Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. októbra 2012

Komisia navrhuje dať zelenú posilnenej spolupráci v oblasti dane z finančných transakcií

Keďže všetky zákonné podmienky pre uplatňovanie dane z finančných transakcií EÚ (DFT) boli splnené, tento krok by sa mal povoliť tým 11 členským štátom, ktoré chcú prostredníctvom posilnenej spolupráce uplatňovať takúto daň. To je záver vyplývajúci z návrhu rozhodnutia Rady, ktoré dnes prijala Komisia. V návrhu sa navyše uvádza, že posilnená spolupráca v oblasti DFT by zúčastneným krajinám priniesla nielen „okamžité hmatateľné výhody“, ale prispela by zároveň k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu pre Úniu ako celok.

Predseda Barroso k tomu povedal: „Teší ma, že 11 členských štátov vyjadrilo ochotu zúčastniť sa na spoločnom systéme dane z finančných transakcií v súlade s pôvodným návrhom Komisie. Vďaka tejto dani získame v týchto ťažkých časoch pre členské štáty prepotrebné príjmy vo výške rádovo miliárd eur. Ide tu o spravodlivosť: musíme zaistiť, aby sa na financovaní nákladov krízy podieľal finančný sektor, a nie radoví občania.“

Komisár pre oblasť daní Algirdas Šemeta povedal: „Spoločná daň z finančných transakcií znamená pre celú EÚ značné výhody, a to aj v prípade, že by sa neuplatňovala v celej EÚ. Vytvorí sa ňou silnejší, súdržnejší jednotný trh a prispeje sa k vytvoreniu stabilnejšieho finančného sektora. Tie členské štáty, ktoré súhlasili s touto daňou, však pocítia jej dodatočný prínos aj v podobe nových príjmov a spravodlivejších daňových systémov, ktoré reagujú na požiadavky občanov. Osobne som prisľúbil veľmi rýchlu reakciu, keď pre Komisiu nastal čas konať, a to je presne to, čo dnes prinášame. Chcel by som teraz vyzvať Parlament a Radu, aby nepoľavili v začatom tempe a aby rýchlo dali zelenú tým členským štátom, ktoré sú ochotné daň uplatňovať, aby sa v EÚ dosiahol pokrok v oblasti DFT.“

V uplynulých týždňoch zaslalo 11 členských štátov1 Komisii oficiálne žiadosti o posilnenú spoluprácu v oblasti dane z finančných transakcií. Vo všetkých žiadostiach sa ako základ, z ktorého hodlajú vychádzať, uvádza návrh Komisie o dani z finančných transakcií (pozri IP/11/1085). Potom, ako svoj záujem zúčastniť sa vyjadril minimálny požadovaný počet členských štátov, začala Komisia tieto žiadosti okamžite analyzovať, aby sa ubezpečila, že splnili podmienky posilnenej spolupráce ustanovené v zmluvách. Urobila tak s úplnou nestrannosťou, skúmajúc vplyv na zúčastnené i nezúčastnené členské štáty, ako aj na EÚ ako celok. To napríklad znamená, že skontrolovala, či by sa posilnenou spoluprácou v tejto oblasti presadzovali ciele a záujmy EÚ, či by nepodkopával jednotný trh a či by sa rešpektovali práva, právomoci a povinnosti nezúčastnených členských štátov (úplný popis podmienok sa nachádza v dokumente MEMO/12/799). Navyše ktorýkoľvek členský štát, ktorý by mal záujem zapojiť sa v neskoršej fáze, tak môže urobiť za rovnakých podmienok ako členské štáty, ktoré sú účastníkmi od začiatku. Komisia dospela prostredníctvom dnešného rozhodnutia k záveru, že všetky zákonné podmienky sú splnené a že členským štátom, ktoré chcú začať s DFT EÚ, by sa to malo povoliť.

V dnešnom návrhu je načrtnuté, akým spôsobom by DFT uplatňovaná kľúčovou skupinou členských štátov bola vhodným a prospešným nástrojom. Po prvé, posilnil by sa ňou jednotný trh, a to znížením miery zložitosti a narušenia hospodárskej súťaže, ktoré vyplývajú z mozaiky rozličných vnútroštátnych prístupov. Ak by sa jednotný systém uplatňoval na významnej časti trhu EÚ, podniky vo všetkých 27 členských štátoch by profitovali zo zníženia nákladov na dosahovanie súladu a z väčšej právnej istoty. Po druhé, DFT by zabezpečila spravodlivejší príspevok finančného sektora do verejnej pokladnice. Pri vyrovnávaní nákladov spôsobených krízou by to viedlo k vytvoreniu jednotnejších podmienok na trhu medzi finančným sektorom a ostatnými odvetviami. Napokon, vďaka spoločnej DFT by sa finančné trhy stali efektívnejšími, pretože hráči na tomto trhu by sa odrádzali od kasínového obchodovania a nabádali k stabilnejším činnostiam, ktoré podporujú reálne hospodárstvo.

Ďalšie kroky

Dnes predkladaný návrh rozhodnutia Rady je dôležitým procedurálnym krokom v rámci procesu posilnenej spolupráce. Musí ho prijať kvalifikovaná väčšina členských štátov a musí získať súhlas Parlamentu, aby sa týchto [11] členských štátov mohlo pohnúť vpred. V ďalšom priebehu roka hodlá Komisia predložiť na prerokovanie a schválenie zúčastnenými členskými štátmi substantívny návrh harmonizovanej dane z finančných transakcií. Tento návrh bude vo veľkej miere v súlade s pôvodným návrhom DFT, ktorý Komisia predložila v septembri 2011, ako to vo svojich listoch požadovali členské štáty. Komisia však starostlivo preskúma, či nie sú potrebné určité úpravy, ktorými by sa zohľadňoval menší počet členských štátov, ktoré by túto daň uplatňovali.

Súvislosti

V septembri 2011 Komisia predložila návrh spoločného systému dane z finančných transakcií s cieľom zlepšiť v tejto oblasti fungovanie vnútorného trhu. Okrem toho sa odhadlo, že harmonizovanou daňou by sa každoročne dosiahli príjmy vo výške 57 miliárd EUR, a tým by sa zabezpečil spravodlivý príspevok finančného sektora do verejných financií, prispelo by sa k zodpovednejšiemu obchodovaniu a umožnil by sa jednotný prístup k zdaňovaniu tohto sektora na jednotnom trhu.

Po intenzívnej diskusii o tejto veci sa na zasadnutiach Rady ECOFIN v júni a júli 2012 dosiahol konsenzus, že v primeranej lehote sa nepodarí prijať jednomyseľné rozhodnutie. Už v tom čase vyjadrila silná kľúčová skupina členských štátov svoj záujem o zavedenie spoločného systému dane z finančných transakcií prostredníctvom posilnenej spolupráce.

Dňa 28. septembra 2012, presne rok po tom, ako bol predložený prvotný návrh Komisie, zaslali Francúzsko a Nemecko list komisárovi Šemetovi, v ktorom ho oficiálne požiadali o schválenie posilnenej spolupráce na základe návrhu Komisie. Po týchto listoch nasledovala podobná korešpondencia z Rakúska, Belgicka, Grécka, Talianska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Španielska. Podľa zmlúv je na povolenie posilnenej spolupráce potrebná účasť minimálne 9 členských štátov. Tento minimálny počet sa dosiahol.

Ďalšie informácie sa nachádzajú aj v dokumente MEMO/12/799.

Úplné znenie rozhodnutia sa nachádza na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Domovská stránka komisára Algirdasa Šemetu, komisára EÚ pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

DE, FR, AU, BE, PT, SI, EE, EL, IT, ESP, SK.


Side Bar