Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. oktobra 2012

Komisija predlaga zeleno luč za okrepljeno sodelovanje v zvezi z davkom na finančne transakcije

Enajstim državam članicam, ki želijo uporabljati davek na finančne transakcije (DFT) v EU v okviru okrepljenega sodelovanja, bi se to moralo omogočiti, saj so vsi pravni pogoji za takšno potezo izpolnjeni. To je bilo sklenjeno v predlogu za sklep Sveta, ki ga je danes sprejela Komisija. Poleg tega okrepljeno sodelovanje pri DFT ne bi privedlo zgolj do „neposrednih oprijemljivih koristi“ za sodelujoče države, ampak bi prispevalo tudi k boljšemu delovanju enotnega trga za Unijo kot celoto, navaja predlog.

Predsednik Komisije José Manuel Barroso je povedal: „Veseli me, da je enajst držav članic izrazilo pripravljenost za sodelovanje v skupnem sistemu DFT, ki je v skladu s prvotnim predlogom Komisije. Ta davek lahko zagotovi milijarde evrov še kako potrebnih prihodkov za države članice v teh težkih časih. Tukaj gre tudi za pravičnost: zagotoviti moramo, da del stroškov krize prevzame tudi finančni sektor, ne pa da te nosijo samo navadni državljani.“

Komisar za obdavčenje Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: Koristi DFT bo čutila cela EU, tudi če se ta ne bo uporabljal povsod po Uniji. Ustvaril bo močnejši, bolj koheziven enotni trg in prispeval k večji stabilnosti finančnega sektorja. Obenem bodo države članice, ki so se odločile za uvedbo tega davka, deležne dodatnih koristi zaradi novih prihodkov in pravičnejših davčnih sistemov, ki bodo odzivni na potrebe državljanov. Ko je bila Komisija na vrsti za ukrepanje, sem obljubil izredno hiter odziv, in to smo danes zagotovili. Zdaj pozivam Parlament in Svet, naj ne zaostajata pri teh prizadevanjih in hitro zagotovita zeleno luč za zainteresirane države članice, da bodo lahko nadaljevale s projektom DFT v EU.“

V zadnjih nekaj tednih je enajst držav članic1 Komisiji poslalo uradno prošnjo za okrepljeno sodelovanje pri DFT. Pri tem so vse kot osnovo za nadaljevanje postopka navedle predlog Komisije o DFT (glej IP/11/1085). Potem ko se je za sodelovanje odločilo najmanjše potrebno število držav članic, je Komisija nemudoma pričela z analizo teh prošenj, da bi zagotovila, da izpolnjujejo pogoje za okrepljeno sodelovanje, določene v Pogodbah. To je storila popolnoma nepristransko, pri čemer je preučila vpliv na sodelujoče in nesodelujoče države članice, kot tudi na EU kot celoto. Tako je na primer preverila, ali bi okrepljeno sodelovanje na tem področju uresničevalo cilje in interese EU, ali bi ogrožalo enotni trg in ali bi spoštovalo pravice, pristojnosti in obveznosti nesodelujočih držav članic (za popoln opis pogojev glej MEMO/12/799). Poleg tega lahko vsaka država članica, ki se želi pridružiti pozneje, to stori pod enakimi pogoji kot države članice, ki so sodelovale od samega začetka. Komisija je z današnjim sklepom ugotovila, da so izpolnjeni vsi pravni pogoji in da bi vsem državam članicam, ki želijo nadaljevati s projektom DFT v EU, to moralo biti dovoljeno.

Današnji predlog opisuje, kako bi skupni DFT, ki bi ga uporabljala ožja skupina držav članic, bil tako časovno ustrezen kot koristen. Prvič, okrepil bi enotni trg, ker bi zmanjšal kompleksnost in izkrivljanje konkurence, ki sta posledica skupka različnih nacionalnih pristopov. Če bi se na velikem delu trga EU uporabljal enoten sistem, bi bila podjetja v vseh 27 državah članicah deležna koristi zaradi nižjih stroškov zagotavljanja skladnosti s predpisi in večje pravne varnosti. Drugič, DFT bi zagotovil bolj pravičen prispevek finančnega sektorja v javne blagajne. V zvezi s kritjem stroškov krize bi zagotovil enakovrednejše konkurenčne pogoje med finančnim sektorjem in drugimi sektorji. Končno, skupni DFT bi povečal učinkovitost finančnih trgov, ker bi jih od „igralniškega“ načina trgovanja preusmeril proti stabilnejšim dejavnostim, ki podpirajo realno gospodarstvo.

Naslednji koraki

Današnji predlog za sklep Sveta predstavlja pomemben korak v postopku okrepljenega sodelovanja. Da bi lahko enajst držav članic nadaljevalo s postopkom, mora biti predlog sprejet s kvalificirano večino držav članic, potrditi pa ga mora Parlament. Komisija namerava kasneje letos pripraviti predlog o usklajenih DFT, ki bo sodelujočim državam članicam predložen v razpravo in sprejetje. Predlog bo v veliki meri skladen s prvotnim predlogom o DFT, ki ga je Komisija predstavila septembra 2011, saj so to v svojih dopisih zahtevale države članice. Vendar pa bo Komisija skrbno preučila, ali so potrebne kakšne prilagoditve, da bi se upoštevalo manjše število držav članic, ki ga bo uporabljalo.

Ozadje

Komisija je septembra 2011 predložila predlog za skupen sistem davka na finančne transakcije z namenom izboljšati delovanje notranjega trga na tem področju. Poleg tega je bilo ocenjeno, da bi usklajen davek prinesel 57 milijard EUR prihodkov letno in tako zagotovil pošten prispevek finančnega sektorja javnim financam, prispeval k bolj odgovornemu trgovanju in omogočil povezan pristop k obdavčitvi tega sektorja na enotnem trgu.

Po intenzivnih razpravah o tej zadevi na sestankih Sveta za ekonomske in finančne zadeve v juniju in juliju 2012 je bil sprejet konsenz, da soglasja v zvezi s predlogom ne bo mogoče doseči v razumnem roku. Že takrat je ožja skupina držav članic izrazila zanimanje za nadaljevanje projekta skupnega sistema DFT v okviru okrepljenega sodelovanja.

Dne 28. septembra 2012, natančno eno leto po prvotnem predlogu Komisije, sta Francija in Nemčija Komisarju Šemeti poslali dopisa, v katerih sta na podlagi predloga Komisije uradno zaprosili za odobritev okrepljenega sodelovanja. Temu so sledili podobni dopisi Avstrije, Belgije, Grčije, Italije, Portugalske, Slovaške, Slovenije in Španije. V skladu s Pogodbama je za okrepljeno sodelovanje potrebnih najmanj devet držav članic. To najmanjše število je bilo doseženo.

Za dodatne informacije

glej tudi MEMO/12/799

Za celotno besedilo sklepa glej:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Spletna stran Algirdasa Šemete, komisarja EU za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontakt:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

1 :

Nemčija, Francija, Avstrija, Belgija, Portugalska, Slovenija, Estonija, Grčija, Italija, Španija in Slovaška.


Side Bar