Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 23 października 2012 r.

Korekta budżetu UE z korzyścią dla europejskich studentów, naukowców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i regionów

Komisja przyjęła dziś budżet korygujący, aby umożliwić realizację swoich zobowiązań prawnych wobec beneficjentów funduszy UE. Jest to zgodne ze wspólną deklaracją, przyjętą przez Radę i Parlament Europejski w dniu uchwalenia budżetu UE na 2012 r., zgodnie z którą Komisja może wystąpić o dodatkowe środki finansowe „w budżecie korygującym, gdyby środki zapisane w budżecie na 2012 r. były niewystarczające do pokrycia wydatków”.

Mając obecnie bardziej kompletny obraz wykonania budżetu w 2012 r., Komisja ocenia, że potrzebne są dodatkowe środki w wysokości 9,0 mld euro, aby uregulować otrzymywane rachunki i wywiązać się ze zobowiązań umownych i prawnych, głównie w dziedzinach istotnych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: Nie chodzi o to, że Komisja prosi o więcej pieniędzy. Chodzi o honorowanie zobowiązań zaciągniętych przez państwa członkowskie, tak aby zagwarantować nieprzerwane finansowanie dla studentów w ramach programu Erasmus czy też dla biedniejszych regionów w ramach Funduszu Spójności. Płatności te mają zasadnicze znaczenie dla ożywienia wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w całej UE.

Komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski stwierdził: Wielokrotnie ostrzegałem, że ciągłe cięcia środków w zaproponowanym budżecie doprowadzą w końcu do powstania znaczącego problemu. I właśnie tak się stało. W obecnym stanie rzeczy nie możemy wywiązać się z przyjętych przez nas zobowiązań. Rada i Parlament Europejski muszą teraz przejąć odpowiedzialność, jako że instytucje te przegłosowały przyjęcie budżetu UE poniżej jej potrzeb. Ponieważ niedobory funduszy występują głównie w dziedzinie edukacji, nauki i badań naukowych, zatrudnienia i rozwoju regionalnego, jestem pewien, że nie będą one zaprzeczać swoim wcześniejszym deklaracjom dotyczącym tego, że Europa musi inwestować we wzrost gospodarczy. Jestem przekonany, że wspomniane instytucje w pełni dotrzymają zapisów swojego wspólnego oświadczenia i zadbają o szybkie zatwierdzenie zaktualizowanego budżetu. Nie jest to budżet korygujący dla instytucji UE; jest to zaktualizowany budżet mający na uwadze europejskich studentów, naukowców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz inne osoby i podmioty, dla których środki z budżetu UE mają duże znaczenie na co dzień.

Na program Erasmus potrzebne są dodatkowe środki w kwocie 90 mln euro, w przeciwnym razie istnieje ryzyko znacznego zmniejszenia liczby miejsc oferowanych studentom lub obniżenia poziomu dotacji. Bez wątpienia najbardziej uderzy to w studentów ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Na programy badawcze Komisja potrzebuje dodatkowe 423 mln euro, częściowo w celu dokonania płatności w wyznaczonym terminie oraz uniknięcia odsetek z tytułu opóźnionych płatności. Ponadto z tych dodatkowych środków zostaną pokryte płatności zaliczkowe na projekty, na które zostały już podpisane umowy. Nieprzestrzeganie terminów mogłoby oznaczać opóźnienie rozpoczęcia projektów niezbędnych dla zagwarantowania w kolejnych latach konkurencyjności Europy w zglobalizowanym świecie.

Niemniej o najwyższą kwotę wystąpiono dla regionów Europy w ramach polityki spójności i rozwoju obszarów wiejskich: chodzi tutaj o około 8,3 mld euro płatności dodatkowych. Wszystkie te projekty służą poprawie jakości życia obywateli UE, przyczyniając się do polepszenia ich kwalifikacji, zapewnienia im lepszych perspektyw zawodowych czy też do powstania infrastruktury transportowej i energetycznej.

Jednocześnie wpływ tego budżetu korygującego na wysokość składek państw członkowskich UE będzie ograniczony ze względu na wzrost dochodów do budżetu UE pochodzących z innych źródeł, a mianowicie 3,1 mld euro dodatkowych dochodów głównie z grzywien w obszarze polityki konkurencji oraz z innych sankcji. Tym samym skutek netto dla państw członkowskich wynosi 5,9 mld euro.

Informacje ogólne

Wykonanie budżetu na poziomie UE jest inne niż na poziomie krajowym, ponieważ budżet UE jest zasadniczo budżetem operacyjnym zawierającym bardzo ograniczone wydatki administracyjne (5,8 %). Budżety roczne służą wykonaniu obowiązujących wieloletnich ram finansowych (2007-2013). W przypadku wieloletnich programów osiągnięcie pełnej operacyjności trwa kilka lat, a pełne ich wdrożenie następuje pod koniec tego okresu. Nic jest zatem zaskoczeniem, że projekty finansowane przez UE w całej Europie nabrały tempa i obecnie należy uregulować płatności wynikające z podpisanych wcześniej umów. Pomimo tego ostatnie budżety UE przyjmowano na poziomach znacznie niższych od szacunków Komisji. Ponadto tuż przed końcem ubiegłego roku wpłynęły wnioski o płatność na kwotę 5 mld euro, których nie można było uregulować w 2011 r. Kwota ta musiała zostać przeniesiona do budżetu na 2012 r., co dodatkowo obciążyło ten i tak już zmniejszony budżet.

Najczęściej zadawane pytania na temat programu Erasmus i jego budżetu

Kontakt:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar