Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS KOMISIJA

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 23. oktobrī

Komisija izstrādā rīcības plānu par tiešsaistes azartspēlēm

Tiešsaistes azartspēles ES ir viena no ātrāk augošajām pakalpojumu jomām, kuras gada izaugsmes temps ir gandrīz 15 %, un tiek lēsts, ka 2015. gadā tās ikgadējie ieņēmumi būs EUR 13 miljardi. Šī joma turpina attīstīties līdz ar tiešsaistes tehnoloģiju straujo progresu. Tiešsaistes azartspēļu pakalpojumi ietver virkni laimes spēļu, piemēram, sporta derības un pokeru, kazino un loterijas, un viena vai vairāku veidu tiešsaistes azartspēles spēlē 6.8 miljoni patērētāju. Tomēr pastāv arī tūkstošiem neregulētu azartspēļu vietņu, bieži vien ārpus Eiropas Savienības, kurām patērētāji var piekļūt un kuras rada ievērojamu apdraudējumu, piemēram, krāpšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Raksturīgi, ka tiešsaistes azartspēles ES reglamentē atšķirīgi valstu noteikumi. Neskatoties uz pienākumu ievērot ES noteikumus, dalībvalstis drīkst ierobežot vai limitēt visu vai atsevišķu veidu tiešsaistes azartspēļu pakalpojumu piedāvājumu, pamatojoties uz sabiedrības interesēm, kuru aizsardzību tās cenšas nodrošināt saistībā ar azartspēlēm. Aizvien lielāks skaits dalībvalstu mēģina atrisināt problēmas, ar kurām tās saskaras, un pārskata savu regulējumu un praksi. Tomēr, rīkojoties atsevišķi, dalībvalstis nevar pienācīgi atrisināt Eiropas Savienībā izplatītās regulatīvās, sabiedrības un tehniskās problēmas. Īpaši tas skaidrojams ar tiešsaistes azartspēļu pārrobežu raksturu.

Šodien Komisija nāk klajā ar rīcības plānu, kurā paredzētas vairākas nākamo divu gadu laikā īstenojamas iniciatīvas, kuru mērķis ir precizēt tiešsaistes azartspēļu regulējumu un sekmēt dalībvalstu sadarbību.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāra Mišela Barnjē komentārs: „Ir jānodrošina patērētāju un – plašākā nozīmē – visu iedzīvotāju pienācīga aizsardzība, jānovērš nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un krāpšana, sports jāaizsargā pret spēļu rezultātu sarunāšanu saistībā ar derībām un jāpanāk valstu noteikumu atbilstība ES noteikumiem. Tie ir šodien pieņemtā rīcības plāna mērķi.”

Galvenie paziņojumā aplūkotie aspekti

Komisija neierosina tiešsaistes azartspēļu jomā izstrādāt ES līmeņa tiesību aktus. Tā ierosina ieviest visaptverošu pasākumu kopumu un kopējus aizsardzības principus.

Dalībvalstis principā var brīvi noteikt savus tiešsaistes azartspēļu politikas mērķus, taču priekšnoteikums veiksmīgai ES politikai tiešsaistes azartspēļu jomā ir valstu tiesību aktu atbilstība Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD). Šogad Komisija izveidos ekspertu grupu, lai sekmētu dalībvalstu pieredzes apmaiņu par regulējumu. Tas palīdzēs Eiropas Savienībā izveidot pietiekami regulētu un drošāku tiešsaistes azartspēļu nozari, un līdz ar to būs vieglāk panākt, ka patērētāji neizmanto neregulētas vietnes.

Tā kā par 17 gadiem jaunāku ES iedzīvotāju grupā internetu izmanto 75 %, jānodrošina bērnu un citu neaizsargātu grupu aizsardzība. Komisija mudina izstrādāt efektīvākus vecuma verifikācijas instrumentus un tiešsaistes satura filtrus. Tā arī pieprasa veidot atbildīgāku reklāmu un palielināt vecāku informētību par briesmām, kas saistītas ar azartspēlēm.

Ir jānodrošina ne vien nepilngadīgo aizsardzība pret šiem riskiem, bet arī to pilsoņu un ģimeņu aizsardzība, kas jau nonākuši azartspēļu atkarībā (0,5–3 % iedzīvotāju) vai cieš no citiem ar azartspēlēm saistītiem traucējumiem, un to var panākt ar efektīvām ārstēšanas un profilakses metodēm. Tādēļ labāk jāizprot šīs atkarības iemesli.

Cits svarīgs mērķis ir novērst un aizkavēt krāpšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju tiešsaistes azartspēlēs. Pārrobežu rakstura dēļ atsevišķas dalībvalstis nevar efektīvi izmantot krāpšanas apkarošanas mehānismus. Lai atrisinātu visus šīs problēmas aspektus, ir jāievieš pieeja, kurā iesaistās ES, dalībvalstis un nozares pārstāvji.

Ir jāizveido augsta līmeņa sadarbība, it īpaši, lai pasargātu godprātību sportā. Ar derībām saistīta spēļu rezultātu sarunāšana ir pretrunā godīgas spēles un konkurences principam, kas raksturo sportu. Lai to apkarotu, Komisija veicinās straujāku informācijas apmaiņu, ziņošanas mehānismus un ieinteresēto personu, organizatoru un regulatīvo iestāžu vispārēju sadarbību valsts un starptautiskā līmenī, lai aizsargātu godprātību sportā, kā arī nodrošinātu labāku izglītību un palielinātu sportistu informētību.

Konkrētāk, Komisija pieņems trīs dalībvalstīm adresētus ieteikumus, proti, par i) vispārēju patērētāju aizsardzību, ii) atbildīgu azartspēļu reklāmu un iii) par to, kā novērst un apkarot ar derībām saistītu spēļu rezultātu sarunāšanu.

Pārējie pasākumi cita starpā paredz atbalstīt vecākvadības rīku salīdzinošo izvērtēšanu un izmēģināšanu, paplašināt Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas direktīvas piemērošanas jomu un veicināt starptautisko sadarbību spēļu rezultātu sarunāšanas novēršanā.

Dalībvalstis tiek arī mudinātas, piemēram, veikt aptaujas un vākt datus par azartspēļu izraisītajiem veselības traucējumiem, veicināt tiesu iestāžu darbinieku izglītošanu jautājumos par krāpšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un izveidot valstu kontaktpunktus, kas apvienotu visus dalībniekus, kuri iesaistīti cīņā pret spēļu rezultātu sarunāšanu.

Pamatinformācija un turpmākie pasākumi

Šodienas paziņojums sagatavots, pamatojoties uz pagājušajā gadā notikušo apspriešanu, kas aizsākta ar zaļo grāmatu (sk. IP/11/358).

Ekspertu grupas pirmā tikšanās ar dalībvalstu pārstāvjiem paredzēta 2012. gada decembrī, bet 2013. gadā Komisija organizēs ieinteresēto personu konferenci.

Komisija novērtēs rīcības plāna īstenošanu un progresu, ko ES panākusi divu gadu laikā pēc paziņojuma pieņemšanas.

Sākot no šodienas, tām dalībvalstīm, pret kurām kopš 2008. gada ir sāktas pienākumu neizpildes procedūras, Komisija nosūtīs informācijas pieprasījumus, lai iegūtu pilnīgu un precīzu atjauninātu informāciju par jaunākajām izmaiņām valsts tiesību aktos. Informācija tiks pieprasīta arī tām dalībvalstīm, pret kurām ir reģistrētas sūdzības. Komisija cer, ka dalībvalstu sadarbības rezultātā būs iespējams laicīgi un sekmīgi rast risinājumu attiecībā uz valstu pasākumu atbilstību spēkā esošajiem ES tiesību aktiem.

Sk. arī MEMO/12/798

Plašāka informācija

Paziņojums un tam pievienotais dienestu darba dokuments, kā arī zaļās grāmatas sabiedriskajā apspriešanā sniegto atbilžu kopsavilkums ir pieejams Komisijas tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Kontaktpersonas:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar