Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 oktober 2012

Commissie geeft groen licht voor nauwere samenwerking bij belasting op financiële transacties

De elf lidstaten die een nauwere samenwerking willen aangaan om een EU-belasting op financiële transacties (FTT) te heffen, moeten toestemming daarvoor krijgen, omdat alle wettelijke voorwaarden zijn vervuld. Dat is de conclusie die de Commissie trekt in haar vandaag aangenomen voorstel voor een besluit van de Raad. De nauwere samenwerking bij de belasting op financiële transacties zou volgens het voorstel bovendien niet alleen "onmiddellijke concrete voordelen" voor de deelnemende landen opleveren, maar ook bijdragen aan een betere werking van de eengemaakte markt in de gehele Unie.

Voorzitter Barroso zei hierover het volgende: "Het verheugt mij dat elf lidstaten de bereidheid hebben getoond om deel te nemen aan een gemeenschappelijke FTT die is geïnspireerd op het oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Deze belasting kan miljarden euro's aan inkomsten opleveren die de lidstaten in deze moeilijke tijden hard nodig hebben. Het is een kwestie van billijkheid: we moeten ervoor zorgen dat de kosten van de crisis ook worden gedragen door de financiële sector en niet alleen door de gewone burger."

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, verwoordde het als volgt: "Een gemeenschappelijke FTT heeft voordelen overal in de EU, zelfs als hij niet overal in de EU wordt toegepast. Deze belasting zal een sterkere eengemaakte markt met meer samenhang creëren en bijdragen aan een stabielere financiële sector, met als extra voordeel voor de deelnemende lidstaten nieuwe inkomsten en een billijker belastingstelsel dat tegemoet komt aan de verzuchtingen van de burger. Ik heb beloofd om zeer snel te reageren zodra de Commissie aan zet was, en die belofte hebben wij vandaag ingelost. Ik dring er nu bij het Parlement en de Raad op aan met dezelfde voortvarendheid te handelen en snel groen licht te geven aan de lidstaten die werk willen maken van een EU-FTT."

De afgelopen weken hebben elf lidstaten1 een officieel verzoek gericht aan de Commissie om een nauwere samenwerking te mogen aangaan op het gebied van de FTT. Zonder uitzondering wilden zij daarbij voortbouwen op het FTT-voorstel van de Commissie (zie IP/11/1085). Zodra het vereiste minimumaantal lidstaten zich had aangemeld, heeft de Commissie deze verzoeken onmiddellijk geanalyseerd om er zeker van te zijn dat aan de in de Verdragen vastgestelde voorwaarden voor nauwere samenwerking was voldaan. Zij heeft dit in alle onpartijdigheid gedaan en onderzocht wat de gevolgen waren voor de deelnemende en de niet-deelnemende lidstaten en voor de Unie in haar geheel. Zo moest zij nagaan of de nauwere samenwerking op dit gebied de doelstellingen en de belangen van de EU bevorderde, geen afbreuk deed aan de eengemaakte markt en de rechten, bevoegdheden en verplichtingen van de niet-deelnemende lidstaten eerbiedigde (zie Memo/12/799 voor een omstandige beschrijving van de voorwaarden). Voorts dient iedere lidstaat die in een later stadium aan de FTT wil deelnemen, dat ook te kunnen doen onder dezelfde voorwaarden als de lidstaten die van bij het begin eraan deelnemen. Met haar besluit van vandaag heeft de Commissie geconcludeerd dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan en dat de lidstaten die werk willen maken van een EU-FTT, daarvoor toestemming moeten krijgen.

In het huidige voorstel wordt uiteengezet waarom de tijd rijp is voor de toepassing van een gemeenschappelijke FTT door een kerngroep van lidstaten en welke de voordelen daarvan zijn. Om te beginnen zou dit de eengemaakte markt versterken door de complexe situaties en de concurrentieverstoringen die het gevolg zijn van de wirwar van uiteenlopende nationale regelingen, te beperken. Bedrijven in alle 27 lidstaten zouden profiteren van lagere nalevingskosten en grotere rechtszekerheid als in een aanzienlijk deel van de EU-markt een uniforme regeling wordt toegepast. Ten tweede zou de FTT garanderen dat de financiële sector een billijker bijdrage aan de schatkist levert. De belasting zou zorgen voor eerlijker concurrentievoorwaarden tussen de financiële sector en andere sectoren als het erom gaat wie de kosten van de crisis betaalt. Tot slot zou een gemeenschappelijke FTT de financiële markten efficiënter maken door hen weg te loodsen van casinoachtige handel en te richten op stabielere activiteiten die de echte economie ondersteunen.

Volgende stappen

Het huidige voorstel voor een Raadsbesluit is een belangrijke procedurele stap naar nauwere samenwerking. Het moet nu worden goedgekeurd door een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten en ook het Parlement moet zijn instemming betuigen voordat de elf lidstaten verder kunnen gaan. Later dit jaar wil de Commissie het inhoudelijke voorstel betreffende de geharmoniseerde FTT op tafel leggen zodat het door de deelnemende lidstaten kan worden besproken en aangenomen. Dat voorstel zal zeer nauw aansluiten bij het oorspronkelijke FTT-voorstel dat de Commissie in september 2011 heeft ingediend, zoals de lidstaten in hun verzoek hebben gevraagd. De Commissie zal evenwel nauwgezet onderzoeken of er geen aanpassingen nodig zijn gelet op het kleinere aantal lidstaten dat de FTT zou toepassen.

Achtergrond

In september 2011 heeft de Commissie een voorstel voor een gemeenschappelijk stelsel van belasting op financiële transacties ingediend om de werking van de interne markt op dit gebied te verbeteren. Bovendien zou de geharmoniseerde belasting naar schatting 57 miljard euro aan inkomsten per jaar opleveren en zo garanderen dat de financiële sector een billijke bijdrage aan de overheidsfinanciën levert, ertoe bijdragen dat er minder onverantwoord wordt gehandeld en een coherente fiscale aanpak van de sector op de eengemaakte markt mogelijk maken.

Na intensieve besprekingen is ECOFIN op zijn vergaderingen van juni en juli 2012 tot de consensus gekomen dat er binnen een redelijke termijn geen unanimiteit kon worden bereikt. Toen al heeft een sterke kerngroep van lidstaten duidelijk gemaakt dat zij via nauwere samenwerking verder wilden gaan met een gemeenschappelijk FTT-stelsel.

Op 28 september 2012, precies één jaar na de indiening van het oorspronkelijke Commissievoorstel, hebben Frankrijk en Duitsland een brief gezonden aan Commissaris Šemeta met het officiële verzoek om nauwere samenwerking te mogen aangaan op basis van het Commissievoorstel. Ook Oostenrijk, België, Griekenland, Italië, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje hebben een dergelijk schriftelijk verzoek ingediend. Er zijn minstens negen lidstaten nodig om overeenkomstig de Verdragen toestemming voor nauwere samenwerking te kunnen krijgen. Dit minimumaantal is nu bereikt.

Voor meer informatie zie ook MEMO/12/799.

Voor de volledige tekst van het besluit zie:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Homepage van Algirdas Šemeta, EU-commissaris voor Belastingen en douane-unie, audit en fraudebestrijding: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Contact:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

DE, FR, AU, BE, PT, SI, EE, EL, IT, ESP, SK.


Side Bar