Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 oktober 2012

EU-kommissionen föreslår grönt ljus för ökat samarbete om skatt på finansiella transaktioner

De elva EU-länder som vill ta ut en skatt på finansiella transaktioner i EU genom ett fördjupat samarbete bör tillåtas att göra det, eftersom alla rättsliga villkor är uppfyllda. Det är slutsatsen i det förslag till rådets beslut som EU-kommissionen antog i dag. Ett fördjupat samarbete om en skatt på finansiella transaktioner ger inte bara omedelbara och konkreta fördelar för de deltagande länderna, utan bidrar också till en bättre fungerande inre marknad för unionen som helhet anges det i förslaget.

– Jag är mycket nöjd med att elva EU-länder har förklarat sig beredda att delta i ett gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner som bygger på kommissionens ursprungliga förslag. Skatten kan generera miljarder euro i skatteintäkter, något som EU-länderna så väl behöver i dessa svåra tider. Detta handlar om rättvisa. Vi måste se till att kostnaderna för krisen även bärs av finanssektorn och inte bara av våra medborgare, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

– Det finns stora fördelar för hela EU med en gemensam skatt på finansiella transaktioner, även om den inte tillämpas i hela EU. Den kommer att skapa en starkare och mer sammanhängande inre marknaden och bidra till en stabilare finanssektor. De EU-länder som har förklarat att de kommer att ta ut skatten kommer att få en extra bonus i form av nya intäkter och rättvisare skattesystem som lever upp till invånarnas krav. Jag lovade att handla snabbt när det var kommissionens tur att agera och detta löfte håller vi i dag. Nu uppmanar jag EU-parlamentet och rådet att hålla samma tempo och snabbt ge grönt ljus för de EU-länder som vill införa skatten, säger skattekommissionär Algirdas Šemeta.

Under de senaste veckorna har elva EU-länder1 skickat in officiella förfrågningar till EU-kommissionen om ett fördjupat samarbete om en skatt på finansiella transaktioner. Alla hänvisade till kommissionens förslag som grunden för sitt vidare samarbete (se IP/11/1085). När det minsta antalet EU-länder som krävdes hade anmält sitt deltagande började kommissionen omedelbart undersöka förfrågningarna för att försäkra sig om att de uppfyller de villkor för ett fördjupat samarbete som föreskrivs i fördragen. EU-kommissionen har varit fullständigt opartisk och undersökt effekterna på både deltagande och icke deltagande EU-länder och på EU som helhet. Man har t.ex. kontrollerat att ett fördjupat samarbete främjar EU:s mål och intressen, att det inte undergräver den inre marknaden och att icke deltagande EU-länders rättigheter, befogenheter och skyldigheter respekteras (se Memo/12/799 för en fullständig redogörelse för villkoren). Dessutom kan alla EU-länder som vill ansluta sig i ett senare skede göra det på samma villkor som de EU-länder som deltar från början. EU-kommissionen har med dagens beslut kommit fram till att alla rättsliga villkor är uppfyllda och att de EU-länder som vill gå vidare med en EU-skatt på finansiella transaktioner bör tillåtas att göra det.

I dagens förslag beskrivs hur en gemensam skatt på finansiella transaktioner som tas ut av en kärngrupp av EU-länderna både skulle komma i rätt tid och vara fördelaktig. För det första stärks den inre marknaden genom att man reducerar den komplexitet och de snedvridningar av konkurrensen som uppstår till följd av ett lapptäcke av olika nationella system. Företag i alla 27 EU-länderna får lägre kostnader för att följa lagstiftningen och det skapas en ökad rättslig säkerhet om ett enhetligt system tillämpas av en betydande del av marknaden i EU. För det andra innebär skatten att finanssektorn kommer att bidra med en mer rättvis andel till statskassan. På så sätt behandlas finanssektorn på samma sätt som andra sektorer när det gäller att bära kostnaderna för krisen. Och slutligen leder skatten till effektivare finansmarknader eftersom de styrs bort från en kasinoliknande handel till mer stabila verksamheter som stöttar den reala ekonomin.

Nästa steg

Dagens förslag till rådets beslut är ett viktigt steg i processen för ett fördjupat samarbete. Det måste antas med kvalificerad majoritet av EU-länderna och godkännas av EU-parlamentet för att de [elva] EU-länderna ska kunna gå vidare. EU-kommissionen planerar att senare i år lägga fram ett konkret förslag om den harmoniserade skatten för diskussion och antagande av de deltagande EU-länderna. Förslaget kommer i stort att ligga i linje med det ursprungliga förslaget som kommissionen lade fram i september 2011 på EU-ländernas begäran. Kommissionen kommer emellertid att noggrant undersöka om vissa justeringar krävs på grund av att det är ett mindre antal EU-länder som kommer att tillämpa skatten.

Bakgrund

I september 2011 lade EU-kommissionen fram ett förslag till ett gemensamt system för skatt på finansiella transaktioner med målet att förbättra den inre marknadens funktion på detta område. Man räknade med att skatten skulle generera 57 miljarder euro i intäkter varje år och därmed garantera att finanssektorn står för ett rättvist bidrag till de offentliga finanserna, bidra till en mer ansvarsfull handel och möjliggöra ett samordnat tillvägagångssätt för att beskatta denna sektor på den inre marknaden.

Efter intensiva diskussioner kom man vid Ekofinrådets möten i juni och juli 2012 fram till att enhällighet inte skulle nås inom rimlig tid. Då hade redan en stark kärngrupp av EU-länder framfört sitt intresse för att gå vidare med ett gemensamt system för denna skatt genom ett fördjupat samarbete.

Den 28 september 2012, exakt ett år efter det att EU-kommissionen hade lagt fram sitt ursprungliga förslag, skickade Frankrike och Tyskland ett brev till EU-kommissionär Algirdas Šemeta med en officiell begäran om att få ingå ett ökat samarbete på grundval av kommissionens förslag. Detta följdes av liknande brev från Österrike, Belgien, Grekland, Italien, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien. Minst nio EU-länder behövs för att ett fördjupat samarbete ska kunna tillåtas enligt fördragen. Detta minsta antal föreligger nu.

Mer information

finns i MEMO/12/799.

Hela texten till beslutet finns på

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Skattekommissionär Algirdas Šemetas webbplats finns på

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

DE, FR, AU, BE, PT, SI, EE, EL, IT, ESP, SK.


Side Bar