Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 23. října 2012

Změna rozpočtu EU ve prospěch evropských studentů, vědců, nevládních organizací, podniků a regionů

Komise dnes přijala změnu rozpočtu, která jí má umožnit plnit právní povinnosti vůči příjemcům z fondů EU. Tento krok je v souladu se společným prohlášením, které Rada a Evropský parlament vydaly v den schválení rozpočtu EU na rok 2012 ave kterém Komisi vyzvaly, „aby v opravném rozpočtu požadovala dodatečné prostředky na platby, pokud prostředky zapsané v rozpočtu na rok 2012 nebudou dostatečné pro pokrytí výdajů“.

Nyní na základě ucelenějších informací o plnění rozpočtu v roce 2012 Komise odhaduje, že je potřeba dalších 9 miliard na pokrytí nových žádostí o platbu a na dodržení smluvních a právních povinností, a to zejména v oblasti týkající se růstu a tvorby pracovních míst v Evropě.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso v této souvislosti uvedl: „Nejde o to, že by Komise požadovala víc peněz, ale o to, aby členské státy dostály svým závazkům: tj. závazkům poskytovat nepřetržité financování pro studenty v rámci programu Erasmus nebo pro chudší regiony prostřednictvím Fondu soudržnosti. Tyto platby mají význam pro obnovu růstu a tvorbu pracovních míst v celé EU.“

„Opakovaně jsem varoval, že neustálé škrty v návrhu rozpočtu nakonec způsobí velký problém“, prohlásil Janusz Lewandowski, komisař EU pro finanční plánování a rozpočet. „Ta chvíle teď nadešla. Naše situace nám neumožňuje, abychom dostáli přijatým závazkům. Nyní je na Radě a Evropském parlamentu, aby přijaly odpovědnost, neboť schválily rozpočet EU, který nedostačuje unijním potřebám. Jelikož chybí finanční prostředky především v oblastech vzdělávání, výzkumu a vývoje, zaměstnanosti a regionálního rozvoje, jsem si jist, že nebudou popírat svá předchozí prohlášení o tom, že Evropa potřebuje investovat do růstu; pevně věřím, že budou plně ctít své společné prohlášení a zajistí brzké schválení této změny rozpočtu. Nejde o změnu rozpočtu ve prospěch orgánů EU, jde o změnu ve prospěch evropských studentů, vědců, nevládních organizací, podniků a dalších, kterým rozpočet EU pomáhá každý den.“

Program Erasmus potřebuje dalších 90 milionů EUR a existuje riziko, že bude nutné podstatně snížit počet míst nabízených pro studenty nebo omezit výši studentských stipendií, což samozřejmě dopadne nejvíce na studenty pocházející ze znevýhodněných poměrů.

U výzkumných programů potřebuje Komise dalších 423 milionů EUR částečně pro to, aby mohla vyplácet prostředky včas a vyhnula se úrokům z prodlení. Další část těchto dodatečných finančních prostředků jde na předběžné financování projektů, u kterých byly již podepsány dohody. Nedodržení platebních lhůt by znamenalo odklad spuštění projektů, které jsou zásadní pro budoucí konkurenceschopnost Evropy v globalizovaném světě.

Nicméně nejvyšší částky jsou požadovány pro evropské regiony v rámci politiky soudržnosti a rozvoje venkova: zhruba 8,3 miliardy EUR dalších plateb. Všechny tyto projekty zlepšují životy občanů EU tím, že jim poskytují kvalitnější dovednosti, lepší vyhlídky na pracovní zařazení nebo tím, že vytváří dopravní a energetickou infrastrukturu.

Dopad této změny rozpočtu na příspěvky členských států EU však bude mírnější díky nárůstu rozpočtových příjmů z jiných zdrojů: 3,1 miliardy EUR dodatečných příjmů převážně z pokut v oblasti hospodářské soutěže a dalších sankcí. Čistý dopad na členské státy tedy činí 5,9 miliardy EUR.

Souvislosti:

Rozpočet se na úrovni EU plní odlišně než na úrovni vnitrostátní, protože rozpočet EU je v zásadě provozním rozpočtem s velmi omezenými správními výdaji (5,8 %). Roční rozpočty jsou realizací stávajícího víceletého finančního rámce (2007–2013). Víceleté programy potřebují několik let, než naberou plné provozní tempo, a dosahují plného provádění ke konci období. Není proto překvapením, že Unií financované projekty EU nabraly v celé Evropě na rychlosti a nyní je nutné uzavřené smlouvy honorovat. Navzdory této skutečnosti byly poslední rozpočty EU přijaty na podstatně nižších úrovních, než uváděly odhady Komise. Kromě toho požadované platby ve výši 5 miliard EUR se objevily až na samém sklonku loňského roku a nemohly být zahrnuty do roku 2011. Tato částka musela být převedena a je další zátěží pro již redukovaný rozpočet na rok 2012.

Časté otázky týkající se programu Erasmus a jeho rozpočtu

Kontaktní osoba:

Patrizio Fiorilli (+32 22958132)


Side Bar