Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 октомври 2012 г.

Комисията подкрепя засиленото сътрудничество по данъка върху финансовите сделки

Единадесетте държави от ЕС, които желаят да въведат европейски данък върху финансовите сделки (ДФС) чрез засилено сътрудничество, следва да получат разрешение за това, тъй като всички правни условия за подобна мярка са изпълнени — това е основното заключение на предложението за решение на Съвета, прието днес от Комисията. Наред с това се посочва, че засиленото сътрудничество във връзка с ДФС ще донесе не просто „незабавни и конкретни предимства“ за участващите държави, но и ще подпомогне по-доброто функциониране на единния пазар за Съюза като цяло.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Доволен съм, че единадесет държави от ЕС са заявили желанието си да участват във въвеждането на общ ДФС в съответствие с първоначалното предложение на Комисията. С този данък могат да се набавят милиарди евро, които са така необходими за държавите членки в тези трудни времена. Особено важно е всички да участват поравно в усилията: трябва да сме сигурни, че не само обикновените граждани, но и финансовият сектор ще поеме част от финансовата тежест на кризата“.

От своя страна европейският комисар по данъчното облагане Алгирдас Шемета добави: „Ползите от ДФС ще се почувстват в целия ЕС, дори и данъкът да не бъде приложен във всяка държава. Той ще създаде по-силен и по-сплотен единен пазар и ще допринесе за стабилизирането на финансовия сектор. Междувременно държавите членки, които възприеха този данък, ще се ползват и от допълнителни приходи и по-справедливи данъчни системи, съобразени с исканията на гражданите. Бях обещал изключително бърза реакция от Комисията, когато настъпи редът ѝ да действа, и предложеното днес проекторешение е в изпълнение на това обещание. Сега бих призовал Парламента и Съвета да запазят темпото и скоро да дадат зелена светлина на желаещите държави членки да пристъпят към въвеждането на данъка върху финансовите сделки на равнище ЕС.“

През последните няколко седмици единадесет държави членки на ЕС отправиха официално искане до Комисията за засилено сътрудничество по отношение на въвеждането на ДФС1. Всички те се позоваха на предложението на Комисията за ДФС, което ще бъде използвано като основа за по-нататъшни действия (вж. IP/11/1085). След като минималният брой държави членки се присъединиха към инициативата, Комисията пристъпи незабавно към анализ на исканията им, за да провери дали те отговарят на условията за засилено сътрудничество, заложени в Договорите. Комисията запази пълна безпристрастност и анализира последствията както за участващите, така и за неучастващите държави членки, а също и за ЕС като цяло. Затова беше проучено например дали засиленото сътрудничество в тази област ще допринесе за постигането на целите и интересите на ЕС, дали то няма да се отрази неблагоприятно върху единния пазар и дали ще бъдат спазени правата, компетенциите и задълженията на неучастващите държави (вж. MEMO/12/799 за пълно описание на условията). Всяка държава от ЕС, която желае да се присъедини на по-късен етап, може да го стори при същите условия като държавите, участвали от самото начало. В предложеното днес решение Комисията формулира заключението, че всички правни условия са изпълнени и че няма пречки пред въвеждането на ДФС на равнище ЕС в държавите членки, които желаят да се възползват от подобна мярка.

В текста на предложението се описва по какъв начин общият ДФС, приложен от ключова група държави, би бил едновременно благоприятен и навременен. На първо място, той би укрепил единния пазар, като внесе опростяване и тушира изкривяванията на конкуренцията вследствие разнообразието от национални подходи. Фирмите във всичките 27 държави членки ще се възползват от по-ниските разходи за спазване на законодателството и по-голямата правна сигурност, ако значителна част от участниците на пазара на ЕС прилага единна система. Второ, в резултат на въвеждането на ДФС финансовият сектор ще обслужва по-справедливо обществената хазна. Този данък би поставил финансовия сектор на равна нога с другите отрасли в усилията за покриване на предизвиканите от кризата разходи. И накрая, общият ДФС би повишил ефективността на финансовите пазари, като ги отдалечи от приличната на хазарт търговия за сметка на по-стабилни дейности в услуга на реалната икономика.

Следващи стъпки

Днешното предложение за решение на Съвета е важна процедурна стъпка в процеса на засилено сътрудничество. То трябва да бъде прието с квалифицирано мнозинство от държавите членки и одобрено от Парламента, за да могат единадесетте участващи държави да получат право на действие. По-късно тази година Комисията смята да представи за обсъждане и приемане от страна на участващите държави членки на важно предложение относно хармонизирането на ДФС. То ще бъде до голяма степен съобразно с първоначалното предложение за ДФС, представено от Комисията през септември 2011 г., както поискаха в своите писма държавите от ЕС. Комисията обаче ще проучи внимателно дали са необходими някои корекции, отразяващи по-малкия брой държави членки, които биха прилагали този данък.

Контекст

През септември 2011 г. Европейската комисия представи предложение за обща система за данък върху финансовите сделки, с цел да се подобри функционирането на вътрешния пазар в тази област. Освен това бе счетено, че хармонизираният данък ще осигури допълнителни приходи от 57 милиарда евро годишно, което ще означава подобаващо участие на финансовия сектор в оздравяването на публичните финанси, ще допринесе за една по-отговорна търговия и ще даде възможност за съгласуван подход към облагането на този сектор в рамките на единния пазар.

След интензивни дебати на заседанията на Съвета по икономически и финансови въпроси през юни и юли 2012 г. бе постигнат консенсус, че по този въпрос няма да има единодушие в разумен срок. По това време вече бе обособена влиятелна ключова група от държави членки, които поискаха да пристъпят към прилагането на обща система за данък върху финансовите сделки посредством засилено сътрудничество.

На 28 септември 2012 г., точно една година след първоначалното предложение на Комисията, Франция и Германия изпратиха писмо до комисар Шемета с официално искане за засилено сътрудничество въз основа на предложението на Комисията. Подобни писма последваха от Австрия, Белгия, Гърция, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Съгласно Договорите са необходими минимум девет държави членки, за да бъде разрешено засилено сътрудничество и този минимум бе постигнат.

За повече информация вж. MEMO/12/799.

Пълен текст на решението:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/financial_sector/index_en.htm

Уебстраница на Алгирдас Шемета, комисар на ЕС за данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

1 :

Германия, Франция, Австрия, Белгия, Португалия, Словения, Естония, Гърция, Италия, Испания и Словакия


Side Bar