенционни запаси, ако такива са налични.

Контекст

В стратегията „Европа 2020“ ЕС пое ангажимент да намали с поне 20 милиона броя на бедните или застрашените от бедност хора.

В ЕС има 116 милиона души, които са изправени пред риск от бедност или социално изключване, като от тях 40 милиона живеят в условия на тежки материални лишения.

Типично проявление на материалното лишение е невъзможността за достъп до храна в нужното количество и с нужното качество. Делът на хората в Съюза, които не могат да си позволят през ден да консумират месо, пиле или риба (или продукти, които за вегетарианците са еквиваленти на тях) — условие, което се определя като основна потребност от Световната здравна организация — е бил 8,7 % през 2010 г. , т.е. над 43 милиона души. Първите данни за 2011 г. сочат, че тази тенденция се влошава.

Бездомността е една от особено тежките форми на материалното лишение. Макар че е трудно да се определи докъде се простира мащабът ѝ, оценките все пак сочат, че през 2009—2010 г. бездомните в Европа са били 4,1 милиона. В последните години бездомността се разраства все повече поради социалните последици от финансовата и икономическа криза и растящата безработица. Още по-тревожно е, че бездомни все по-често остават и семейства с деца, млади хора и хора с мигрантски произход.

Децата в ЕС, които са изправени пред риск от бедност или социално изключване, са 25,4 милиона. Като цяло за децата рискът от бедност или социално изключване е по-голям в сравнение с останалата част от населението (27 % спрямо 23 % за населението като цяло). Това ги излага на материални лишения, които далеч не се изчерпват с недохранването. Така например 5,7 милиона деца не могат да си позволят нови дрехи, а 4,7 милиона нямат два чифта обувки, които да са им по мярка (включително обувки, подходящи за повече от един сезон). За децата, живеещи в условия на материални лишения, е по-вероятно отколкото за по-заможните им връстници да имат слаб успех в училище, да боледуват повече или да не успеят да реализират като възрастни пълния си потенциал.

Основният инструмент на Европейския съюз за подпомагане на пригодността за заетост, борба с бедността и насърчаване на социалното приобщаване е Европейският социален фонд (ЕСФ). Този структурен инструмент дава възможност да се инвестира пряко в уменията на хората и си поставя за цел да подобри възможностите им на пазара на труда. Част от най-уязвимите граждани, засегнати от форми на крайна бедност, обаче са твърде откъснати от пазара на труда, за да могат да се възползват от мерките за социално приобщаване на Европейския социален фонд.

Програмата на ЕС за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица (програмата за ННЛ), създадена през 1987 г., се утвърди като важен източник за снабдяване на организациите, които работят пряко с най-необлагодетелстваните хора, осигурявайки им храна. В момента чрез тази програма всяка година се разпределят 500 000 тона храни в подкрепа на най-нуждаещите се. В годините, когато бе създадена, програмата имаше за цел да осигури оползотворяване на селскостопанската свръхпродукция. С очакваното изчерпване на интервенционните запаси и голямата им непредсказуемост през периода 2011—2020 г. в резултат на поредицата от реформи в общата селскостопанска политика, в края на 2013 г. програмата за ННЛ ще бъде прекратена. Предлаганият Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ще замести тази програма и ще се стреми да подобри нейните постижения.

Допълнителна информация:

вж. MEMO/12/800

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=89044

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportageNews.cfm?rid=8324&sitelang=en

Уебсайт на Ласло Андор: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/

Последен тримесечен преглед на заетостта и социалното положение в Европа:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1668&furtherNews=yes

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Съобщенията на г-н Ласло Андор в Туитър можете да следите на адрес:

http://twitter.com/LaszloAndorEU

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Nadège Defrère (+32 2 296 45 44)


Side Bar