Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. oktoober 2012

Komisjon teeb ettepaneku anda roheline tuli tõhustatud koostööks finantstehingute maksu valdkonnas

Üheteistkümnel liikmesriigil, kes soovivad kohaldada ELi finantstehingumaksu tõhustatud koostöö teel, tuleks lubada seda teha, kuna kõik õiguslikud tingimused selleks on täidetud. Sellisele järeldusele jõuti komisjoni poolt täna vastu võetud nõukogu otsuse ettepanekus. Ettepanekus on märgitud, et tõhustatud koostöö finantstehingute maksu valdkonnas ei tooks ainult kohest konkreetset kasu osalevatele liikmesriikidele, vaid aitaks ka kaasa ühtse turu paremale toimimisele kogu liidus.

President Barroso ütles: „Mul on hea meel, et 11 liikmesriiki on näidanud üles tahet osaleda ühise finantstehingute maksu kehtestamisel kooskõlas komisjoni algse ettepanekuga. See maks annaks praegusel raskel ajal liikmesriikidele miljardeid eurosid väga vajalikku tulu. Asi on õigluses: peame tagama, et kriisiga seotud kulud kannaks tavakodanike asemel finantssektor.”

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta ütles: Kuigi ühist finantstehingute maksu ei kohaldata kogu ELis, saaks sellest kasu EL tervikuna. See tagab tugevama ja sidusama ühtse turu ning stabiilsema finantssektori. Lisaks saavad finantstehingute maksu kehtestamises osalevad liikmesriigid kasu täiendavate tulude ja sellise õiglasema maksusüsteemi näol, mis vastab kodanike ootustele. Lubasin, et komisjon tegutseb viivitamata, ja tänane ettepanek on selle tõenduseks. Kutsun Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles sammu pidama ja kiiresti lubama osalevatel liikmesriikidel liikuda edasi ELi finantstehingumaksu kehtestamise suunas.”

Viimastel nädalatel on 11 liikmesriiki1 saatnud komisjonile ametliku taotluse tõhustatud koostööks finantstehingute maksu valdkonnas. Kõik need liikmesriigid märkisid, et tõhustatud koostöö aluseks on komisjoni ettepanek finantstehingute maksu ühise süsteemi kohta (vt IP/11/1085). Pärast seda, kui nõutav minimaalne arv liikmesriike oli taotluse esitanud, asus komisjon viivitamata kõnealuseid taotlusi analüüsima, et teha kindlaks, kas need vastavad aluslepingutega ette nähtud tõhustatud koostöö tingimustele. Komisjon analüüsis taotlusi täiesti sõltumatult, hinnates nende mõju osalevatele ja mitteosalevatele liikmesriikidele, samuti ELile tervikuna. Selle raames tuli näiteks kontrollida, kas tõhustatud koostöö selles valdkonnas oleks kooskõlas ELi eesmärkide ja huvidega, ei õõnestaks ühtset turgu ning võtaks arvesse mitteosalevate liikmesriikide õigusi, pädevusi ja kohustusi (vt tingimuste täielik kirjeldus Memo/12/799). Kõik liikmesriigid, kes soovivad tõhustatud koostööga ühineda hiljem, võivad seda teha algusest peale osalenud liikmesriikidega samadel tingimustel. Komisjon jõudis tänase otsusega järeldusele, et kõik õiguslikud tingimused on täidetud ja asjaomastel liikmesriikidel tuleks lubada teha tõhustatud koostööd ELi finantstehingumaksu kehtestamiseks.

Tänases ettepanekus on märgitud, kuidas liikmesriikide tuumikrühma kohaldatav ühine finantstehingute maks oleks nii õigeaegne kui ka kasulik. Esiteks tugevdaks see ühtset turgu, muutes selle lihtsamaks ja vähendades erinevatest siseriiklikest lähenemisviisidest tingitud konkurentsimoonutusi. Kõigi 27 liikmesriigi ettevõtjad saaksid kasu väiksematest nõuete täitmisega seotud kuludest ja suuremast õiguskindlusest, kui ühtset süsteemi kohaldataks ELi turu märkimisväärses osas. Teiseks tagaks finantstehingute maks finantssektori õiglasema panuse riikide rahandusse. Sellega muutuksid finantssektori ja muude sektorite tingimused kriisiga seotud kulude katmisel võrdsemaks. Ühine finantstehingute maks muudaks finantsturud tõhusamaks, juhtides neid kasiinolaadsest kauplemisest stabiilsema tegevuse suunas, mis toetaks reaalmajandust.

Edasised sammud

Tänane nõukogu otsuse ettepanek on oluline menetlusetapp tõhustatud koostöö suunas. Selleks et 11 liikmesriiki saaksid edasi liikuda, peavad otsuse heaks kiitma liikmesriigid kvalifitseeritud häälteenamusega ja Euroopa Parlament peab andma oma nõusoleku. Käesoleva aasta lõpus kavatseb komisjon esitada osalevatele liikmesriikidele arutamiseks ja vastuvõtmiseks sisulise ettepaneku ühise finantstehingute maksu kohta. Nagu soovisid liikmesriigid oma kirjades, põhineb see ettepanek suures osas komisjoni 2011. aasta septembris esitatud algsel ettepanekul finantstehingute maksu kohta. Samas uurib komisjon hoolikalt, kas tuleks teha teatavaid muudatusi seoses sellega, et finantstehingute maksu hakkab kohaldama väiksem arv liikmesriike.

Taust

Komisjon esitas 2011. aasta septembris ettepaneku finantstehingute maksu ühise süsteemi kohta, mille eesmärk on parandada siseturu toimimist selles valdkonnas. Lisaks prognoositi, et ühtlustatud maks annaks tulu 57 miljardit eurot aastas ning tagaks seega finantssektori õiglase panuse riigi rahandusse, edendaks vastutustundlikumat kauplemist ja tagaks ühtse lähenemisviisi selle sektori maksustamisele ühtsel turul.

Pärast elavaid arutelusid selles küsimuses jõuti majandus- ja rahandusministrite nõukogu 2012. aasta juunis ja juulis toimunud kohtumistel järeldusele, et ühehäälsele otsusele ei ole võimalik mõistliku aja jooksul jõuda. Juba sel ajal avaldas tugev liikmesriikide tuumikrühm huvi jätkata finantstehingute maksu ühise süsteemi väljatöötamist tõhustatud koostöö teel.

28. septembril 2012, st täpselt üks aasta pärast komisjoni algse ettepaneku esitamist, saatsid Prantsusmaa ja Saksamaa volinik Šemetale kirja, milles ametlikult taotleti luba tõhustatud koostööks komisjoni ettepaneku alusel. Sarnase kirja saatsid seejärel ka Austria, Belgia, Kreeka, Itaalia, Portugal, Slovakkia, Sloveenia ja Hispaania. Aluslepingute kohaseks tõhustatud koostööks on vaja vähemalt üheksat liikmesriiki. See tase on ületatud.

Lisateabe saamiseks

vt ka MEMO/12/799

Otsuse terviktekst on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktisikud:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

DE, FR, AU, BE, PT, SI, EE, EL, IT, ESP, SK


Side Bar