Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. oktober 2012

Kommissionen foreslår grønt lys til et forstærket samarbejde om beskatning af finansielle transaktioner

De 11 medlemsstater, der ønsker at anvende en afgift på finansielle transaktioner (FT‑afgift) i EU gennem et forstærket samarbejde, bør bemyndiges hertil, idet alle de lovmæssige betingelser er opfyldt. Det er konklusionen på forslaget til Rådets afgørelse, som Kommissionen har vedtaget i dag. Desuden vil et forstærket samarbejde om FT‑afgifter ifølge forslaget ikke blot bringe de deltagende lande "umiddelbare og håndgribelige fordele", men det vil også bidrage til et mere velfungerende indre marked i hele EU.

Kommissionens formand, José-Manuel Barroso, udtaler: "Det glæder mig at se, at 11 medlemsstater har udtrykt deres vilje til at deltage i en fælles FT-afgift, der minder om det, Kommissionen oprindeligt havde foreslået. Denne afgift kan bringe medlemsstaterne indtægter på milliarder af euro, som er særligt nødvendige i disse hårde tider. Det handler om rimelighed og retfærdighed - vi skal sikre, at den finansielle sektor er med til at dække krisens omkostninger, i stedet for at de bæres af de almindelige borgere."

Algirdas Šemeta, kommissær for beskatning, udtaler: "En fælles FT-afgift vil gavne hele EU, selv om den ikke anvendes i hele EU. Den vil skabe et stærkere og mere sammenhængende indre marked og bidrage til en mere stabil finanssektor. Samtidig vil de medlemsstater, der deltager i afgiftssamarbejdet, få en ekstra bonus i form af flere indtægter og et mere rimeligt afgiftssystem, der lever op til borgernes krav. Jeg havde lovet, at vi ville reagere hurtigt, så snart det var Kommissionens tur til at handle, og det er det, vi har gjort i dag. Jeg tilskynder nu Parlamentet og Rådet til at holde samme tempo og hurtigt give grønt lys til de medlemsstater, der ønsker at indføre en FT-afgift i EU."

I løbet af de seneste par uger har 11 medlemsstater1 sendt officielle anmodninger til Kommissionen om et forstærket samarbejde om en FT-afgift. De har alle angivet Kommissionens forslag til en FT-afgift som grundlaget for deres samarbejde (se IP/11/1085). Så snart det krævede antal medlemsstater havde meldt deres deltagelse, begyndte Kommissionen at undersøge anmodningerne for at sikre, at de opfylder kravene til forstærket samarbejde som nævnt i traktaterne. Kommissionen har været fuldstændig upartisk og har undersøgt virkningerne for både deltagende og ikke-deltagende medlemsstater såvel som for EU i sin helhed. Det betyder, at den f.eks. har kontrolleret, at et forstærket samarbejde på dette område fremmer EU's mål og interesser, at det ikke skader det indre marked, og at det respekterer de ikke-deltagende medlemsstaters rettigheder, beføjelser og forpligtelser (en komplet beskrivelse af betingelserne findes i Memo/12/799). Endvidere kan enhver medlemsstat tilslutte sig samarbejdet på et senere tidspunkt, forudsat at den opfylder de samme betingelser som de medlemsstater, der har været med fra starten. Kommissionen har ved den aktuelle afgørelse konkluderet, at alle de retlige betingelser er opfyldt, og at de medlemsstater, der ønsker at indføre en FT‑afgift i EU, bør bemyndiges hertil.

Det aktuelle forslag beskriver, hvorfor en fælles FT-afgift, der anvendes af en gruppe af medlemsstater, er fordelagtig og kommer på det rette tidspunkt. For det første vil den styrke det indre marked ved at mindske den kompleksitet og konkurrenceforvridning, der skyldes en overflod af forskellige nationale tilgange. Hvis der anvendes en ensartet ordning på størstedelen af EU's marked, vil virksomhederne i alle 27 medlemsstater nyde gavn af lavere omkostninger i forbindelse med overholdelse og en større retssikkerhed. Desuden vil FT‑afgiften sikre, at den finansielle sektor bidrager i mere rimelig grad til statskassen og til at dække krisens omkostninger på lige vilkår med andre sektorer. Endelig vil en fælles FT-afgift gøre de finansielle markeder mere effektive ved at styre dem væk fra casino-lignende handler til mere stabile aktiviteter, der støtter den reale økonomi.

De næste skridt

Det aktuelle forslag til Rådets afgørelse er et vigtigt skridt i processen hen imod et forstærket samarbejde. Det skal vedtages af et kvalificeret flertal af medlemsstater, og det skal godkendes af Parlamentet, før de 11 medlemsstater kan komme videre. Senere på året forventer Kommissionen at fremlægge det reelle forslag til en harmoniseret FT‑afgift, som skal drøftes og vedtages af de deltagende medlemsstater. Dette forslag vil være meget lig det oprindelige forslag til en FT-afgift, som Kommissionen fremlagde i september 2011, således som medlemsstaterne har anmodet om i deres breve. Kommissionen vil dog nøje undersøge, hvorvidt der skal indføres visse ændringer for at afspejle det lavere antal medlemsstater, der vil komme til at anvende FT-afgiften.

Baggrund

I september 2011 fremlagde Kommissionen et forslag til en fælles ordning for beskatning af finansielle transaktioner med det formål at forbedre det indre markeds funktion på området. Desuden blev det vurderet, at en harmoniseret afgift ville kunne indbringe 57 mia. EUR i indtægter om året og derved sikre, at de finansielle institutioner bidrager i rimelig grad til de offentlige budgetter. Den vil også bidrage til mere ansvarlig handel og give mulighed for en mere sammenhængende tilgang til beskatning af den finansielle sektor på det indre marked.

Efter intense drøftelser om sagen var der konsensus på ECOFIN-møderne i juni og juli 2012 om, at der ikke ville opnås enstemmighed inden for et rimeligt tidsrum. Allerede på det tidspunkt var der en stærk kerne af medlemsstater, der gav udtryk for, at de ønskede at indføre en fælles FT-afgiftsordning gennem et forstærket samarbejde.

Den 28. september 2012, præcis ét år efter det oprindelige forslag blev fremlagt af Kommissionen, sendte Frankrig og Tyskland et brev til kommissær Šemeta, hvor de officielt anmodede om bemyndigelse til et forstærket samarbejde på baggrund af Kommissionens forslag. Dette blev fulgt op af lignende breve fra Østrig, Belgien, Grækenland, Italien, Portugal, Slovakiet, Slovenien og Spanien. Der kræves mindst ni medlemsstater, for at der i henhold til traktaterne kan gives bemyndigelse til forstærket samarbejde. Dette minimum er nået.

Yderligere oplysninger: se MEMO/12/799

Den fulde udgave af forslaget findes på: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Websted for Algirdas Šemeta, kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

DE, FR, AU, BE, PT, SI, EE, EL, IT, ES, SK


Side Bar