Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός της ΕΕ υπέρ των σπουδαστών, των επιστημόνων, των ΜΚΟ, των επιχειρήσεων και των περιφερειών της Ευρώπης

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα διορθωτικό προϋπολογισμό που θα της επιτρέψει να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις έναντι των δικαιούχων κονδυλίων της ΕΕ. Αυτό συνάδει με την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκδόθηκε την ημέρα της έγκρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012, με την οποία η Επιτροπή καλείται να ζητήσει επιπρόσθετα κονδύλια «σε διορθωτικό προϋπολογισμό εάν οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2012 αποδειχτούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών».

Έχοντας πλέον πληρέστερη εικόνα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού το 2012, η Επιτροπή υπολογίζει ότι απαιτείται επιπλέον ποσό 9,0 δισεκατ. ευρώ για την κάλυψη των εισερχόμενων λογαριασμών και την τήρηση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων, κυρίως σε τομείς που είναι βασικοί για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barroso δήλωσε: «Δεν πρόκειται για κάποιο αίτημα της Επιτροπής για αύξηση των κονδυλίων, αλλά για την τήρηση ανειλημμένων υποχρεώσεων από τα κράτη μέλη: πρόκειται για την παροχή αδιάλειπτης χρηματοδότησης σε σπουδαστές μέσω του προγράμματος Erasmus ή σε φτωχότερες περιφέρειες μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Η καταβολή αυτών των κονδυλίων είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναθέρμανση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ».

«Έχω επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι συνεχείς περικοπές του προτεινόμενου προϋπολογισμού θα προκαλέσουν τελικά μεγάλο πρόβλημα, δήλωσε ο Επίτροπος για θέματα δημοσιονομικού προγραμματισμού και προϋπολογισμού, Janusz Lewandowski. Τελικά φθάσαμε σε αυτό το σημείο. Η κατάστασή μας δεν μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις δεσμεύσεις που αναλάβαμε. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει τώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους, καθώς ενέκριναν προϋπολογισμό για την ΕΕ κατώτερο των αναγκών της. Δεδομένου ότι οι ελλείψεις κονδυλίων αφορούν ως επί το πλείστον τους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της έρευνας, της απασχόλησης και της περιφερειακής ανάπτυξης, είμαι βέβαιος ότι δεν θα αναιρέσουν τις παλαιότερες δηλώσεις τους ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη. Είμαι πεπεισμένος ότι θα εκπληρώσουν στο ακέραιο τα όσα αναφέρουν στην κοινή τους δήλωση και θα εξασφαλίσουν την ταχεία έγκριση του επικαιροποιημένου αυτού προϋπολογισμού. Δεν υπάρχει διορθωτικός προϋπολογισμός για τα όργανα της ΕΕ. Αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός είναι υπέρ των σπουδαστών, των επιστημόνων, των ΜΚΟ, των επιχειρήσεων και άλλων για τους οποίους ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει σημασία στην καθημερινότητά τους».

Το πρόγραμμα Erasmus χρειάζεται επιπλέον ποσό 90 εκατ. ευρώ και κινδυνεύει να αναγκαστεί να μειώσει δραστικά τις θέσεις που προσφέρονται σε σπουδαστές ή να μειώσει το ύψος των υποτροφιών. Κάτι τέτοιο θα έπληττε κυρίως τους σπουδαστές που προέρχονται από μη προνομιούχα στρώματα.

Για ερευνητικά προγράμματα η Επιτροπή έχει ανάγκη από επιπλέον ποσό 423 εκατ. ευρώ εν μέρει για να πραγματοποιήσει πληρωμές εγκαίρως και να αποφύγει τόκους υπερημερίας. Ένα άλλο μέρος της επιπρόσθετης αυτής χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη προχρηματοδοτήσεων για έργα και σχέδια για τα οποία έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες. Η αθέτηση των προθεσμιών θα είχε ως συνέπεια την αναβολή της έναρξης υλοποίησης έργων και σχεδίων που είναι ουσιώδη για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια οικονομία.

Ωστόσο, τα μεγαλύτερα ποσά που ζητεί η Επιτροπή αφορούν τις περιφέρειες της Ευρώπης που υπάγονται σε προγράμματα της πολιτικής συνοχής και της αγροτικής ανάπτυξης: περίπου 8,3 δισεκατ. ευρώ για συμπληρωματικές πληρωμές. Όλα αυτά τα έργα και σχέδια βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών της ΕΕ καθώς τους εξασφαλίζουν καλύτερα προσόντα και καλύτερες προοπτικές απασχόλησης ή δημιουργούν υποδομές μεταφορών και ενέργειας.

Εντούτοις, ο αντίκτυπος αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού στις συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ θα μετριαστεί χάρη στην αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ από άλλες πηγές: 3,1 δισεκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα κυρίως από πρόστιμα στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού, αλλά και από άλλου είδους κυρώσεις. Το καθαρό αποτέλεσμα συνεπώς για τα κράτη μέλη ανέρχεται σε 5,9 δισεκατ. ευρώ.

Ιστορικό:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού σε επίπεδο ΕΕ διαφέρει από εκείνη σε εθνικό επίπεδο, διότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι κατά βάση προϋπολογισμός λειτουργίας με πολύ περιορισμένες διοικητικές δαπάνες (5,8%). Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί αποτελούν έκφραση του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2007-2013). Όσον αφορά τα πολυετή προγράμματα, απαιτούνται χρόνια έως ότου αυτά αποκτήσουν σταθερό ρυθμό εκτέλεσης και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή τους στο τέλος της περιόδου. Συνεπώς δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα και σχέδια στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει ταχύτητα και ότι πρέπει πλέον να πληρωθούν οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Παρά ταύτα, οι προϋπολογισμοί της ΕΕ που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια ήταν σε επίπεδα πολύ κατώτερα των εκτιμήσεων της Επιτροπής. Επιπλέον, τις τελευταίες ημέρες του περασμένου έτους υποβλήθηκαν αιτήσεις πληρωμών αξίας 5 δισεκατ. ευρώ που δεν μπόρεσαν να καλυφθούν το 2011. Το ποσό αυτό έπρεπε αναγκαστικά να μεταφερθεί στο νέο έτος ως επιπρόσθετο βάρος σε έναν ήδη μειωμένο προϋπολογισμό για το 2012.

Συχνές ερωτήσεις για το πρόγραμμα Erasmus και τον προϋπολογισμό του

Αρμόδιος επικοινωνίας :

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar