Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 октомври 2012 г.

Промяна на бюджета на ЕС в полза на европейските студенти, учени, неправителствени организации, предприятия и региони

Днес Европейската комисия прие коригиращ бюджет, за да може да изпълни правните си задължения към получателите на средства от ЕС. Това е в съответствие със съвместната декларация на Съвета и Европейския парламент, приета в деня на приемането на бюджета на ЕС за 2012 г. и в която Комисията се приканва да поиска допълнителни средства „в коригиращ бюджет, в случай че вписаните в бюджета за 2012 г. бюджетни кредити са недостатъчни за покриване на разходите“.

След като вече разполага с по-пълна картина на изпълнението на бюджета през 2012 г., Комисията изчислява, че за покриване на предстоящите плащания и изпълняване на договорните и правните задължения са необходими още 9,0 млрд. EUR, главно в области от съществено значение за икономическия растеж и работните места в Европа.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Не става въпрос за това, че Комисията иска повече пари, а за това, че държавите членки трябва да изпълнят ангажиментите, които са поели: да осигурят непрекъснато финансиране за студентите по програма „Еразъм“ или за по-бедните региони посредством Кохезионния фонд. Тези плащания са от жизненоважно значение за възобновяване на икономическия растеж и създаване на работни места в целия ЕС.“

Многократно предупреждавах, че постоянното намаляване на средствата в предложения бюджет в крайна сметка ще доведе до голям проблем, заяви комисарят на ЕС по финансовото планиране и бюджета Януш Левандовски. Този момент настъпи. Положението, в което се намираме, не ни позволява да изпълним поетите от нас задължения. Сега Съветът и Европейският парламент трябва да поемат отговорността за тази ситуация, тъй като гласуваха бюджет на ЕС под реалните нужди. Тъй като недостигът на средства е предимно в сферата на образованието, науката и научните изследвания, заетостта и регионалното развитие, сигурен съм, че няма да опровергаят предходните си изявления, че Европа трябва да инвестира в икономическия растеж. Уверен съм, че Съветът и Европейският парламент ще спазят изцяло съвместната си декларация и ще одобрят бързо този актуализиран бюджет. Това не е коригиращ бюджет за институциите на ЕС. Това е коригиращ бюджет за европейските студенти, учени, НПО, предприятия и други страни, на които бюджетът на ЕС помага всеки ден.“

Програмата „Еразъм” се нуждае от 90 млн. EUR допълнително и има опасност да се наложи значително да се намали броят на предлаганите за студентите места или да се намали размерът на безвъзмездните средства, които им се отпускат. От това несъмнено най-тежко ще пострадат студентите в неравностойно положение.

За научноизследователските програми Комисията се нуждае от още 423 млн. EUR, отчасти за да извърши съответните плащания в срок и да избегне плащането на лихви за забава. Друга част от тези допълнителни средства са нужни за покриване на плащанията по предварително финансиране по проекти, споразуменията за които вече са подписани. Неспазването на сроковете означава отлагане на започването на проекти от жизненоважно значение за бъдещата конкурентоспособност на Европа в глобализирания свят.

Най-големите суми обаче са поискани за европейските региони, попадащи в обхвата на политиката на сближаване и развитието на селските райони: около 8,3 млрд. EUR допълнителни плащания. Всички тези проекти подобряват живота на гражданите на ЕС, като им предоставят по-добри умения и по-добри шансове за намиране на работа или като изграждат транспортни и енергийни инфраструктури.

Отражението на този коригиращ бюджет върху вноските на държавите — членки на ЕС, ще бъде обаче смекчено поради по-високите приходи за бюджета на ЕС от други източници: 3,1 млрд. EUR допълнителни приходи главно от глоби в сферата на политиката за конкуренцията и от други санкции. Нетният ефект за държавите членки следователно възлиза на 5,9 млрд. EUR.

Контекст:

Изпълнението на бюджета на равнище ЕС се различава от това на национално равнище, защото бюджетът на ЕС по същество е оперативен бюджет със силно ограничени административни разходи (5,8 %). Годишните бюджети са израз на настоящата многогодишна финансова рамка (за периода 2007—2013 г.). Многогодишните програми се нуждаят от няколко години, за да достигнат нормален ритъм, и изпълняват изцяло поставените цели към края на периода. Ето защо не е изненада, че финансирани от ЕС проекти в цяла Европа са набрали скорост и е дошъл моментът за плащания по подписаните договори. Въпреки това последните бюджети на ЕС бяха приети на равнища много под прогнозите на Комисията. Освен това искания за плащане на стойност 5 млрд. EUR бяха получени в самия край на миналата година и не можаха да бъдат платени през 2011 г. Тази сума трябваше да бъде прехвърлена като допълнителна тежест за вече намаления бюджет за 2012 г.

Често задавани въпроси за програмата „Еразъм“ и нейния бюджет

За контакти:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)


Side Bar