Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. októbra 2012

Komisia stanovuje akčný plán pre oblasť online hazardných hier

Online hazardné hry patria v EÚ k najrýchlejšie rastúcim aktivitám v oblasti služieb s ročným tempom rastu takmer 15 %, pričom sa odhaduje, že ročné príjmy v tejto oblasti budú v roku 2015 predstavovať 13 miliárd EUR. Ich rozvoj pokračuje súbežne s rýchlym tempom rozvoja online technológií. Služby týkajúce sa online hazardných hier zahŕňajú celú škálu takých hazardných hier, ako sú napríklad športové stávky, poker, hry v kasínach a lotérie. Na jednom alebo viacerých typoch online hazardných hier sa zúčastňuje 6,8 milióna spotrebiteľov. Existujú však aj tisícky neregulovaných webových lokalít hazardných hier, často mimo EÚ, pri ktorých sú spotrebitelia vystavení značnému riziku, napríklad podvodom a praniu špinavých peňazí.

Oblasť online hazardných hier v EÚ charakterizujú rôznorodé vnútroštátne predpisy. Bez ohľadu na povinnosť dodržiavať súlad s predpismi EÚ môžu členské štáty v skutočnosti obmedzovať alebo limitovať ponuku všetkých alebo určitých druhov služieb týkajúcich sa online hazardných hier na základe cieľov vo verejnom záujme, ktorých zámerom je ochraňovať občanov v súvislosti s hazardnými hrami. Rastúci počet členských štátov sa snaží riešiť problémy, ktoré predstavujú hazardné hry, a podrobuje svoje vnútroštátne nariadenia a postupy preskúmaniu. Prevládajúce regulačné, spoločenské a technické otázky v EÚ však nemôžu primeraným spôsobom samostatne riešiť jednotlivé členské štáty. Platí to obzvlášť vzhľadom na cezhraničný rozmer online hazardných hier.

Komisia dnes oznámila akčný plán, ktorý obsahuje viaceré iniciatívy na budúce dva roky zamerané na objasnenie regulácie online hazardných hier a na podporu spolupráce medzi členskými štátmi.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier k tomu povedal: „Spotrebitelia, ale vo všeobecnosti aj všetci občania musia byť primerane chránení, musí sa predchádzať praniu špinavých peňazí a podvodom, šport musí byť chránený pred ovplyvňovaním výsledkov zápasov a vnútroštátne predpisy musia byť v súlade s právom EÚ. To sú ciele akčného plánu, ktorý sme dnes prijali“.

Kľúčové prvky oznámenia

Komisia nenavrhuje legislatívu na úrovni EÚ týkajúcu sa online hazardných hier. Navrhuje komplexný súbor akcií a spoločných zásad v oblasti ochrany.

Zatiaľ čo členské štáty si v zásade voľne stanovujú ciele svojich politík týkajúcich sa online hazardných hier, zaistenie súladu vnútroštátneho práva so Zmluvou o fungovaní EÚ (ZFEÚ) je predpokladom úspešnej politiky EÚ týkajúcej sa online hazardných hier. S cieľom uľahčiť výmenu skúseností v oblasti regulácie medzi členskými štátmi Komisia tento rok zriadi skupinu expertov. Tým sa podporí vytváranie dobre regulovaného a bezpečnejšieho odvetvia online hazardných hier v EÚ, čo takisto pomôže pri odrádzaní spotrebiteľov od neregulovaných webových lokalít.

Deti a ostatné zraniteľné skupiny potrebujú ochranu, pretože internet využíva 75 % občanov EÚ mladších než 17 rokov. Komisia podporuje rozvoj lepších nástrojov na overenie veku používateľa a online filtre obsahu. Takisto sa zasadzuje za zodpovednejšiu reklamu a uvítala by, keby si rodičia vo zvýšenej miere uvedomovali riziká súvisiace s hazardnými hrami.

Okrem snahy ochraňovať maloletých pred nástrahami hazardných hier je tu aj povinnosť chrániť tých občanov a rodiny, ktorí sa už so závislosťou od hazardných hier (približne 0,5 – 3 % populácie) alebo inými problémami v súvislosti s hazardnými hrami stretli, a to nachádzaním účinných metód liečby a prevencie. Z toho dôvodu je potrebné lepšie pochopiť zásadné príčiny závislosti.

Ďalším dôležitým cieľom je predchádzať a brániť podvodom a praniu špinavých peňazí prostredníctvom online hazardných hier. Z dôvodu cezhraničnej povahy hazardných hier nemôžu jednotlivé členské štáty účinným spôsobom uplatňovať mechanizmy proti podvodom. Na riešenie problému zo všetkých uhlov je potrebný prístup, ktorý spojí EÚ, členské štáty a samotné odvetvie.

Je potrebná vysoká úroveň spolupráce, najmä na zachovanie integrity športu. Ovplyvňovanie výsledkov zápasov ide proti samotnej podstate fair play a proti súťaživosti, ktorá definuje šport. Na boj proti tomuto javu bude Komisia podporovať rýchlejšiu výmenu informácií, mechanizmy upozorňovania na protiprávne konanie, celkovú spoluprácu na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni medzi zainteresovanými stranami, prevádzkovateľmi a regulačnými orgánmi s cieľom zachovať integritu športu, lepšie vychovať športovcov a zvýšiť ich informovanosť.

Komisia konkrétne prijme tri odporúčania adresované členským štátom, a to o i) spoločnej ochrane spotrebiteľov, ii) zodpovednom propagovaní hazardných hier a iii) prevencii ovplyvňovania výsledkov zápasov a o boji proti tomuto javu.

K ostatným nástrojom patrí okrem iného podpora referenčného porovnávania a testovania nástrojov rodičovskej kontroly; rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice proti praniu špinavých peňazí a podpora medzinárodnej spolupráce pri prevencii ovplyvňovania výsledkov zápasov.

Členské štáty sa takisto vyzývajú, aby napríklad uskutočňovali prieskumy a zhromažďovali údaje o problémoch súvisiacich s hazardnými hrami; aby podporovali vzdelávanie sudcov v otázkach týkajúcich sa podvodov a prania špinavých peňazí a aby zriadili národné kontaktné miesta, v ktorých sa budú stretávať všetky príslušné subjekty zapojené do boja proti ovplyvňovaniu výsledkov zápasov.

Súvislosti a najbližšie kroky

Dnešné oznámenie nadväzuje na konzultáciu k zelenej knihe, ktorá sa uskutočnila minulý rok (pozri IP/11/358).

Prvé zasadnutie skupiny expertov s členskými štátmi je naplánované na december 2012 a v roku 2013 Komisia zorganizuje konferenciu zainteresovaných strán.

Komisia vyhodnotí vykonávanie akčného plánu a posúdi pokrok, ktorý dosiahla EÚ počas dvoch rokov od prijatia oznámenia.

S cieľom získať úplné a presné aktualizované údaje o najnovšom vývoji v oblasti vnútroštátnej legislatívy bude Komisia od dnešného dňa zasielať žiadosti o informácie tým členským štátom, proti ktorým sa od roku 2008 vedú konania vo veci porušenia právnych predpisov. Informácie sa budú požadovať aj od tých členských štátov, v prípade ktorých boli zaevidované sťažnosti. Komisia dúfa, že spolupráca členských štátov povedie k včasnému a uspokojivému riešeniu, pokiaľ ide o zlučiteľnosť vnútroštátnych opatrení s platnými právnymi predpismi EÚ.

Pozri aj MEMO/12/798

Ďalšie informácie

Oznámenie a sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie, ako aj zhrnutie odpovedí na verejnú konzultáciu k zelenej knihe sú k dispozícii na webovej lokalite Komisie:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Kontaktné osoby:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar