Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 24 października 2012 r.

Transport kolejowy: Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w związku interoperacyjnością kolei

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych środków transpozycji dyrektywy 2011/18/UE w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Termin jej wdrożenia upłynął dnia 31 grudnia 2011 r.

Dyrektywa 2011/18/UE zmienia dyrektywę 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności, wprowadzając zmiany do opisu systemów kolejowych oraz określając procedury ich weryfikacji.

Komisja już wcześniej zwróciła się do Polski o podjęcie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów dyrektywy 2011/18/UE. Na podstawie wyjaśnień przekazanych przez Polskę w lipcu 2012 r. Komisja stwierdziła, że Polska nie podjęła niezbędnych środków ani nie zawiadomiła Komisji o żadnych takich środkach.

Przepisy Unii Europejskiej w sprawie interoperacyjności kolei mają na celu poprawę konkurencyjności sektora kolejowego, na przykład poprzez umożliwienie łatwiejszego wymieniania się sprzętem kolejowym w całej Europie. Jest to możliwe dzięki ramom regulacyjnym służącym harmonizacji technicznej kolei europejskich oraz usuwaniu barier technicznych i administracyjnych, np. poprzez wspólne procedury wydawania zezwoleń w zakresie przekazywania infrastruktury kolejowej do eksploatacji.

Niewdrożenie dyrektywy może utrudnić swobodny przepływ komponentów i wyposażenia kolejowego na rynku UE, ponieważ krajowe organy wyznaczone do wykonywania procedur weryfikacyjnych nie stosują tych samych ram prawnych.

Dodatkowe informacje

Aktualne dane na temat naruszeń przepisów UE można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm.

Informacje na temat październikowego pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera Notatka/12/794.

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera Notatka/12/12.

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar