Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. října 2012

Komise navrhuje povolit posílenou spolupráci v oblasti daně z finančních transakcí

Jedenácti členským státům, které projevily zájem, by mělo být povoleno aplikovat prostřednictvím posílené spolupráce unijní daň z finančních transakcí, neboť všechny právní podmínky pro tento krok byly splněny. Tak zní závěr návrhu rozhodnutí Rady, který dnes Komise přijala. Posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí by navíc nepřinesla pouze „okamžité hmatatelné výhody“ zúčastněným zemím, ale přispěla by také k lepšímu fungování jednotného trhu v celé Evropské unii, uvádí se v návrhu.

Předseda Barroso řekl: „Jsem velmi rád, že 11 členských států projevilo ochotu podílet se na zavedení společné daně z finančních transakcí v souladu s původním návrhem Komise. Tato daň by členským státům přinesla miliardy eur, které v těchto těžkých časech tolik potřebují. Jde zde o spravedlnost – musíme zajistit, aby výdaje spojené s krizí nesl finanční sektor, nikoliv aby spočívaly na ramenou běžných občanů.“

Komisař pro daně Algirdas Šemeta uvedl: „Společná daň z finančních transakcí představuje výhody pro celou EU, i když nebude v celé EU aplikována. Vytvoří silnější, soudržnější jednotný trh a přispěje k větší stabilitě finančního sektoru. Členské státy, které se k této dani přihlásily, k tomu získají další výhodu v podobě nových příjmů a spravedlivějšího daňového systému, který bude odpovídat potřebám občanů. Slíbil jsem, že jakmile přijde řada na Komisi, aby jednala, bude jednat neobyčejně rychle, a právě to jsme dnes dokázali. Nyní apeluji na Parlament a Radu, aby udržely toto tempo a členským státům, které jsou ochotné připojit se k unijní dani z finančních transakcí, daly urychleně zelenou.“

V uplynulých několika týdnech zaslalo 11 členských států1 Komisi oficiální žádost o posílení spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí. Všechny tyto státy uvedly jako základ pro své další jednání návrh Komise na zavedení daně z finančních transakcí (viz IP/11/1085). Jakmile se přihlásil minimální požadovaný počet členských států, začala Komise posuzovat, zda jejich žádosti splňují podmínky posílené spolupráce zakotvené ve Smlouvách. Učinila tak naprosto nestraně, s ohledem na dopady na zúčastněné i nezúčastněné členské státy, jakož i na EU jako celek, což například znamenalo ověřit, že posílená spolupráce v této oblasti pomůže prosadit cíle a zájmy EU, nepoškodí jednotný trh a bude respektovat práva, kompetence a povinnosti členských států, které se k zavedení této daně nepřipojí (podrobný popis podmínek viz MEMO/12/799). Kromě toho se kterýkoliv členský stát může později kdykoliv připojit, a to za stejných podmínek jako členské státy, které se zavedení účastní od začátku. Prostřednictvím svého dnešního rozhodnutí Komise vyslovila závěr, že všechny právní podmínky byly splněny a členské státy, které si přejí unijní daň z finančních transakcí zavést, by měly dostat příslušné povolení.

Dnešní návrh nastiňuje, jak včasným a přínosným opatřením by společná daň z finančních transakcí uplatňovaná klíčovou skupinou členských států byla. Zaprvé by omezila četnost složitých situací a narušení hospodářské soutěže, které vznikají ze směsice různorodých přístupů na úrovni jednotlivých států, a tím posílila jednotný trh. Pokud by byl v podstatné části trhu EU aplikován jednotný systém, snížily by se podnikům ve všech 27 členských státech náklady spojené s plněním legislativních požadavků a vzrostla by právní jistota. Zadruhé, daň z finančních transakcí by zajistila spravedlivější přispívání finančního sektoru do veřejného rozpočtu. Vytvořila by rovnější podmínky pro spravedlivější rozdělení nákladů na řešení krize mezi finanční sektor a další odvětví. A nakonec by daň z finančních transakcí zefektivnila finanční trhy, které by od hazardního způsobu obchodování přešly ke stabilnějším aktivitám, které podporují reálnou ekonomiku.

Další kroky

Dnešní návrh rozhodnutí Rady představuje v rámci posílené spolupráce významný procesní krok. Aby dotčených [11] členských států mohlo pokročit dále, musí být návrh přijat kvalifikovanou většinou členských států a schválen Parlamentem. Později v tomto roce hodlá Komise předložit členským státům k projednání a ke schválení věcný návrh o jednotné dani z finančních transakcí. V souladu s žádostí, kterou členské státy přednesly ve svých dopisech, bude návrh do velké míry odpovídat původnímu návrhu daně z finančních transakcí předloženému Komisí v září 2011. Komise však pečlivě posoudí, zda si nižší počet členských států, které by tuto daň zavedly, nevyžádá v návrhu nějaké úpravy.

Souvislosti

V září 2011 předložila Komise návrh na společný systém daně z finančních transakcí, jehož cílem bylo zlepšit fungování vnitřního trhu v této oblasti. Kromě toho se odhadovalo, že sjednocená daň přinese každoročně příjmy ve výši 57 miliard eur, a tím i spravedlivé přispívání finančního sektoru do veřejného rozpočtu, že podpoří odpovědnější obchodování a umožní jednotný přístup ke zdanění této části jednotného trhu.

Po intenzivních jednáních na toto téma se členové Rady ECOFIN na zasedáních v červnu a červenci 2012 došli společně k závěru, že jednomyslné shody v přiměřené době dosaženo nebude. V té době již silná klíčová skupina členských států vyjádřila zájem přistoupit k zavedení společného systému daně z finančních transakcí prostřednictvím posílené spolupráce.

Dne 28. září 2012, přesně jeden rok poté, co Komise předložila svůj původní návrh, zaslaly Francie a Německo komisaři Šemetovi oficiální žádost o povolení posílené spolupráce v souladu s návrhem Komise. Následovaly obdobné žádosti Belgie, Itálie, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska a Španělska. Podle Smluv je k povolení posílené spolupráce potřeba nejméně devět členských států a tento minimální počet byl splněn.

Další informace viz MEMO/12/799.

Úplné znění rozhodnutí:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Internetové stránky komisaře Algirdase Šemety, komisaře pro daně, celní unii, audit a boj proti podvodům: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Emer Traynor (+32 22921548)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

1 :

DE, FR, AU, BE, PT, SI, EE, EL, IT, ES, SK.


Side Bar