Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 oktober 2012

Commissie ontvouwt plan van aanpak voor onlinegokken

Onlinegokken is met een jaarlijkse groei van bijna 15% en met een geraamde jaaromzet van 13 miljard EUR in 2015, een van de snelst groeiende dienstenactiviteiten in de EU. De opmars ervan loopt parallel aan de snelle ontwikkelingen op het gebied van de onlinetechnologie. Onlinegokdiensten omvatten allerlei kansspelen, zoals sportweddenschappen en poker, casinospelen en loterijen. 6,8 miljoen consumenten wagen weleens een gokje op internet. Er bestaan echter ook duizenden ongereguleerde gokwebsites. Vaak opereren deze van buiten de EU. Voor de consumenten zijn deze niet zonder gevaar. Ook bestaat er een aanzienlijke kans op bijvoorbeeld fraude en witwassen.

De regelgeving voor onlinegokken loopt van EU-lidstaat tot EU-lidstaat uiteen. Wanneer de lidstaten menen dat bepaalde of alle aangeboden onlinegokdiensten haaks staan op hun "doelstellingen van algemeen belang", die daartegen bescherming moeten bieden, mogen zij beperkingen stellen aan dat aanbod. Wel moeten zij daarbij de EU-regelgeving eerbiedigen. Steeds meer lidstaten proberen een oplossing te vinden voor de problemen die zij op dit gebied ondervinden, en werken aan een aanpassing van hun nationale regelgeving en aanpak. De bestaande maatschappelijke, technische en regelgevingsproblemen in de EU zijn echter niet goed op te lossen wanneer elke lidstaat zijn eigen aanpak volgt. Dit komt met name door de grensoverschrijdende dimensie van onlinegokken.

Vandaag maakt de Commissie haar actieplan bekend: in de komende twee jaar wordt een reeks initiatieven gelanceerd om onlinegokken duidelijker te reguleren en de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten: "De consument, en meer in het algemeen de burger, moet voldoende worden beschermd, fraude en witwassen moeten worden voorkomen, de sport moet worden gevrijwaard van wedstrijdvervalsing die in het kader van sportweddenschappen wordt gepleegd, en nationale regelgeving mag niet in strijd zijn met het EU-recht. Dit zijn de doelstellingen van het actieplan dat vandaag wordt gepresenteerd."

Kernelementen van de mededeling

De Commissie komt niet met een voorstel om onlinegokken via EU-brede wetgeving te reguleren. Wel stelt zij een brede reeks acties en gemeenschappelijke uitgangspunten voor.

In principe mogen de lidstaten de doelstellingen van hun onlinegokbeleid zelf bepalen. Wel moet het nationale recht verenigbaar zijn met het Verdrag betreffende de werking van de EU. Dit is van essentieel belang om het EU-beleid voor onlinegokken te doen slagen. De Commissie zal dit jaar een deskundigengroep oprichten. Via deze groep kunnen ervaringen op reguleringsgebied worden uitgewisseld tussen de lidstaten. Op basis daarvan kan worden gewerkt aan een goed gereguleerde en veiligere onlinegoksector in de EU zodat de consument ongereguleerde sites eerder links zal laten liggen.

Kinderen en andere kwetsbare groepen hebben bescherming nodig omdat 75% van alle EU-jongeren onder de 17 gebruikmaakt van internet. De Commissie vindt daarom dat gewerkt moet worden aan betere leeftijdscontroles en internetfilters. Ook dringt zij aan op een meer verantwoorde reclame en wil zij graag zij dat ouders zich beter bewust worden van de gevaren van gokken.

Naast minderjarigen moeten ook de burgers en gezinnen worden beschermd die al lijden aan gokverslaving (0,5 à 3% van de bevolking) of aan andere stoornissen op dit gebied. In dit verband moet worden gezocht naar doeltreffende behandelings- en preventiemethoden. Daarvoor is een beter inzicht in de onderliggende oorzaken nodig.

Een ander belangrijk doel is dat moet worden voorkomen en tegengegaan dat via onlinegokken fraude wordt gepleegd en geld wordt witgewassen. Door het grensoverschrijdende karakter ervan zijn de afzonderlijke lidstaten niet goed in staat om onlinegokfraude doeltreffend te bestrijden. De EU, de lidstaten en de sector moeten daarom tot een gezamenlijke aanpak komen die alle aspecten van het probleem omvat.

Er moet nauw worden samengewerkt, met name om de integriteit van de sport te bewaren. Wedstrijdvervalsing in het kader van sportweddenschappen druist volkomen in tegen het principe van fair play en een eerlijk wedstrijdverloop in de sport. Daarom wil de Commissie graag dat informatie sneller wordt uitgewisseld, klokkenluiden wordt aangemoedigd en de belanghebbenden, exploitanten en toezichthouders nationaal en internationaal tot een brede samenwerking komen om de integriteit van de sport te bewaren. Ook moeten sporters beter worden voorgelicht en zich sterker bewust worden van de problematiek.

Concreet wil de Commissie met drie aanbevelingen aan de lidstaten komen, en wel een aanbeveling over i) een EU-brede bescherming van de consument, ii) verantwoorde gokreclame en iii) de voorkoming en bestrijding van wedstrijdvervalsing in het kader van sportweddenschappen.

Daarnaast is het onder meer de bedoeling om steun te verlenen voor het benchmarken en testen van instrumenten voor het uitoefenen van ouderlijk toezicht, om de antiwitwasrichtlijn te verruimen tot alle vormen van gokken en om de internationale samenwerking in de strijd tegen wedstrijdvervalsing te bevorderen.

Ook wordt er bij de lidstaten op aangedrongen om onderzoek te verrichten naar en gegevens te verzamelen over gokstoornissen, om de rechterlijke macht bij te scholen op het gebied van de fraude- en witwasproblematiek en om nationale contactpunten op te zetten waarin de partijen worden samengebracht die betrokken zijn bij de bestrijding van wedstrijdvervalsing.

Achtergrond en volgende stappen

De mededeling van vandaag is een vervolg op de raadpleging die in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden in het kader van het groenboek (IP/11/358).

Een eerste bijeenkomst van de deskundigengroep met de lidstaten staat voor december 2012 op het programma. In 2013 organiseert de Commissie een conferentie voor de belanghebbenden.

Twee jaar na de mededeling komt de Commissie met een evaluatie van de uitvoering van het actieplan en van de resultaten die in de EU zijn bereikt.

Vandaag begint de Commissie ook met het sturen van brieven aan de lidstaten waarin zij om informatie verzoekt in verband met de inbreukprocedures die al vanaf 2008 tegen hen lopen. Zij wil namelijk een volledig en nauwkeurig beeld krijgen van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van hun wetgeving daarvoor. Daarnaast wordt informatie ingewonnen bij de lidstaten waarover klachten zijn binnengekomen. De Commissie hoopt op de medewerking van de lidstaten bij het vinden van een snelle, afdoende oplossing voor de diverse zaken, waarin het gaat om de vraag of bepaalde maatregelen van die lidstaten wel verenigbaar zijn met het bestaande EU-recht.

Zie ook MEMO/12/798

Meer informatie

De mededeling zelf, met een begeleidend werkdocument van de diensten van de Commissie en de samenvatting van de reacties op de openbare raadpleging die in het kader van het groenboek heeft plaatsgevonden, zijn te vinden op de website van de Commissie:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Contact:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar