Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. oktober 2012

Ændring af EU-budgettet for EU's studerende, forskere, ngo'er, virksomheder og regioner

Kommissionen har i dag vedtaget et ændringsbudget for at opfylde sine retlige forpligtelser over for modtagere af EU-midler. Det sker i overensstemmelse med den fælles erklæring fra Rådet og Europa-Parlamentet, som blev vedtaget samtidig med vedtagelsen af EU's budget for 2012, og som opfordrer Kommissionen til at anmode om yderligere midler i "et ændringsbudget, hvis det viser sig, at bevillingerne på budgettet for 2012 ikke er tilstrækkelige til at dække udgifterne".

Der foreligger nu et mere fuldstændigt billede af gennemførelsen af budgettet for 2012, og Kommissionen vurderer, at det er nødvendigt med yderligere 9,0 mia. EUR til at dække regninger og opfylde kontraktlige og retlige forpligtelser, navnlig på områder, der er afgørende for vækst og jobskabelse i EU.

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, sagde "det handler ikke om, at Kommissionen beder om flere penge, men om at medlemsstaterne skal opfylde de forpligtelser, de har påtaget sig, nemlig at sikre uafbrudt finansiering til studerende inden for rammerne af Erasmusprogrammet og til fattige regioner gennem Samhørighedsfonden. Disse betalinger er helt afgørende for at skubbe til væksten og skabe job i hele EU".

"Jeg har gentagne gange advaret om, at vedvarende nedskæringer i budgetforslaget i sidste instans vil skabe et stort problem", sagde Janusz Lewandowski, EU-kommissær med ansvar for finansiel programmering og budget. "Nu er tidspunktet kommet. Situationen giver os ikke mulighed for at levere de lovede resultater. Rådet og Europa-Parlamentet må nu leve op til det ansvar, de påtog sig, da de vedtog et EU-budget, der ikke svarede til behovene. Da der væsentligst mangler midler inden for uddannelse, videnskab og forskning, beskæftigelse og regionaludvikling, er jeg sikker på, at de ikke vil bringe sig i modstrid med deres tidligere erklæringer om, at EU har brug for at investere i vækst. Jeg har tillid til, at de fuldt ud vil leve op til deres fælles erklæring og sikre en hurtig godkendelse af dette ændringsbudget. Det er ikke et ændringsbudget for EU-institutionerne. Det er for EU's studerende, forskere, ngo'er, virksomheder og andre, som hver dag oplever, at EU-budgettet gør en forskel."

Erasmusprogrammet har brug for yderligere 90 mio. EUR og risikerer at måtte foretage en betydelig nedskæring i antallet af pladser, der tilbydes studerende, eller nedskære tilskuddene; det vil naturligvis ramme dårligt stillede studerende hårdest.

Til forskningsprogrammerne har Kommissionen brug for yderligere 423 mio. EUR for det første for at betale i tide og undgå renter på grund af for sene betalinger. For det andet skal disse yderligere midler dække udbetaling af forfinansiering til projekter, som der allerede er indgået aftale om. Hvis disse frister ikke overholdes, vil det udskyde starten af disse projekter, som er afgørende for EU's fremtidige konkurrenceevne i en globaliseret verden.

Det største beløb, der anmodes om, vedrører EU's regioner inden for rammerne af samhørighedspolitikken og udvikling af landdistrikter, nemlig 8,3 mia. EUR i yderligere betalinger. Alle disse projekter forbedrer vilkårene for EU-borgerne ved at give dem flere kvalifikationer, bedre jobmuligheder eller skabe transport- og energiinfrastruktur.

Dette ændringsbudget vil imidlertid ikke påvirke EU-medlemsstaternes bidrag i væsentlig grad på grund af øgede indtægter fra andre kilder, nemlig 3,1 mia. EUR i ekstra indtægter væsentligst fra bøder inden for rammerne af konkurrencepolitikken samt andre bøder. Nettovirkningen for medlemsstaterne beløber sig derfor til 5,9 mia. EUR.

Baggrundsoplysninger:

Gennemførelsen af EU-budgettet er anderledes end gennemførelsen af nationale budgetter, da EU's budget væsentligst er et driftsbudget med meget begrænsede administrative udgifter (5,8 %). De årlige budgetter er en konsekvens af den gældende flerårige finansielle ramme (2007-2013). Flerårige programmer har brug for flere år for at nå op på marchhastighed og når først fuld gennemførelse hen imod slutningen af perioden. Det er derfor ikke overraskende, at EU-finansierede projekter i EU er kommet op i fart, og nu skal de indgåede kontrakter betales. På trods af dette er de seneste EU-budgetter blevet vedtaget på et niveau, der ligger noget under Kommissionens skøn. Endvidere indkom der ved udgangen af sidste år betalingsanmodninger på 5 mia. EUR, der ikke kunne dækkes i 2011. Dette beløb måtte overføres som en yderligere byrde til et allerede nedskåret budget for 2012.

Ofte stillede spørgsmål om Erasmus og programmets budget

Kontaktperson:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar