Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 oktober 2012

Gewijzigde EU‑begroting voor studenten, wetenschappers, ngo’s, ondernemingen en regio’s in Europa

De Commissie heeft vandaag een gewijzigde begroting aangenomen, om aan haar juridische verplichtingen ten aanzien van begunstigden van EU-middelen te kunnen voldoen. Dit is in overeenstemming met de gezamenlijke verklaring die de Raad en het Europees Parlement aflegden op de dag waarop de EU‑begroting 2012 werd aangenomen en waarin de Commissie werd meegedeeld dat zij "in een gewijzigde begroting om extra middelen kan vragen indien de kredieten in de begroting 2012 niet volstaan om de uitgaven te dekken".

Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso: “Dit is geen begroting omdat de Commissie meer geld wil, maar omdat de lidstaten hun belofte moeten nakomen, namelijk dat studenten in het kader van het Erasmus-programma of armere regio's via het Cohesiefonds zeker kunnen zijn van financiering. Deze betalingen zijn essentieel om in de hele EU groei en werkgelegenheid te bevorderen."

Nu de Commissie over een vollediger beeld van de begrotingsuitvoering in 2012 beschikt, is er volgens haar ramingen 9 miljard EUR extra nodig om in de eerste plaats op de gebieden die belangrijk zijn voor groei en banen in Europa de inkomende rekeningen te betalen en de contractuele en juridische verplichtingen na te komen.

"Ik heb herhaaldelijk gewaarschuwd dat voortdurende besparingen in de voorgestelde begroting uiteindelijk een groot probleem zullen gaan vormen, aldus Janusz Lewandowski, de EU-commissaris voor financiële programmering en begroting. Nu is het zover. Zoals de zaken er nu voorstaan, kunnen we onze afgesproken verplichtingen niet nakomen. De Raad en het Europees Parlement, die een ontoereikende EU‑begroting goedkeurden, moeten nu hun verantwoordelijkheden nemen. Omdat er vooral op de gebieden onderwijs, wetenschap en onderzoek, werkgelegenheid en regionale ontwikkeling te weinig middelen zijn, ben ik er zeker van dat de Raad en het Europees Parlement niet zullen afwijken van hun vorige verklaringen dat Europa in groei moet investeren. Ik heb er vertrouwen in dat zij hun gezamenlijke verklaring volledig zullen nakomen en deze bijgestelde begroting snel zullen goedkeuren. Dit is geen gewijzigde begroting voor de EU-instellingen, maar een begroting voor de studenten, wetenschappers, ngo's en ondernemingen van Europa en voor al wie dagelijks op EU‑middelen is aangewezen."

Het Erasmus-programma heeft 90 miljoen EUR extra nodig, zoniet bestaat het risico dat het aantal studieplaatsen aanzienlijk slinkt of de beurzen moeten worden verlaagd. Uiteraard zouden vooral de studenten uit minder bevoorrechte milieus hierdoor worden getroffen.

Voor de onderzoeksprogramma’s heeft de Commissie 423 miljoen EUR extra nodig, enerzijds om tijdig betalingen uit te voeren en achterstandsrente op laattijdige betalingen te voorkomen. Een ander deel van deze extra middelen zal worden gebruikt voor de betaling van voorfinancieringen voor projecten waarvoor de overeenkomsten reeds zijn ondertekend. Als de termijnen niet worden nageleefd, zouden projecten die in de context van mondialisering van cruciaal belang zijn voor het toekomstige concurrentievermogen van Europa, moeten worden uitgesteld.

Er worden echter vooral middelen gevraagd voor de regio’s van Europa in het kader van het cohesiebeleid en de plattelandsontwikkeling: ongeveer 8,3 miljard EUR extra betalingen. Al deze projecten hebben de bedoeling het leven van de EU‑burgers te verbeteren door betere vaardigheden of betere vooruitzichten op werk, of door nieuwe vervoers- en energie-infrastructuur.

Deze gewijzigde begroting zal niet zoveel effect hebben op de bijdragen van de EU‑lidstaten, omdat de EU‑begroting meer ontvangsten heeft uit andere bronnen, namelijk 3,1 miljard EUR voornamelijk uit geldboeten in verband met concurrentie en andere geldboeten. Het netto-effect voor de lidstaten blijft derhalve beperkt tot 5,9 miljard EUR.

Achtergrondinformatie:

De uitvoering van de begroting op EU‑niveau verloopt anders dan op nationaal nvieau, omdat de EU-begroting in wezen een beleidsbegroting is met zeer weinig administratieve uitgaven (5,8%). De jaarlijkse begrotingen zijn een omzetting van het huidige meerjarig financieel kader (2007-2013). Het duurt verschillende jaren voordat meerjarenprogramma’s op kruissnelheid komen en doorgaans zijn zij pas volledig uitgevoerd tegen het einde van de periode. Het is dan ook geen verrassing dat de met EU-middelen gefinancierde projecten in heel Europa volop aan de gang zijn en dat nu de betalingen die in ondertekende contracten zijn vastgelegd, moeten worden uitgevoerd. Desondanks liggen de laatste EU-begrotingen duidelijk onder de ramingen van de Commissie. Daarnaast zijn voor 5 miljard EUR betalingsaanvragen pas eind vorig jaar ontvangen, zodat zij niet in 2011 konden worden gehonoreerd. Dat bedrag was een extra last die naar de reeds beperkte begroting 2012 moest worden overgedragen.

Veelgestelde vragen over Erasmus en zijn begroting

Contact:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar