Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 23. oktobrī

Grozījumi ES budžetā par labu Eiropas studentiem, zinātniekiem, NVO, uzņēmumiem un reģioniem

Komisija šodien pieņēma budžeta grozījumus, lai varētu izpildīt savas juridiskās saistības pret ES līdzekļu saņēmējiem. Tas atbilst Padomes un Eiropas Parlamenta kopīgajam paziņojumam, ko pieņēma dienā, kurā tika pieņemts ES 2012. gada budžets, aicinot Komisiju lūgt papildu līdzekļus, "iesniedzot budžeta grozījumu, ja 2012. gada budžetā iekļautās apropriācijas nebūs pietiekamas, lai segtu izdevumus".

Tā kā šobrīd ir radies skaidrāks priekšstats par budžeta izpildi 2012. gadā, Komisija lēš, ka ir vajadzīgi papildu 9,0 miljardi eiro, lai segtu nenomaksātos rēķinus un ievērotu līgumsaistības un juridiskās saistības, galvenokārt jomās, kas ir būtiskas izaugsmei un darbavietu radīšanai Eiropā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu teica: "Šajā gadījumā nevis Komisija lūdz vairāk naudas, bet gan dalībvalstis pilda saistības, ko tās ir apņēmušās: nodrošināt nepārtrauktu finansējumu studentiem programmas Erasmus ietvaros vai nabadzīgākiem reģioniem, izmantojot kohēzijas fondus. Šie maksājumi ir svarīgi, lai atjaunotu izaugsmi un radītu darbavietas visā ES."

"Esmu vairākkārt brīdinājis par to, ka pastāvīgi samazinājumi ierosinātajā budžetā laika gaitā radīs lielas problēmas," teica ES finanšu plānošanas un budžeta komisārs Janušs Levandovskis. "Šis laiks ir pienācis. Pašreizējā situācija neļauj mums izpildīt saistības, par kurām esam vienojušies. Padomei un Eiropas Parlamentam tagad ir jāuzņemas atbildība, jo viņi nobalsoja par tādu ES budžetu, kas ir mazāks par nepieciešamo. Tā kā līdzekļu trūkums galvenokārt ir izglītības, zinātnes un pētniecības, nodarbinātības un reģionālās attīstības jomā, esmu pārliecināts, ka viņi nerīkosies pretrunā saviem iepriekšējiem apgalvojumiem, ka Eiropai jāiegulda līdzekļi izaugsmē. Esmu pārliecināts, ka viņi pilnībā ņems vērā savu kopīgo paziņojumu un parūpēsies, lai šis atjauninātais budžets tiktu īsā laikā apstiprināts. Šie nav budžeta grozījumi ES iestādēm, bet gan Eiropas studentiem, pētniekiem, NVO, uzņēmumiem un pārējiem, kuru dzīvē ES budžets ir svarīgs katru dienu."

Programmai "Erasmus" vajadzīgi papildu līdzekļi 90 miljonu eiro apmērā, un pastāv risks, ka tai būs būtiski jāsamazina studentiem piedāvāto vietu skaits vai jāsamazina savu piešķīrumu apjoms. Neapšaubāmi, tas vissmagāk skars studentus, kuri nāk no nelabvēlīgākas vides.

Attiecībā uz pētniecības programmām Komisijai ir vajadzīgi papildu 423 miljoni eiro daļēji, lai laikus veiktu maksājumus un izvairītos no procentiem par kavētiem maksājumiem. Šā papildu finansējuma otra daļa ir paredzēta, lai segtu priekšfinansējuma maksājumus projektiem, par kuriem jau ir noslēgti nolīgumi. Ja netiks ievēroti termiņi, netiks uzsākti projekti, kas ir svarīgi Eiropas turpmākai konkurētspējai globalizētajā pasaulē.

Tomēr vislielākās summas ir pieprasītas attiecībā uz Eiropas reģioniem saskaņā ar kohēzijas politiku un lauku attīstību: aptuveni 8,3 miljardi eiro papildu maksājumos. Visi šie projekti uzlabo ES pilsoņu dzīvi, nodrošinot tiem labākas prasmes, labākas darba iespējas vai radot transporta un enerģijas infrastruktūras.

Šo budžeta grozījumu ietekme uz ES dalībvalstu iemaksām nebūs izteikta, jo tiks palielināti ienākumi ES budžetā no citiem avotiem: 3,1 miljardi eiro papildu ieņēmumos galvenokārt no soda naudām konkurences politikas jomā un citiem līgumsodiem. Līdz ar to summa, kas tieši attieksies uz dalībvalstīm, ir 5,9 miljardi eiro.

Pamatinformācija

Budžeta izpilde ES līmenī atšķiras no budžeta izpildes valsts līmenī, jo ES budžets, pirmkārt, ir operatīvais budžets ar ļoti ierobežotiem administratīvajiem izdevumiem (5,8 %). Gada budžeti izriet no pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas 2007.–2013. gadam. Lai attiecīgā perioda beigās daudzgadu programmas darbotos raitā režīmā un tiktu pilnībā īstenotas, ir vajadzīgi vairāki gadi. Līdz ar to nav pārsteigums, ka ES finansētie projekti ir uzsākti visā Eiropā un tagad ir jāmaksā par noslēgtajiem līgumiem. Neraugoties uz to, pēdējais no ES pieņemtajiem budžetiem lielā mērā nesaskan ar Komisijas aplēsēm. Pagājušā gada beigās ienāca papildu maksājumu pieprasījumi 5 miljardu eiro apmērā, kurus 2011. gadā nevarēja samaksāt. Minētā summa bija jāpārnes uz nākamo gadu kā papildu slogs jau tā samazinātajā 2012. gada budžetā.

Bieži uzdotie jautājumi par “Erasmus” un tās budžetu.

Kontaktpersona :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar