Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. lokakuuta 2012

EU:n lisätalousarviolla tuetaan opiskelijoita, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja alueita

Komissio on tänään hyväksynyt lisätalousarvion pystyäkseen täyttämään lakisääteiset velvoitteensa EU-varojen vastaanottajia kohtaan. Kun EU:n talousarvio vuodeksi 2012 hyväksyttiin, neuvoston ja Euroopan parlamentti hyväksyivät yhteisen lausuman, jossa komissiota kehotettiin pyytämään lisää rahaa lisätalousarviossa ”siinä tapauksessa, että varainhoitovuoden 2012 talousarvion määrärahat eivät riitä kattamaan menoja”.

Komissiolla on nyt parempi kuva talousarvion toteuttamisesta vuonna 2012, ja se arvioi, että tarvitaan vielä 9,0 miljardia, jotta saapuvat laskut voidaan kattaa ja voidaan täyttää sopimuksiin ja säädöksiin perustuvat velvoitteet erityisesti Euroopan kasvun ja työllisyyden kannalta keskeisillä aloilla.

Komissio ei siis pyydä lisää rahaa, vaan se pyytää jäsenvaltioita noudattamaan tekemiään sitoumuksia eli huolehtimaan siitä, että opiskelijoiden Erasmus-ohjelmasta saama ja köyhien alueiden koheesiorahastoista saama rahoitus ei keskeydy. Nämä maksut ovat elintärkeitä kasvun elvyttämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi koko EU:ssa,” toteaa Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

Rahoitussuunnittelusta ja budjetista vastaava komissaari Janusz Lewandowski muistuttaa toistuvasti varoittaneensa, että ehdotetun talousarvion jatkuva leikkaaminen johtaa lopulta suuriin ongelmiin. ”Nyt ollaan tässä tilanteessa. Emme pysty hoitamaan sovittuja sitoumuksiamme. Neuvoston ja Euroopan parlamentin on nyt kannettava vastuunsa, sillä ne hyväksyivät EU:n tarpeita pienemmän talousarvion. Määrärahoja on liian vähän erityisesti koulutuksen, tieteen ja tutkimuksen, työllisyyden ja aluekehityksen osa-alueilla, ja olen varma, että neuvosto ja parlamentti eivät asetu vastustamaan aikaisempia lausuntojaan, joiden mukaan EU:n on panostettava kasvuun. Luotan siihen, että ne noudattavat yhteistä lausumaansa kaikilta osin ja hyväksyvät tämän tarkistetun talousarvion nopeasti. Tämä lisätalousarvio ei koske EU n toimielimiä, vaan se on eurooppalaisia opiskelijoita, tutkijoita, kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja muita sellaisia tahoja varten, joiden jokapäiväiseen elämään EU:n talousarvio vaikuttaa”, komissaari Lewandowski jatkaa.

Erasmus-ohjelmaan tarvitaan 90 miljoonaa euroa lisää tai vaarana on, että opiskelijoille tarjolla olevia paikkoja joudutaan vähentämään huomattavasti tai joudutaan leikkaamaan avustuksia. On selvää, että tämä heikentää eniten niiden opiskelijoiden mahdollisuuksia, joiden lähtökohdat ovat heikoimmat.

Komissio tarvitsee tutkimusohjelmiin 423 miljoonaa euroa lisää. Osa tästä summasta tarvitaan laskujen maksamiseen ajallaan ja viivästyskorkojen välttämiseen. Loput lisärahoituksesta on tarkoitettu kattamaan sellaisten hankkeiden ennakkomaksuja, joita koskevat sopimukset on jo allekirjoitettu. Nämä hankkeet ovat globalisoituneessa maailmassa keskeisiä Euroopan tulevan kilpailukyvyn kannalta, ja jos määräaikoja ei noudateta, hankkeiden aloittaminen viivästyy.

Suurimmat, noin 8,3 miljardin euron lisämäärärahat on kuitenkin määrä osoittaa Euroopan alueille osana koheesiopolitiikkaa ja maaseudun kehittämistä. Näillä varoilla parannetaan EU:n kansalaisten elämää kohentamalla heidän osaamistaan ja työllistymismahdollisuuksiaan tai rakentamalla liikenne- ja energiainfrastruktuuria.

Tämän lisätalousarvion vaikutusta EU:n jäsenvaltioiden maksuosuuksiin lieventää kuitenkin se, että EU:n talousarvion tulot muista lähteistä lisääntyvät: lisätuloja saadaan 3,1 miljardia euroa lähinnä kilpailupolitiikan alalla määrätyistä sakoista ja muista seuraamuksista. Jäsenvaltioihin kohdistuva nettovaikutus on näin ollen 5,9 miljardia euroa.

Taustatietoa

Talousarvion toteuttaminen EU:n tasolla poikkeaa jäsenvaltioiden talousarvioiden toteuttamista, koska EU:n talousarvio muodostuu lähinnä toimintamenoista ja hallintomenot ovat erittäin pienet (5,8 %). Vuotuiset talousarviot perustuvat voimassa olevaan monivuotiseen rahoituskehykseen (2007–2013). Kestää useita vuosia ennen kuin monivuotiset ohjelmat pääsevät täyteen vauhtiin ja toteutuvat kaikilta osin kauden loppua kohti. Sen vuoksi ei ole yllättävää, että EU:n rahoittamat hankkeet eri puolilla Eurooppaa ovat päässeet vauhtiin ja on tullut aika maksaa allekirjoitetut sopimukset. Tästä huolimatta viimeisimmät EU:n talousarviot on hyväksytty huomattavasti komission arvioita pienempinä. Lisäksi aivan viime vuoden lopussa saatiin 5 miljardin euron maksupyynnöt, joita ei voitu kattaa vuonna 2011. Tämä summa oli siirrettävä lisärasitukseksi jo ennestään supistettuun vuoden 2012 talousarvioon.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Erasmus-ohjelmasta ja sen budjetista

Yhteyshenkilö:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar