Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 24 października 2012 r.

Wewnętrzny rynek energii: Komisja pozywa Polskę i Słowenię do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska pozywa Polskę i Słowenię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących wewnętrznego rynku energii. Do chwili obecnej Polska dokonała jedynie częściowej transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej. Słowenia nie dokonała natomiast ani pełnej transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej, ani dyrektywy dotyczącej gazu. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tych dyrektyw do dnia 3 marca 2011 r.

„Zakończenie tworzenia wewnętrznego rynku energii jest priorytetem, ponieważ pozwoli zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz przystępne ceny”, powiedział Günther Oettinger, europejski komisarz ds. energii. „Aby wewnętrzny rynek energii mógł stać się rzeczywistością, warunkiem koniecznym jest wprowadzenie prawidłowych ram prawnych w każdym państwie członkowskim”.

W przypadku Polski Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowej kary pieniężnej o dziennej stawce 84378,24 euro. W przypadku Słowenii Komisja proponuje okresową karę pieniężną o dziennej stawce 10287,36 euro odniesieniu do każdej z obu wspomnianych dyrektyw.

Kary te uwzględniają czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku, oba państwa będą musiały płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.

Komisja poruszyła kwestię niedokonania pełnej transpozycji dyrektyw w Słowenii i Polsce, wystosowując do tych dwóch państw wezwania do usunięcia uchybienia, odpowiednio we wrześniu i listopadzie 2011 r. Uzasadnione opinie przesłano Polsce w maju 2012 r., a Słowenii w czerwcu 2012 r. Pomimo tych działań państwa te nadal nie dokonały pełnej transpozycji.

Komisja analizuje również sytuację w pozostałych państwach członkowskich, do których skierowała uzasadnione opinie dotyczące niedokonania pełnej transpozycji dyrektyw dotyczących energii elektrycznej i gazu. W związku z tym w ciągu najbliższych miesięcy Komisja może wystąpić do Trybunału z kolejnymi wnioskami.

Kontekst

W lutym 2011 r. szefowie państw i rządów krajów UE zadeklarowali potrzebę zakończenia procesu tworzenia wewnętrznego rynku energii do 2014 r. Niezbędna jest do tego terminowa i pełna transpozycja do prawa krajowego przepisów UE dotyczących jednolitego rynku gazu i energii elektrycznej. Trzeci pakiet dotyczący wewnętrznego rynku energii zawiera podstawowe przepisy służące zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynków energii, w tym nowe zasady rozdzielania działalności dystrybucyjnej i handlowej, zasady służące zwiększeniu niezależności i uprawnień krajowych organów regulacyjnych oraz zasady dotyczące poprawy funkcjonowania rynków detalicznych z korzyścią dla konsumentów.

W zakres trzeciego pakietu dotyczącego wewnętrznego rynku energii wchodzą następujące dyrektywy:

  • dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego (2009/73/WE);

  • dyrektywa dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2009/72/WE).

Na mocy traktatu lizbońskiego, który wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2009 r., w przypadku gdy państwa członkowskie nie dokonają transpozycji prawodawstwa UE do prawa krajowego w wymaganym terminie, Komisja może zwrócić się do Trybunału o nałożenie sankcji finansowych w pierwszym postępowaniu.

Więcej informacji

Z tekstem dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej (2009/72/WE) i dyrektywy dotyczącej gazu (2009/73/WE) można zapoznać się tu.

Strona internetowa Komisji dotycząca wewnętrznego rynku energii: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Aktualne dane na temat naruszeń przepisów UE można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

Z październikowym pakietem decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można zapoznać się w NOTATCE/12/794.

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera NOTATKA/12/12.

Kontakt:

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Side Bar