Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 23. októbra 2012

Zmena a doplnenie rozpočtu EÚ v prospech európskych študentov, vedcov, mimovládnych organizácií, podnikov a regiónov

Komisia dnes prijala zmenený a doplnený rozpočet, ktorý umožní splniť si svoje právne povinnosti voči príjemcom fondov EÚ. Tento krok je v súlade so spoločným vyhlásením, ktoré Rada a Európsky parlament prijali v deň schválenia rozpočtu EÚ na rok 2012 a v ktorom Komisiu vyzývajú, aby „prostredníctvom opravného rozpočtu požiadala o dodatočné finančné prostriedky, ak by rozpočtové prostriedky uvedené v rozpočte na rok 2012 nestačili na pokrytie výdavkov.“

Keďže Komisia v súčasnosti disponuje celistvejším prehľadom týkajúcim sa plnenia rozpočtu v roku 2012, odhaduje, že na pokrytie nových faktúr a na dodržanie zmluvných a právnych záväzkov, najmä v oblastiach, ktoré majú význam z hľadiska rastu a pracovných miest v Európe, bude potrebných dodatočných 9 miliárd EUR.

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso v tejto súvislosti uviedol: „Táto situácia nie je o tom, že Komisia žiada o viac peňazí, ale o tom, že členské štáty majú rešpektovať svoje záväzky: poskytovať kontinuálne financovanie, a to študentom v rámci programu Erasmus alebo chudobnejším regiónom prostredníctvom Kohézneho fondu. Tieto platby majú význam z hľadiska obnovy rastu a tvorby pracovných miest v celej EÚ.“

„Opakovane som varoval, že neustále škrty v navrhovanom rozpočte nakoniec spôsobia veľký problém, uviedol Janusz Lewandowski, komisár EÚ pre finančné plánovanie a rozpočet. Ten čas nastal. Naša situácia neumožňuje, aby sme si plnili svoje dohodnuté záväzky. Rada a Európsky parlament teraz musia prevziať zodpovednosť, keďže hlasovali za rozpočet EÚ, ktorý nepostačuje potrebám Únie. Vzhľadom na to, že nedostatok finančných prostriedkov je predovšetkým v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, zamestnanosti a regionálneho rozvoja, som si istý, že sa nebudú odchyľovať od svojich predošlých vyhlásení o tom, že Európa musí investovať do rastu; som presvedčený, že budú v plnej miere rešpektovať spoločné vyhlásenie a zabezpečia rýchle schválenie aktualizovaného rozpočtu. Tu nejde o zmenu a doplnenie rozpočtu v prospech inštitúcií EÚ, ide o zmenu v prospech európskych študentov, vedcov, mimovládnych organizácií, podnikov a iných, na ktorých má rozpočet EÚ reálny vplyv.“

Program Erasmus potrebuje dodatočných 90 miliónov EUR a momentálne hrozí, že sa bude musieť značne znížiť počet miest ponúknutých študentom alebo obmedziť výška štipendií. Najciteľnejšie to pochopiteľne zasiahne študentov so znevýhodneným osobným zázemím.

Na výskumné programy potrebuje Komisia dodatočných 423 miliónov EUR sčasti preto, aby mohla prostriedky vyplácať včas a vyhla sa úrokom z oneskorených platieb. Ďalšou súčasťou dodatočných finančných prostriedkov je pokrytie platieb v rámci predbežného financovania projektov, v súvislosti s ktorými sa už podpísala zmluva. Nedodržanie termínov by znamenalo odklad spustenia projektov, ktoré majú význam z hľadiska budúcej konkurencieschopnosti Európy v globalizovanom svete.

Najvyššie sumy sa však vyžadujú pre európske regióny v rámci politiky súdržnosti a rozvoja vidieka: ide o doplnkové platby vo výške 8,3 miliárd EUR. Všetky tieto projekty zlepšujú životy občanov EÚ tým, že im poskytujú lepšie zručnosti, lepšie vyhliadky na pracovné miesta alebo tým, že vytvárajú dopravnú a energetickú infraštruktúru.

Vplyv tohto zmeneného a doplneného rozpočtu na príspevky členských štátov EÚ však bude miernejší kvôli nárastu rozpočtových príjmov z iných zdrojov: 3,1 miliardy EUR dodatočných príjmov najmä z pokút v oblasti politiky hospodárskej súťaže a ďalších sankcií. Čistý účinok na členské štáty preto predstavuje 5,9 miliárd EUR.

Súvislosti:

Rozpočet na úrovni EÚ sa plní odlišne než na vnútroštátnej úrovni, pretože rozpočet EÚ je v zásade operačný rozpočet s veľmi obmedzenými administratívnymi výdavkami (5,8 %). Ročné rozpočty sú realizáciou súčasného viacročného finančného rámca (2007 – 2013). Viacročné programy trvajú niekoľko rokov, kým dosiahnu operačné tempo a fázu plnej realizácie dosahujú až koncom obdobia. Preto neprekvapí, že projekty, ktoré EÚ financuje v celej Európe, nabrali na rýchlosti a podpísané zmluvy sa teraz musia zaplatiť. Napriek tomu boli minulé rozpočty EÚ schválené na úrovniach výrazne nižších ako boli odhady Komisie. Okrem toho požadované platby vo výške 5 miliárd EUR sa objavili úplne na konci minulého roka a nemohli byť zahrnuté do roku 2011. Táto suma sa musela previesť ako dodatočné bremeno na už aj tak znížený rozpočet na rok 2012.

Najčastejšie otázky týkajúce sa programu Erasmus a jeho rozpočtu

Kontaktné osoby:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 8132)


Side Bar