Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 23. oktobrī

Komisija ierosina dot zaļo gaismu ciešākas sadarbības izveidei finanšu darījumu nodokļa jomā

Kopumā 11 dalībvalstīm, kas vēlas piemērot ES finanšu darījumu nodokli, īstenojot ciešāku sadarbību, vajadzētu to atļaut, jo visi juridiskie nosacījumi šādai pārejai ir izpildīti. Tāds ir secinājums Komisijas šodien pieņemtajā priekšlikumā Padomes lēmumam. Turklāt priekšlikumā pausta doma, ka ciešāka sadarbība finanšu darījumu nodokļa jomā ne vien sniegtu "tūlītējas taustāmas priekšrocības" iesaistītajām valstīm, bet arī veicinātu labāku vienotā tirgus darbību Savienībā kopumā.

Komisijas priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu saka: "Es ļoti priecājos, ka 11 dalībvalstis ir paudušas gribu ieviest kopēju finanšu darījuma nodokli saskaņā ar Komisijas sākotnējo priekšlikumu. Šis nodoklis var dot dalībvalstīm miljardiem eiro ārkārtīgi vajadzīgo ieņēmumu šajā sarežģītajā laikā. Ir runa par taisnīgumu – mums nepieciešams nodrošināt, lai finanšu nozare dalītos krīzes izmaksās, nevis noveltu tās uz iedzīvotāju pleciem."

Komisijas loceklis Aļģirds Šemeta, kas atbild par nodokļu jomu, saka: "ES daudz iegūs no kopējā finanšu darījumu nodokļa, pat tad, ja to piemēros ne visā ES. Tas izveidos stiprāku, savstarpēji saistītāku vienoto tirgu un veicinās finanšu nozares stabilizāciju. Turklāt dalībvalstis, kas ir par šā nodokļa piemērošanu, iegūs papildu priekšrocības ar jauniem ieņēmumiem un taisnīgāku nodokļu sistēmu, kas atbilst iedzīvotāju prasībām. Es solīju sniegt ļoti drīzu atbildi, tiklīdz būs pienākusi Komisijas kārta rīkoties, un šodien mēs to sniedzam. Tagad es mudinu Parlamentu un Padomi nekavēties un drīz dot zaļo gaismu dalībvalstīm, kas vēlas ieviest ES finanšu darījuma nodokli."

Dažu iepriekšējo nedēļu laikā 11 dalībvalstis1 nosūtīja oficiālus pieteikumus Komisijai ciešākas sadarbības izveidei finanšu darījumu nodokļa jomā. Tās visas min, ka vēlas izmantot Komisijas priekšlikumu par finanšu darījumu nodokli kā pamatu šīs sistēmas ieviešanai (skatīt IP/11/1085). Tiklīdz par priekšlikumu bija parakstījušās tik dalībvalstis, cik obligāti nepieciešams, Komisija nekavējoties ķērās pie šo pieteikumu analīzes, lai pārliecinātos, ka tās izpilda nosacījumus ciešākai sadarbībai, kas paredzēta līgumos. Komisija ievēroja pilnīgu objektivitāti, pievēršot uzmanību ietekmei iesaistītajās un neiesaistītajās dalībvalstīs, kā arī ES kopumā. Tas nozīmēja, piemēram, pārbaudīt, vai ciešākas sadarbības izveide šajā jomā turpmāk neietekmēs ES mērķus un intereses, vai tā nekaitēs vienotajam tirgum un vai tiks ievērotas neiesaistīto dalībvalstu tiesības, kompetences un pienākumi (pilnīgu nosacījumu aprakstu skatīt MEMO/12/799. Turklāt ikviena dalībvalsts, kas vēlas pievienoties vēlākā posmā, var to darīt atbilstoši tādiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalstis, kuras ir iesaistījušas jau kopš sākuma. Šodien pieņemtajā priekšlikumā Komisija ir secinājusi, ka visi juridiskie nosacījumi ir izpildīti un ka dalībvalstīm, kuras grib turpmāk piemērot finanšu darījumu nodokli, vajadzētu atļaut to darīt.

Šodien pieņemtajā priekšlikumā uzsvērts, cik ļoti kopējs finanšu darījumu nodoklis, kuru piemērotu dalībvalstu pamatgrupa, nāktu īstajā laikā un būtu noderīgs. Pirmkārt, tas nostiprinātu vienoto tirgu, samazinot sarežģījumus un konkurences izkropļojumus, kas rodas no tā, ka valstīm ir ļoti atšķirīgas pieejas. Ja nozīmīgā ES tirgus daļā tiktu piemērota vienveidīga sistēma, uzņēmumi visās 27 dalībvalstīs gūtu labumu no samazinātiem atbilstības izdevumiem un lielākas juridiskās noteiktības. Otrkārt, finanšu darījumu nodoklis nodrošinātu taisnīgāku finanšu nozares ieguldījumu publiskajās finansēs. Tas radītu līdzvērtīgākus konkurences nosacījumus finanšu nozarei un pārējām nozarēm krīzes izdevumu segšanā. Visbeidzot, kopējs finanšu darījuma nodoklis padarītu finanšu tirgus efektīvākus, pārvirzot tos no kazino tipa tirdzniecības uz stabilākām darbībām, kas atbalsta reālo ekonomiku.

Nākamie soļi

Šodien pieņemtais priekšlikums Padomes lēmumam ir nozīmīgs procedūras posms ciešākas sadarbības procesā. Priekšlikums jāpieņem kvalificētam dalībvalstu vairākumam un tam jāsaņem Parlamenta piekrišana, lai [11] dalībvalstis varētu turpināt šo ceļu. Komisija plāno šogad vēlāk iesniegt būtisku priekšlikumu par harmonizētu finanšu darījuma nodokli apspriešanai un pieņemšanai iesaistītajās dalībvalstīs. Priekšlikums lielā mērā sakritīs ar sākotnējo 2011. gada septembrī Komisijas iesniegto priekšlikumu par finanšu darījuma nodokli, kā vēstulēs lūgušas dalībvalstis. Tomēr Komisija rūpīgi izpētīs nepieciešamību veikt dažus pielāgojumus, lai ņemtu vērā to dalībvalstu mazākumu, kuras to piemērotu.

Priekšvēsture

Komisija 2011. gada septembrī iesniedza priekšlikumu par kopēju finanšu darījumu nodokļa sistēmu ar mērķi uzlabot iekšējā tirgus darbību šajā jomā. Turklāt tika lēsts, ka harmonizēts nodoklis dotu EUR 57 miljardu ieņēmumus ik gadu, un tādējādi nodrošinātu taisnīgu finanšu nozares ieguldījumu publiskajās finansēs, veicinātu atbildīgāku tirdzniecību un darītu iespējamu saskaņotu pieeju šīs nozares aplikšanai ar nodokļiem vienotajā tirgū.

Pēc intensīvas šā dokumenta apspriešanas ECOFIN sanāksmēs 2012. gada jūnijā un jūlijā nonāca pie secinājuma, ka vienprātību neizdosies panākt saprātīgā termiņā. Jau tolaik spēcīga dalībvalstu pamatgrupa pauda interesi ieviest kopēju finanšu darījumu nodokļa sistēmu, īstenojot ciešāku sadarbību.

Gadu pēc Komisijas sākotnējā priekšlikuma iesniegšanas, 2012. gada 28. septembrī, Francija un Vācija nosūtīja vēstuli Komisijas loceklim A. Šemetam, oficiāli lūdzot atļaut īstenot ciešāku sadarbību, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. Vēlāk vēstules nosūtīja arī Austrija, Beļģija, Grieķija, Itālija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija un Spānija. Ciešākas sadarbības īstenošanai saskaņā ar līgumiem nepieciešamas vismaz 9 dalībvalstis. Šis obligātais skaits ir sasniegts.

Papildinformāciju skatīt arī MEMO/12/799.

Pilnu priekšlikuma tekstu skatīt šeit:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

ES komisāra nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirda Šemetas mājas lapa: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Vācija, Francija, Austrija, Beļģija, Portugāle, Slovēnija, Igaunija, Grieķija, Itālija, Spānija, Slovākija.


Side Bar