Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 oktober 2012

EU-kommissionen lägger fram handlingsplan för nätspel om pengar

Onlinespel är en av de snabbast växande tjänsteverksamheterna i EU med en årlig tillväxt på nästan 15 %, och man räknar med att de årliga intäkterna kommer att uppgå till 13 miljarder euro 2015. Utvecklingen fortsätter parallellt med den snabba utveckling som nu sker på Internet. Speltjänsterna på Internet omfattar en rad hasardspel, från sportvadslagning och poker till kasinospel och lotterier, och 6,8 miljoner konsumenter spelar en eller flera olika typer av onlinespel. Det finns emellertid också tusentals oreglerade webbplatser för onlinespel, ofta utanför EU, som konsumenterna exponeras för och som är förknippade med stora risker, t.ex. för bedrägerier och penningtvätt.

Det finns många olika nationella regler för onlinespel i EU. EU-länderna är visserligen skyldiga att följa EU:s regler, men kan ändå för att skydda konsumenterna begränsa utbudet av alla eller vissa typer av onlinespeltjänster med hänsyn till mål av allmänt intresse. Allt fler EU-länder försöker ta itu med de problem som uppstår och håller nu på att se över sin nationella lagstiftning och praxis. De aktuella stora rättsliga, sociala och tekniska frågorna i EU kan dock inte lösas på ett tillfredsställande sätt av EU-länderna var för sig. Detta gäller särskilt med tanke på att onlinespel är gränsöverskridande.

I dag lägger kommissionen fram en handlingsplan med en rad initiativ för de kommande två åren som ska klargöra reglerna för onlinespel och uppmuntra samarbete mellan EU-länderna.

– Konsumenterna eller rättare sagt alla medborgare måste skyddas på lämpligt sätt, penningtvätt och bedrägerier måste förebyggas, idrotten måste skyddas mot uppgjorda matcher och de nationella bestämmelserna måste följa EU:s lagstiftning. Detta är målen för den handlingsplan som vi har antagit i dag, säger inremarknadskommissionär Michel Barnier.

De viktigaste punkterna i meddelandet

EU-kommissionen föreslår inte EU-omfattande lagstiftning för onlinespel. Man föreslår en rad åtgärder och gemensamma principer för skyddet.

Det står EU-länderna i princip fritt att ställa upp mål för sin politik för onlinespel, men en förutsättning för en framgångsrik EU-politik om onlinespel är att den nationella lagstiftningen är förenlig med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). EU-kommissionen kommer under året att inrätta en expertgrupp för att underlätta EU-ländernas utbyte av erfarenheter av regleringar. Detta kommer att bidra till en välreglerad säkrare sektor för onlinespel i EU som styr bort konsumenterna från oreglerade webbplatser.

Barn och andra utsatta grupper behöver skyddas, särskilt med tanke på att 75 % av EU:s invånare under 17 år använder internet. EU-kommissionen vill stimulera utvecklingen av bättre verktyg för ålderskontroll och filter för internetinnehåll. Man vill också främja ansvarsfullare reklam och en ökad medvetenhet hos föräldrarna om vilka risker som är förknippade med spel.

Utöver att skydda minderåriga från exponering behöver enskilda och familjer som redan har drabbats av spelberoende (0,5-3 % av befolkningen) eller andra former av spelproblem skyddas med hjälp av effektiva metoder för behandling och förebyggande insatser. Vi behöver därför bättre kunskaper om de bakomliggande orsakerna till dessa problem.

Ett annat viktigt mål är att förhindra och avskräcka från bedrägerier och penningtvätt i samband med onlinespel. Eftersom dessa aspekter är gränsöverskridande kan de enskilda EU-länderna inte på egen hand bekämpa bedrägerier på ett effektivt sätt. EU, EU-länderna och branschen måste därför gemensamt försöka lösa problemet från alla vinklar.

Ett omfattande samarbete krävs, särskilt till skydd för idrotten. Uppgjorda matcher strider mot själva grundtanken om rent spel och rättvis tävlan som utmärker idrotten. För att bekämpa detta kommer EU-kommissionen att främja snabbare informationsutbyte, mekanismer för att avslöja missförhållanden och ett övergripande samarbete på nationell och internationell nivå mellan berörda parter, aktörer och tillsynsmyndigheter till stöd för idrottens integritet, bättre utbildning och en ökad medvetenhet bland idrottsutövare.

Konkret innebär detta att kommissionen kommer att anta tre rekommendationer riktade till EU-länderna om 1) gemensamt konsumentskydd, 2) ansvarsfull spelreklam och 3) förebyggande insatser och bekämpning av uppgjorda matcher.

Andra åtgärder är bl.a. att stödja benchmarking och testning av verktyg för föräldrakontroll, utvidga tillämpningsområdet för direktivet om penningtvätt och att främja internationellt samarbete för att förhindra uppgjorda matcher.

EU-länderna uppmanas också att t.ex. genomföra undersökningar och samla in data om spelproblem, främja utbildning inom rättsväsendet vad gäller bedrägerier och penningtvätt och att upprätta nationella kontaktpunkter som samlar alla involverade aktörer i insatserna mot uppgjorda matcher.

Bakgrund och kommande åtgärder

Dagens meddelande är en uppföljning av förra årets samråd om grönboken (se IP/11/358).

Ett första möte i expertgruppen med EU-länderna är planerat till december 2012, och 2013 kommer EU-kommissionen att anordna en konferens med berörda parter.

EU-kommissionen kommer att utvärdera genomförandet av handlingsplanen och de framsteg som gjorts i EU två år efter antagandet av meddelandet.

Från och med i dag kommer kommissionen att skicka en begäran om upplysningar till de EU-länder som har varit föremål för oavslutade överträdelseförfaranden sedan 2008 för att få en heltäckande och exakt bild av den senaste utvecklingen inom den nationella lagstiftningen. Man kommer även att begära in upplysningar från EU-länder som har klagomål registrerade mot sig. EU-kommissionen hoppas att EU-ländernas samverkan kommer att leda till en snabb och tillfredsställande lösning när det gäller de nationella åtgärdernas förenlighet med gällande EU-lagstiftning.

Se även MEMO/12/798.

Mer information

Meddelandet och kommissionens tillhörande arbetsdokument samt sammanfattningen av svaren på det offentliga samrådet om grönboken finns på EU-kommissionens webbplats

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Kontaktpersoner:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar