Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 23 d., Briuselis

Komisija siūlo leisti pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą finansinių sandorių mokesčio srityje

Vienuolikai to pageidaujančių valstybių narių reikėtų leisti taikyti ES finansinių sandorių mokestį (FSM) pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą, nes visos tokio sprendimo teisinės sąlygos yra įvykdytos. Tokią išvadą Komisija padarė šiandien priimtame Tarybos sprendimo pasiūlyme. Be to, pasiūlyme teigiama, kad tvirtesnis bendradarbiavimas FSM srityje ne tik suteiktų galimybę dalyvaujančioms valstybėms iš karto gauti apčiuopiamos naudos, bet ir padėtų užtikrinti geresnį bendrosios rinkos veikimą visos Sąjungos naudai.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Džiaugiuosi, kad 11 valstybių narių, remdamosi pradiniu Komisijos pasiūlymu, pareiškė norą dalyvauti įvedant bendrą FSM. Taikant šį mokestį bus galima surinkti milijardus eurų šiais sunkiais laikais valstybėms narėms taip reikalingų pajamų. Tai teisingumo klausimas: turime užtikrinti, kad krizės išlaidas pasidalytų finansų sektorius, o ne paprasti piliečiai.″

Už mokesčius atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta teigė:Bendras FSM naudingas visai ES, net jei jį taiko ne visos ES valstybės narės. Jis padės sukurti tvirtesnę bei darnesnę bendrąją rinką ir padidinti finansų sektoriaus stabilumą. Kartu šį mokestį pasirinkusios taikyti valstybės narės gaus daugiau pajamų ir turės sąžiningesnes mokesčių sistemas, atitinkančias piliečių poreikius. Žadėjau, kad Komisija reaguos žaibiškai, kai ateis jos eilė imtis veiksmų. Šiandien savo pažadą įvykdėme. Dabar raginčiau Parlamentą ir Tarybą nemažinti tempo ir kuo greičiau leisti to pageidaujančioms valstybėms narėms taikyti ES FSM.″

Per pastarąsias kelias savaites 11 valstybių narių1 atsiuntė Komisijai oficialius prašymus leisti tvirčiau bendradarbiauti FSM srityje. Jos visos pageidavo, kad sistema būtų diegiama remiantis Komisijos pasiūlymu dėl FSM (žr. IP/11/1085). Kai tik gautas mažiausias reikalaujamas valstybių narių prašymų skaičius, Komisija nedelsdama ėmėsi tuos prašymus analizuoti, siekdama užtikrinti, kad jie atitiktų Sutartyse nustatytas tvirtesnio bendradarbiavimo sąlygas. Prašymai nagrinėti visiškai nešališkai, atsižvelgiant į poveikį dalyvaujančioms ir nedalyvaujančioms valstybėms narėms ir visai ES. Pavyzdžiui, Komisija tikrino, ar tvirtesnis bendradarbiavimas šioje srityje padėtų siekti ES tikslų ir apsaugoti ES interesus, ar nepakenktų bendrajai rinkai ir ar būtų paisoma nedalyvaujančių valstybių narių teisių, kompetencijos ir įsipareigojimų (sąlygos išsamiai aprašytos Memo/12/799). Be to, kiekviena to pageidaujanti valstybė narė galės vėliau prisijungti tomis pačiomis sąlygomis kaip valstybės narės, dalyvavusios nuo pat pradžių. Komisija šiandienos sprendime padarė išvadą, kad visos teisinės sąlygos įvykdytos ir kad valstybėms narėms, norinčioms pradėti taikyti ES FSM, turėtų būti leista tai daryti.

Šiandienos pasiūlyme apžvelgiama, kodėl bendras FSM, kurį taikytų pakankamai didelė valstybių narių grupė, yra naudingas ir įvedamas tinkamu laiku. Pirma, jis sustiprintų bendrąją rinką, nes sumažėtų jos sudėtingumas ir konkurencijos iškraipymai, kuriuos lemia skirtingų nacionalinių metodų įvairovė. Jei didžiojoje ES rinkos dalyje būtų taikoma vienoda sistema, įmonės visose 27 valstybėse narėse turėtų mažiau reikalavimų laikymosi išlaidų ir daugiau teisinio tikrumo. Antra, įvedus FSM būtų užtikrinta, kad finansų sektoriaus indėlis į valstybės biudžetą būtų teisingesnis. Be to, krizės išlaidos būtų vienodžiau paskirstytos finansų sektoriui ir kitiems sektoriams. Galiausiai, įvedus bendrą FSM finansų rinkos taptų veiksmingesnės, nes būtų skatinama užsiimti ne kazino tipo prekyba, o stabilesne veikla, kurią vykdant būtų remiama realioji ekonomika.

Tolesni veiksmai

Šiandienos Tarybos sprendimo pasiūlymas – svarbus procedūrinis žingsnis tvirtesnio bendradarbiavimo procese. Kad 11 valstybių narių galėtų imtis tolesnių veiksmų, pasiūlymą turi kvalifikuota balsų dauguma priimti valstybės narės ir jam turi pritarti Parlamentas. Vėliau šiais metais Komisija ketina pateikti esminį pasiūlymą dėl suderinto FSM. Pasiūlymą turės aptarti ir priimti dalyvaujančios valstybės narės. Kaip savo raštuose pageidavo valstybės narės, tas pasiūlymas bus labai panašus į pradinį FSM pasiūlymą, kurį Komisija pateikė 2011 m. rugsėjo mėn. Tačiau Komisija atidžiai išnagrinės, ar reikia kokių nors pakeitimų dėl to, kad pasiūlymą taikys mažiau valstybių narių.

Pagrindiniai faktai

2011 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl bendros finansinių sandorių mokesčio sistemos, kuriuo siekiama gerinti vidaus rinkos veikimą šioje srityje. Apskaičiuota, kad taikant suderintą FSM kasmet būtų gaunama 57 mlrd. EUR pajamų, taigi būtų užtikrintas teisingas finansų sektoriaus indėlis į valstybių biudžetus, skatinama atsakingesnė prekyba ir sudaromos sąlygos bendrojoje rinkoje taikyti nuoseklų šio sektoriaus apmokestinimo metodą.

Po aktyvių diskusijų dėl šio dokumento 2012 m. birželio ir liepos mėn. ECOFIN tarybos susitikimuose sutarta, kad per pagrįstą laikotarpį vieningo susitarimo pasiekti nepavyks. Jau tuo metu pakankamai didelė valstybių narių grupė išreiškė susidomėjimą galimybe pagal tvirtesnio bendradarbiavimo principą įdiegti bendrą FSM sistemą.

2012 m. rugsėjo 28 d., praėjus lygiai metams po pradinio Komisijos pasiūlymo pateikimo, Prancūzija ir Vokietija Komisijos nariui A. Šemetai atsiuntė raštus, kuriuose oficialiai paprašė leisti pradėti tvirtesnį bendradarbiavimą, remiantis Komisijos pasiūlymu. Vėliau panašius raštus atsiuntė Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Portugalija, Slovakija, Slovėnija ir Ispanija. Kad pagal Sutartis būtų leista tvirčiau bendradarbiauti, reikia mažiausiai 9 valstybių narių. Šis reikalavimas yra įvykdytas.

Daugiau informacijos

taip pat rasite MEMO/12/799

Visą sprendimo tekstą galima rasti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm.

Už ES mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Vokietija, Prancūzija, Austrija, Belgija, Portugalija, Slovėnija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Slovakija.


Side Bar