Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 23 października 2012 r.

Komisja daje zielone światło dla wzmocnionej współpracy na rzecz podatku od transakcji finansowych

Jedenaście państw członkowskich, które chcą stosować podatek od transakcji finansowych w ramach wzmocnionej współpracy, powinno uzyskać na to pozwolenie, gdyż spełnione są wszystkie niezbędne warunki prawne. Wynika tak z wniosku dotyczącego decyzji Rady przyjętego dzisiaj przez Komisję. We wniosku czytamy ponadto, że wzmocniona współpraca w sprawie podatku od transakcji finansowych przyniosłaby nie tylko „natychmiastowe konkretne korzyści” dla państw uczestniczących, ale przyczyniłaby się także do lepszego funkcjonowania jednolitego rynku w całej Unii.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Niezmiernie cieszę się, że jedenaście państw członkowskich wyraziło chęć wprowadzenia wspólnego podatku od transakcji finansowych zgodnie z założeniami pierwszego wniosku Komisji. Podatek ten może oznaczać dla państw członkowskich przychody w wysokości miliardów euro, co jest bardzo potrzebne w tym trudnym okresie. Chodzi o sprawiedliwość: musimy zadbać o to, aby koszty kryzysu ponosił również sektor finansowy, tak aby jego ciężar nie spoczywał na barkach zwykłych obywateli”.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, powiedział: „Wspólny podatek od transakcji finansowych przyniesie korzyści w wymiarze ogólnounijnym, nawet jeśli nie będzie wprowadzony w całej UE. Przyczyni się do wzmocnienia i uspójnienia jednolitego rynku oraz stabilizacji sektora finansowego. Ponadto państwa członkowskie, które zgłosiły chęć wprowadzenia tego podatku, otrzymają dodatkowy bonus w postaci nowego źródła przychodów oraz sprawiedliwszych systemów podatkowych spełniających oczekiwania obywateli. Obiecałem bezzwłoczną reakcję, kiedy następny ruch będzie należał do Komisji, i jest nią przedstawiony dziś wniosek. Zachęcałbym Parlament oraz Radę, aby utrzymały to tempo i szybko dały zielone światło zainteresowanym państwom członkowskim, tak aby kraje te mogły podjąć dalsze działania związane z unijnym podatkiem od transakcji finansowych”.

W ciągu kilku ostatnich tygodni jedenaście państw członkowskich1 wysłało do Komisji oficjalne wnioski w sprawie wzmocnionej współpracy na rzecz podatku od transakcji finansowych. Wszystkie powoływały się na wniosek Komisji w sprawie podatku od transakcji finansowych jako na podstawę, na której chciałyby oprzeć swoje dalsze działania (zob. IP/11/1085). Kiedy tylko minimalna wymagana liczba zgłoszonych państw członkowskich została osiągnięta, Komisja zaczęła analizę wniosków w celu sprawdzenia, czy spełniają one warunki wzmocnionej współpracy określone w Traktatach. Wnioski analizowano całkowicie bezstronnie, biorąc pod uwagę skutki zarówno dla uczestniczących, jak i nieuczestniczących państw członkowskich, a także dla całej UE. Oznaczało to m.in. sprawdzenie, czy wzmocniona współpraca na danym obszarze będzie służyć realizacji celów i interesów Unii, czy nie wpłynie negatywnie na jednolity rynek oraz czy nie będą naruszone prawa, kompetencje i obowiązki nieuczestniczących państw członkowskich (w celu zapoznania się z pełnym opisem warunków zob. Memo/12/799). Ponadto każde państwo członkowskie, które w późniejszym terminie będzie chciało dołączyć do współpracy, będzie mogło to uczynić na takich samych warunkach, jak państwa członkowskie uczestniczące w niej od początku. W swojej dzisiejszej decyzji Komisja stwierdziła, że wszystkie warunki prawne są spełnione i że państwa członkowskie, które chcą wprowadzić unijny podatek od transakcji finansowych, powinny dostać na to zgodę.

W przedstawionym dzisiaj wniosku wyliczono, dlaczego przyjęcie wspólnego podatku od transakcji finansowych przez znaczącą grupę państw członkowskich byłoby korzystne oraz dokonane we właściwym czasie. Po pierwsze, wzmocniłoby to jednolity rynek poprzez zmniejszenie złożoności przepisów oraz zakłóceń konkurencji wynikających z wielu różnych podejść krajowych. Gdyby jednolity system był stosowany na przeważającej części rynku unijnego, przedsiębiorstwa we wszystkich 27 państwach członkowskich odniosłyby korzyści ze zmniejszonych kosztów przestrzegania przepisów i z większej pewności prawnej. Po drugie, podatek od transakcji finansowych zapewniłby sprawiedliwszy wkład z sektora finansowego do budżetu publicznego. Dzięki temu wyrównałyby się reguły gry dla sektora finansowego i innych sektorów w odniesieniu do pokrywania kosztów kryzysu. Wspólny podatek od transakcji finansowych przyczyniłby się w końcu do wzrostu skuteczności działań na rynkach finansowych – działania przypominające grę w kasynie miałyby szansę ustąpić miejsca działaniom bardziej stabilnym, wspierającym gospodarkę realną.

Dalsze działania

Dzisiejszy wniosek dotyczący decyzji Rady jest ważnym proceduralnym krokiem w procesie zawiązywania wzmocnionej współpracy. Musi on zostać przyjęty przez większość kwalifikowaną państw członkowskich oraz otrzymać zgodę Parlamentu, aby [11] państw członkowskich mogło podjąć dalsze kroki. Jeszcze w tym roku Komisja zamierza przedstawić do dyskusji i przyjęcia przez uczestniczące państwa członkowskie konkretny wniosek w sprawie zharmonizowanego podatku od transakcji finansowych. Wniosek ten będzie w bardzo dużym stopniu zgodny z założeniami pierwszego wniosku w sprawie podatku od transakcji finansowych przedstawionego przez Komisję we wrześniu 2011 r., o co zabiegały państwa członkowskie w swoich pismach. Komisja dokładnie zbada jednak, czy konieczne są pewne zmiany ze względu na mniejszą liczbę państw członkowskich, które stosowałyby ten podatek.

Kontekst

We wrześniu 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie wspólnego podatku od transakcji finansowych, którego celem miała być poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego w tym zakresie. Ponadto szacowano, że zharmonizowany podatek przyniesie rocznie 57 miliardów euro przychodów, co stanowiłoby sprawiedliwy wkład z sektora finansowego do finansów publicznych, że przyczyni się do bardziej odpowiedzialnego zawierania transakcji oraz umożliwi spójne podejście do opodatkowania tego sektora na jednolitym rynku.

Po zagorzałych dyskusjach na ten temat, na posiedzeniach ECOFIN-u w czerwcu i lipcu 2012 r. zgodzono się co do tego, że nie uda się osiągnąć jednomyślności w rozsądnym terminie. Już w tamtym czasie silna, znacząca grupa państw członkowskich wyraziła zainteresowanie kontynuacją działań dotyczących wspólnego podatku od transakcji finansowych w ramach wzmocnionej współpracy.

Dnia 28 września 2012 r., dokładnie rok po przedstawieniu pierwszego wniosku Komisji Francja i Niemcy wysłały list do komisarza Šemety z oficjalną prośbą o udzielenie upoważnienia w zakresie wzmocnionej współpracy na podstawie wniosku Komisji. Następnie podobne pisma zostały wysłane przez Austrię, Belgię, Grecję, Hiszpanię, Portugalię, Słowację, Słowenię i Włochy. Na podstawie Traktatów do zawiązania wzmocnionej współpracy konieczny jest minimalny próg dziewięciu państw członkowskich. To minimum zostało osiągnięte.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zob. również MEMO/12/799

W celu zapoznania się z pełnym tekstem decyzji zob.:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Strona komisarza Algirdasa Šemety, odpowiedzialnego za podatki, unię celną, audyt oraz zwalczanie nadużyć finansowych:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontakt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

DE, FR, AU, BE, PT, SI, EE, EL, IT, ESP, SK


Side Bar