Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 23. lokakuuta 2012

Komissio ehdottaa luvan antamista tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla

Yhteensä 11 jäsenvaltiota on ilmaissut halukkuutensa tiiviimpään yhteistyöhön EU:n finanssitransaktioveron soveltamiseen alalla. Tämä pitäisi sallia, koska kaikki tällaiselle yhteistyölle asetetut oikeudelliset edellytykset täyttyvät. Tämä on loppupäätelmä komission tänään esittämässä ehdotuksessa neuvoston päätökseksi. Ehdotuksen mukaan finanssitransaktioveroa koskeva tiiviimpi yhteistyö ei toisi pelkästään ”pikaisia konkreettisia etuja” yhteistyöhön osallistuville maille, vaan lisäksi se parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa koko unionissa.

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso toteaa olevansa ilahtunut siitä, että 11 jäsenvaltiota on ilmoittanut halukkuutensa osallistua komission alkuperäisen ehdotuksen mukaiseen yhteiseen finanssitransaktioverojärjestelmään. ”Tämän veron avulla jäsenvaltiot voivat kerätä miljardeja euroja kipeästi kaipaamiaan tuloja tässä vaikeassa taloustilanteessa. Kyse on tasapuolisuudesta: meidän on varmistettava, että myös finanssiala osallistuu kriisin kustannusten rahoittamiseen sen sijaan, että kansalaiset joutuisivat kantamaan ne yksin”, puheenjohtaja Barroso jatkaa.

Verotuksesta vastaava komissaari Algirdas Šemeta puolestaan katsoo yhteisen finanssitransaktioveron tuottavan EU:n laajuisia hyötyjä, vaikka sitä ei sovellettaisi koko EU:ssa. ”Finanssitransaktioverolla voidaan vahvistaa ja yhtenäistää sisämarkkinoita sekä vakauttaa finanssialaa. Jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa ottaa käyttöön tämän veron, saavat samalla ylimääräisenä bonuksena lisätuloja ja oikeudenmukaisemmat verojärjestelmät, joita kansalaiset ovat vaatineet. Lupasin, että komissiolla olisi valmiudet reagoida erittäin nopeasti, kun tulisi aika toimia, ja tämä lupaus on nyt täytetty. Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi nyt toimittava yhtä nopeasti ja annettava pikaisesti lupa toimiin jäsenvaltioille, jotka haluavat edetä EU:n finanssitransaktioveron käyttöönotossa”, Algirdas Šemeta sanoo.

Yhteensä 11 jäsenvaltiota1 on lähettänyt viime viikkojen aikana komissiolle viralliset pyynnöt finanssitransaktioveroa koskevan tiiviimmän yhteistyön aloittamiseksi. Ne kaikki ilmoittivat haluavansa ottaa finanssitransaktioveroa koskevan komission ehdotuksen lähtökohdaksi yhteistyön käynnistämiselle (ks. IP/11/1085). Kun vaadittu vähimmäismäärä jäsenvaltioita oli ilmoittautunut mukaan, komissio aloitti välittömästi pyyntöjen arvioinnin saadakseen varmuuden siitä, että ne täyttivät perussopimuksissa asetetut tiiviimmän yhteistyön edellytykset. Se analysoi pyynnöt täysin puolueettomasti ja tarkastellen yhteistyön vaikutuksia sekä siihen osallistuviin että sen ulkopuolelle jääviin jäsenvaltioihin samoin kuin koko EU:hun. Tämä kattoi esimerkiksi sen tarkistamisen, että tällä alalla harjoitettava tiiviimpi yhteistyö edistäisi EU:n tavoitteita ja etuja, ei haittaisi sisämarkkinoita ja kunnioittaisi niiden jäsenvaltioiden toimivaltaa, oikeuksia ja velvoitteita, jotka päättävät jäädä sen ulkopuolelle (yksityiskohtainen kuvaus edellytyksistä on saatavilla asiakirjassa Memo/12/799). Lisäksi kaikilla jäsenvaltioilla on halutessaan mahdollisuus tulla mukaan yhteistyöhön myöhemmässä vaiheessa samoin edellytyksin kuin alusta alkaen mukana olevat jäsenvaltiot. Komissio toteaa tänään tekemässään päätöksessä yhteistyön täyttävän kaikki oikeudelliset edellytykset. Komission mukaan jäsenvaltioille, jotka haluavat edetä EU:n finanssitransaktioveron käyttöönotossa, olisi annettava lupa siihen.

Tämänpäiväisen ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden ydinryhmän soveltama yhteinen finanssitransaktiovero on sekä oikein ajoitettu että hyödyllinen toimenpide. Se lujittaisi ensiksikin sisämarkkinoita vähentämällä monimutkaisuutta ja kilpailun vääristymiä, joita erilaisten kansallisten menettelytapojen kirjo aiheuttaa. Kaikkien 27 jäsenvaltion yritykset hyötyisivät vaatimusten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten alenemisesta ja oikeusvarmuuden lisääntymisestä, jos yhtenäistä järjestelmää sovellettaisiin merkittävällä osalla EU:n markkinoita. Lisäksi finanssitransaktioverolla varmistettaisiin finanssialan tasapuolisempi osallistuminen julkiseen rahoitukseen. Se loisi tasapuolisemmat toimintaedellytykset finanssialalle ja muille aloille kriisin kustannusten kattamisessa. Yhteinen finanssitransaktiovero myös tehostaisi finanssimarkkinoita ohjaamalla niitä pois kasinotyyppisestä kaupankäynnistä vakaampaan, reaalitaloutta tukevaan toimintaan.

Jatkotoimet

Tämänpäiväinen ehdotus neuvoston päätökseksi on merkittävä vaihe tiiviimpään yhteistyöhön johtavassa menettelyssä. Ehdotuksen taakse on saatava jäsenvaltioiden määräenemmistö ja Euroopan parlamentin hyväksyntä, jotta edellä mainitut [11] jäsenvaltiot voivat edetä suunnitelman täytäntöönpanossa. Komissio aikoo esittää myöhemmin tänä vuonna yhdenmukaistettua finanssitransaktioveroa koskevan ehdotuksen ja toimittaa sen osallistuvien jäsenvaltioiden käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Ehdotus tulee perustumaan paljolti komission vuoden 2011 syyskuussa esittämään alkuperäiseen finanssitransaktioveroa koskevaan ehdotukseen, kuten jäsenvaltiot pyysivät kirjeissään. Komissio aikoo kuitenkin tutkia huolellisesti, onko ehdotukseen syytä tehdä joitakin mukautuksia siksi, että sitä soveltavien jäsenvaltioiden lukumäärä olisi aiottua pienempi.

Tausta

Komissio esitti vuoden 2011 syyskuussa yhteistä finanssitransaktioverojärjestelmää koskevan ehdotuksen, jonka tarkoituksena oli parantaa sisämarkkinoiden toimintaa tällä alalla. Lisäksi yhdenmukaistetun veron arvioitiin tuottavan vuosittain 57 miljardin euron tulot, joilla voitaisiin varmistaa, että finanssiala osallistuu kohtuullisella osuudella julkiseen talouteen ja harjoittaa vastuullisempaa kaupankäyntiä ja että tämän alan verotukseen voidaan soveltaa johdonmukaista lähestymistapaa sisämarkkinoilla.

Asiasta vuoden 2012 kesä- ja heinäkuussa pidetyissä talous- ja raha-asioiden neuvoston kokouksissa käytyjen tiiviiden keskusteluiden jälkeen päästiin yhteisymmärrykseen siitä, ettei ehdotus saisi osakseen yksimielistä kannatusta kohtuullisessa ajassa. Vahva ydinjoukko jäsenvaltioita ilmaisi jo tuolloin olevansa kiinnostunut yhteisen finanssitransaktioverojärjestelmän käyttöönotosta tiiviimmän yhteistyön kautta.

Syyskuun 28. päivänä 2012 eli täsmälleen vuoden kuluttua komission alkuperäisen ehdotuksen esittämisestä Ranska ja Saksa lähettivät komissaari Šemetalle kirjeen, jossa ne pyysivät virallisesti lupaa tiiviimmän yhteistyön aloittamiseen komission ehdotuksen perusteella. Tämän jälkeen saatiin vastaavat kirjeet Itävallalta, Belgialta, Kreikalta, Italialta, Portugalilta, Slovakialta, Slovenialta ja Espanjalta. Luvan antaminen tiiviimpään yhteistyöhön perussopimusten nojalla edellyttää vähintään yhdeksän jäsenvaltion mukanaoloa. Tämä vähimmäismäärä on saavutettu.

Lisätietoja: MEMO/12/799

Päätöksen koko teksti on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm.

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan kotisivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Saksa, Ranska, Itävalta, Belgia, Portugali, Slovenia, Viro, Kreikka, Italia, Espanja ja Slovakia.


Side Bar