Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 oktober 2012

Ändring av EU-budgeten för Europas studenter, forskare, icke-statliga organisationer, företag och regioner

Kommissionen antog i dag en ändringsbudget så att den ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter gentemot mottagarna av EU-stöd. Detta är ett steg i samma riktning som det gemensamma uttalande rådet och Europaparlamentet antog den dag som EU:s budget för 2012 antogs. I uttalandet uppmanade de kommissionen att begära ytterligare medel i en ändringsbudget, om anslagen i budgeten för 2012 inte räcker för att täcka utgifterna.

Eftersom det nu finns en mer fullständig bild av budgetgenomförandet under 2012 uppskattar kommissionen att ytterligare 9,0 miljarder euro kommer att behövas för att täcka utestående fordringar och fullgöra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter, främst inom områden som är avgörande för tillväxt och sysselsättning i EU.

– Det handlar inte om att kommissionen begär mer pengar utan om att EU-länderna ska fullgöra sina åtaganden, med andra ord avsätta medel till de fattigare regionerna genom Sammanhållningsfonden och se till att Erasmusprogrammet har de medel som krävs för att det ska fungera. Dessa utbetalningar är avgörande för om vi ska få igång tillväxten och skapa nya arbetstillfällen i EU, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

– Jag har upprepade gånger varnat för att ständiga nedskärningar i den föreslagna budgeten så småningom komma att skapa stora problem. Den situation vi befinner oss i gör det inte möjligt för oss att fullgöra våra åtaganden. Rådet och Europaparlamentet måste nu ta sitt ansvar eftersom de har antagit en EU-budget som inte motsvarar behoven. Eftersom bristen på medel är störst inom utbildning, vetenskap och forskning samt sysselsättning och regional utveckling är jag övertygad om att de inte kommer att gå emot sina tidigare uttalanden om att EU måste investera i tillväxt. Jag är övertygad om att de kommer att stå fast vid sitt gemensamma uttalande och snabbt anta denna uppdaterade budget. Detta är ingen ändringsbudget för EU-institutionerna. Det är en budget för studenter, forskare, icke-statliga organisationer, företag och andra som upplever att EU:s budget gör nytta i deras dagliga liv, säger Janusz Lewandowski, EU-kommissionär med ansvar för ekonomisk planering och budget.

Erasmusprogrammet behöver ytterligare 90 miljoner euro och det finns risk för att man antingen måste minska antalet studieplatser betydligt, eller minska bidragen till dem. Detta kommer naturligtvis att drabba studenter från missgynnade miljöer hårdast.

För forskningsprogrammen behöver kommissionen ytterligare 423 miljoner euro, dels för att betala i tid och undvika ränta på försenade betalningar, dels för att täcka förhandsfinansiering av projekt för vilka avtal redan har undertecknats. Om tidsfristerna inte följs innebär det att man skulle bli tvungen att skjuta upp projekt som är av väsentlig betydelse för EU:s framtida konkurrenskraft i en globaliserad värld.

De högsta beloppen som begärs gäller dock EU:s regioner inom sammanhållningspolitiken och landsbygdsutvecklingen. Det rör sig om cirka 8,3 miljarder euro i ytterligare utbetalningar. Alla dessa projekt förbättrar EU-medborgarnas liv genom att de ger dem bättre färdigheter, bättre jobbmöjligheter eller genom att de skapar infrastruktur för transport och energi.

Denna ändringsbudget kommer dock inte att påverka EU-ländernas bidrag i någon större utsträckning tack vare ökade intäkter till EU:s budget från andra källor: 3,1 miljarder euro i ytterligare intäkter kommer huvudsakligen från böter på konkurrensområdet och andra påföljder. Nettoeffekten för EU-länderna uppgår därför till 5,9 miljarder euro.

Bakgrund

Genomförandet av budgeten på EU-nivå är annorlunda än på nationell nivå, eftersom EU:s budget huvudsakligen är en driftsbudget med mycket begränsade administrativa utgifter (5,8 %). Årsbudgetar följer av den nuvarande fleråriga budgetramen (2007–2013). Fleråriga program behöver flera år för att nå sin marschfart och når fullt genomförande först mot slutet av perioden. Det är därför ingen överraskning att EU-finansierade projekt i Europa har tagit fart och att det är nu de avtal som undertecknats ska betalas. Trots detta har de senaste EU-budgetarna antagits på en nivå som ligger långt under kommissionens beräkningar. Vidare inkom det i slutet av förra året ansökningar om utbetalning på 5 miljarder euro som inte kunde täckas under 2011. Detta belopp måste överföras som en ytterligare börda till en redan reducerad budget för 2012.

Erasmus och dess budget – frågor och svar

Kontaktperson:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar