Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2012

Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί πράσινο φως για ενισχυμένη συνεργασία όσον αφορά την φορολογία των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα 11 κράτη μέλη που επιθυμούν να επιβάλουν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών της ΕΕ (ΦΧΣ) μέσω ενισχυμένης συνεργασίας να το πράξουν, εφόσον συντρέχουν όλες οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην πρόταση, η ενισχυμένη συνεργασία για τον ΦΧΣ θα έχει «άμεσα και απτά πλεονεκτήματα» για τις χώρες που συμμετέχουν, επιπλέον δε μπορεί επίσης να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για την Ένωση στο σύνολό της.

Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος διότι 11 κράτη μέλη εξέφρασαν τη θέλησή τους να συμμετέχουν σε ένα κοινό ΦΧΣ, σύμφωνα με την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Ο φόρος αυτός μπορεί να αποφέρει δισεκατομμύρια ευρώ, έσοδα που απαραιτήτως χρειάζονται τα κράτη μέλη στη σημερινή δύσκολη κατάσταση. Πρόκειται για μια δίκαιη πράξη: πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το κόστος της κρίσης το μοιράζεται ο χρηματοπιστωτικός τομέας αντί αυτό να βαρύνει τους κοινούς πολίτες.»

Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα φορολογίας, δήλωσε: «Ένας κοινός ΦΧΣ, ακόμη και αν δεν εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ, θα έχει οφέλη για ολόκληρη την ΕΕ. Θα δημιουργήσει μια ισχυρότερη, πιο συνεκτική ενιαία αγορά και θα συμβάλει στην ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εν τω μεταξύ, τα κράτη μέλη που έχουν εκφράσει τη βούλησή τους για τον εν λόγο φόρο, θα επωφεληθούν επιπροσθέτως λόγω των νέων εσόδων που θα προκύψουν και των δικαιότερων φορολογικών συστημάτων που θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών. Υποσχέθηκα ότι, μόλις έρθει η σειρά της, η Επιτροπή θα ενεργήσει με εξαιρετική ταχύτητα, αυτό δε ακριβώς πράττουμε σήμερα. Απευθύνω τώρα έκκληση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να ενεργήσουν και πάλι με την ίδια ταχύτητα και να δώσουν γρήγορα το πράσινο φως στα κράτη μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή του ΦΧΣ σε επίπεδο ΕΕ.»

Τις τελευταίες εβδομάδες, 11 κράτη μέλη1 έχουν στείλει επίσημα αιτήματα στην Επιτροπή για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την θέσπιση ΦΧΣ. Όλα τα κράτη μέλη επιβεβαίωσαν ότι η πρόταση της Επιτροπής για έναν ΦΧΣ αποτελεί τη βάση επί της οποίας επιθυμούν να ενεργήσουν (βλ. IP/11/1085). Μόλις συγκεντρώθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κρατών μελών που εξέφρασαν τη βούλησή τους, η Επιτροπή προέβη αμέσως στην ανάλυση αυτών των αιτημάτων, για να διασφαλιστεί η τήρηση των προϋποθέσεων για ενισχυμένη συνεργασία που προβλέπονται στις Συνθήκες. Η Επιτροπή ενήργησε με πλήρη αμεροληψία, εξετάζοντας τις επιπτώσεις για τα συμμετέχοντα και τα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, καθώς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο. Αυτό σήμαινε ότι έλεγξε, παραδείγματος χάρη, αν η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα αυτό προωθεί τους στόχους και τα συμφέροντα της ΕΕ, δεν υπονομεύει την ενιαία αγορά και σέβεται τα δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των μη συμμετεχόντων κρατών μελών (βλέπε Memo/12/799 για πλήρη περιγραφή των όρων). Επιπροσθέτως, κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να προσχωρήσει σε μεταγενέστερο στάδιο μπορεί να το πράξει, υπό τους ίδιους όρους με τους οποίους συμμετείχαν τα κράτη μέλη από την αρχή. Η Επιτροπή, με τη σημερινή απόφαση, συμπεραίνει ότι πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις και ότι τα κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν να προχωρήσουν εφαρμόζοντας τον ΦΧΣ σε επίπεδο ΕΕ, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν.

Η σημερινή πρόταση περιγράφει γιατί ένας κοινός ΦΧΣ που θα εφαρμόζεται από μια βασική ομάδα κρατών μελών θα είναι επίκαιρος και επωφελής. Πρώτον, θα ενισχύσει την ενιαία αγορά, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που οφείλονται στο μωσαϊκό των διαφορετικών εθνικών προσεγγίσεων. Οι επιχειρήσεις και των 27 κρατών μελών θα ωφεληθούν από το μειωμένο κόστος συμμόρφωσης και τη μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου αν εφαρμοστεί ένα ενιαίο σύστημα από ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς της ΕΕ. Δεύτερον, ο ΦΧΣ θα εξασφαλίζει δίκαιη συνεισφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα στα δημόσια οικονομικά. Θα συμβάλει στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλων τομέων σε ό,τι αφορά την κάλυψη του κόστους της κρίσης. Τέλος, ένας κοινός ΦΧΣ θα καταστήσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελεσματικότερες δεδομένου ότι δεν θα είναι πλέον χώρος κερδοσκοπικών συναλλαγών αλλά σταθερότερων δραστηριοτήτων που στηρίζουν την πραγματική οικονομία.

Επόμενα βήματα

Η σημερινή πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου αποτελεί σημαντικό διαδικαστικό βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας. Πρέπει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη με ειδική πλειοψηφία και να συναινέσει το Κοινοβούλιο για να μπορέσουν τα [11] κράτη μέλη να προχωρήσουν. Εντός του έτους η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει την ουσιαστική πρόταση σχετικά με τον εναρμονισμένο ΦΧΣ, ώστε να συζητηθεί και να εγκριθεί από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Η εν λόγω πρόταση θα ομοιάζει εν πολλοίς με την αρχική πρόταση για τον ΦΧΣ που υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2011, όπως ζήτησαν τα κράτη μέλη μέσω επιστολής τους. Ωστόσο, η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά κατά πόσον απαιτούνται ορισμένες προσαρμογές ώστε να αντανακλάται ο μειωμένος αριθμός κρατών μελών που θα την εφαρμόσουν.

Ιστορικό του φακέλου

Το Σεπτέμβριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για κοινό σύστημα φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στον εν λόγω τομέα. Επιπλέον, εκτιμάται ότι ο εναρμονισμένος φόρος θα αποφέρει ετήσια έσοδα ύψους 57 δισεκατ. ευρώ και, κατά συνέπεια, θα διασφαλίσει δίκαιη συνεισφορά του χρηματοπιστωτικού τομέα στα δημόσια οικονομικά, θα συμβάλει σε πιο υπεύθυνες συναλλαγές και θα επιτρέψει μια συνεκτική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση του εν λόγω τομέα στην ενιαία αγορά.

Μετά από έντονες συζητήσεις για τον εν λόγω θέμα, υπήρξε συναίνεση στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ECOFIN τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2012, στο ότι δεν αναμένεται επίτευξη ομοφωνίας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Ήδη από τότε, ένας ισχυρός, βασικός πυρήνας κρατών μελών εξέφρασαν ενδιαφέρον να προχωρήσουν προς ένα κοινό σύστημα ΦΧΣ μέσω ενισχυμένης συνεργασίας.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, ακριβώς ένα έτος μετά την υποβολή της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν επιστολή στον επίτροπο κ. Šemeta, ζητώντας επίσημα να επιτραπεί η ενισχυμένη συνεργασία, βάσει της πρότασης της Επιτροπής. Επακολούθησαν παρόμοιες επιστολές από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Απαιτούνται τουλάχιστον 9 κράτη μέλη για να επιτραπεί ενισχυμένη συνεργασία βάσει των συνθηκών. Αυτός ο ελάχιστος αριθμός έχει επιτευχθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. επίσης MEMO/12/799

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης βλ.:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Ιστοσελίδα του Επιτρόπου κ. Algirdas Šemeta, αρμόδιου για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

DE, FR, AU, BE, PT, SI, ΕΕ, EL, IT, ESP, SK


Side Bar