Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 23. oktobra 2012

Komisija predstavila akcijski načrt za spletne igre na srečo

Spletne igre na srečo so ena najhitreje rastočih storitvenih dejavnosti v EU z letno stopnjo rasti v višini skoraj 15 % in letnimi prihodki, ki po ocenah v letu 2015 znašajo 13 milijard EUR. Spletne igre na srečo se nadalje razvijajo vzporedno s hitrim napredkom spletne tehnologije. Spletne storitve iger na srečo obsegajo različne vrste iger, kot so športne stave in poker, igralnice in loterije, pri čemer 6,8 milijona potrošnikov sodeluje v eni ali več vrstah iger. Obstaja pa tudi tisoče nereguliranih spletnih strani z igrami na srečo, pogosto zunaj EU, do katerih lahko dostopajo potrošniki in ki pomenijo precejšne tveganje za npr. goljufije in pranje denarja.

Spletne igre na srečo v EU urejajo različni predpisi na nacionalni ravni. Države članice lahko kljub temu, da morajo spoštovati predpise EU, omejijo ponudbo vseh ali nekaterih vrst spletnih storitev iger na srečo zaradi zaščite javnega interesa. Vse večje število držav članic skuša rešiti izzive, s katerimi se spopadajo, in pregleduje nacionalne predpise in prakse. Regulativna, družbena in tehnična vprašanja, ki se pojavljajo povsod v EU, pa države članice ne morejo uspešno reševati posamezno. To velja zlasti za čezmejno naravo spletnih iger na srečo.

Komisija je zato danes predstavila akcijski načrt z nizom pobud za naslednji dve leti, s katerimi naj bi razjasnili zakonsko ureditev spletnih iger na srečo in spodbujali sodelovanje med državami članicami.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je povedal: „Potrošniki in širše gledano vsi državljani morajo uživati ustrezno varstvo, pranje denarja in goljufije je treba preprečiti, šport je treba zaščititi pred vnaprejšnjim dogovarjanjem glede izidov tekem, povezanim s stavami, in nacionalne predpise je treba uskladiti z zakonodajo EU. To so cilji danes sprejetega akcijskega načrta.“

Ključni vidiki sporočila

Komisija ne predlaga zakonodaje, ki bi na ravni EU urejala spletne igre na srečo. Namesto tega predlaga obsežen niz ukrepov in splošnih načel glede varstva.

Medtem ko lahko države članice načeloma svobodno določajo cilje politik glede spletnih iger na srečo, je zagotavljanje skladnosti nacionalne zakonodaje s Pogodbo o delovanju EU (PDEU) osnovni pogoj za uspešno politiko EU glede spletnih iger na srečo. Komisija bo letos ustanovila skupino strokovnjakov, da bi med državami članicami spodbujala izmenjavo izkušenj o zakonski ureditvi tega področja. To bo pripomoglo k dobro reguliranemu in varnejšemu sektorju spletnih iger na srečo v EU, kar bo potrošnike odvrnilo od nereguliranih spletnih strani.

Otroci in druge ranljive skupine potrebujejo zaščito, saj 75 % državljanov EU, mlajših od 17 let, uporablja internet. Komisija spodbuja razvoj boljših orodij za preverjanje starosti in filtrov za spletne vsebine. Spodbuja tudi bolj odgovorno oglaševanje in večjo ozaveščenost staršev glede nevarnosti, povezanih z igrami na srečo.

Poleg zaščite mladoletnih pred izpostavljenostjo je treba zaščititi tudi posameznike in družine, ki so jih že prizadele zasvojenost z igrami na srečo (0,5–3 % prebivalcev) ali druge oblike motenj, povezanih z igrami na srečo, tako da se jim omogočijo učinkovite metode zdravljenja in preventive. V ta namen je potrebno boljše razumevanje temeljnih vzrokov.

Drug pomemben cilj je preprečevanje goljufij in pranja denarja s spletnimi igrami na srečo ter odvračanje od le-teh. Zaradi čezmejne narave posamezne države članice ne morejo učinkovito uporabljati mehanizmov za bolj proti goljufijam. Da bi se lotili reševanja problema z vseh vidikov, je potreben pristop, ki bi združil EU, države članice in zadevni sektor.

Potrebna je visoka raven sodelovanja, zlasti da bi zaščitili integriteto športa. Vnaprejšnje dogovarjanje glede izidov tekem, povezano s stavami, je v nasprotju s samo naravo poštene igre in tekmovanja, ki opredeljuje šport. Za boj proti takemu dogovarjanju bo Komisija spodbujala hitrejšo izmenjavo informacij, mehanizme prijavljanja nepravilnosti in splošno sodelovanje na nacionalni in mednarodni ravni med zainteresiranimi stranmi, operaterji in regulatorji, da bi ohranila integriteto športa, spodbujala pa bo tudi boljšo izobrazbo in večjo ozaveščenost športnikov.

Komisija bo konkretno sprejela tri priporočila, naslovljena na države članice, in sicer o i) splošnem varstvu potrošnikov, ii) odgovornem oglaševanju iger na srečo ter iii) preprečevanju vnaprejšnjega dogovarjanja glede izidov tekem, povezanega s stavami, in boju proti njemu.

Pri drugih ukrepih so med drugim predvideni podpora primerjanju in preskušanju orodij starševskega nadzora, razširitev področja uporabe direktive proti pranju denarja in spodbujanje mednarodnega sodelovanja za preprečevanje vnaprejšnjega dogovarjanja glede izidov tekem.

Države članice so tudi pozvane, naj npr. izvajajo raziskave in zbirajo podatke o motnjah, povezanih z igrami na srečo, spodbujajo usposabljanje sodstva o igrah na srečo in pranju denarja ter vzpostavijo nacionalne kontaktne točke, ki bi združile vse akterje v boju proti vnaprejšnjemu dogovarjanju glede izidov tekem.

Ozadje in naslednji koraki

Današnje sporočilo temelji na posvetovanju o zeleni knjigi, ki je potekalo prejšnje leto (glej IP/11/358).

Prvo srečanje skupine strokovnjakov z državami članicami je predvideno v decembru 2012, leta 2013 pa bo Komisija organizirala konferenco za zainteresirane strani.

Komisija bo ocenila izvajanje akcijskega načrta in napredek, dosežen v EU, dve leti po sprejetju sporočila.

Komisija bo z današnjim dnem začela pošiljati zahteve po informacijah državam članicam, proti katerim so bili od leta 2008 uvedeni postopki ugotavljanja kršitev, da bi dobila popolno in natančno sliko najnovejših dogajanj v zvezi z nacionalnimi zakonodajami. Informacije bo zahtevala tudi od držav članic, zoper katere so bile vložene pritožbe. Komisija upa, da bo sodelovanje držav članic pripomoglo k pravočasnemu in zadovoljivemu reševanju v zvezi z skladnostjo nacionalnih ukrepov z obstoječim pravom EU.

Glej tudi MEMO/12/798

Več informacij

Sporočilo in spremni delovni dokument služb Komisije kot tudi povzetek odgovorov na javno posvetovanje o zeleni knjigi so na voljo na spletni strani Komisije:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Kontakti:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar