Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. spalio 23 d., Briuselis

Komisija skelbia internetiniams lošimams skirtą veiksmų planą

Internetiniai lošimai yra viena greičiausiai populiarėjančių paslaugų Europos Sąjungoje: jos metinis augimo tempas siekia beveik 15 proc., numatoma, kad 2015 m. metinės veiklos pajamos pasieks 13 mlrd. eurų. Šių paslaugų plėtotė neatsilieka nuo sparčiai plėtojamų interneto technologijų. Internetinių lošimų paslaugos apima įvairius sėkmės žaidimus, kaip antai sporto lažybas ir pokerį, kazino ir loterijas; vieną ar kelis internetinių lošimų tipus renkasi 6,8 mln. vartotojų. Tačiau tūkstančiai lošimo svetainių, į kurias gali užklysti vartotojai, nėra reguliuojamos, didelė jų dalis yra už ES ribų ir kelia nemažą grėsmę, pavyzdžiui, jos yra palanki terpė sukčiauti ar plauti pinigus.

Internetiniams lošimams Europos Sąjungoje būdinga nacionalinių taisyklių įvairovė. Nors valstybės narės privalo laikytis ES taisyklių, jos gali suvaržyti ar apriboti visų ar tam tikrų tipų internetinių lošimo paslaugų pasiūlą argumentuodamos noru apginti su lošimais susijusius viešojo intereso tikslus. Vis daugiau valstybių narių bando spręsti iškilusius uždavinius persvarstydamos nacionalinį reguliavimą ir praktiką. Tačiau Europos Sąjungoje iškilusių reguliavimo, visuomenės ir techninių klausimų valstybėms narėms veikiant pavieniui neįmanoma tinkamai išspręsti. Tai akivaizdu žinant, kad internetinių lošimų nevaržo valstybių sienos.

Šiandien Komisija skelbia veiksmų planą, pagal kurį per artimiausius dvejus metus numatoma imtis nemažai iniciatyvų, kuriomis būtų išaiškintas internetinių lošimų reguliavimas ir skatinamas valstybių narių bendradarbiavimas.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Vartotojai ir apskritai visi piliečiai turi būti tinkamai apsaugoti; reikia užkirsti kelią pinigų plovimui ir sukčiavimui; sporto neturi temdyti susitarimai dėl varžybų baigties; nacionalinės taisyklės turi atitikti ES teisę. Tokie šiandien mūsų priimtų veiksmų plano tikslai.“

Pagrindiniai komunikato elementai

Komisija nesiūlo visai ES bendro internetinius lošimus reglamentuojančio teisės akto. Ji numato visapusį veiksmų kompleksą ir bendrus apsaugos principus.

Valstybės narės iš esmės gali laisvai nustatyti internetiniams lošimams taikytinos politikos tikslus, tačiau ES internetinių lošimų politika bus sėkminga tik tuo atveju, jei nacionalinės teisės aktai atitiks Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo. Komisija šiemet sukurs ekspertų grupę, kuri valstybėms narėms padės keistis reguliavimo patirtimi. Tai padės Europos Sąjungoje plėtoti gerai reguliuojamą, saugesnį internetinių lošimų sektorių, kuris padėtų atitraukti vartotojus nuo nereguliuojamų svetainių.

Kadangi internetu naudojasi 75 proc. jaunesnių nei 17 metų Europos piliečių, būtina pasirūpinti vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių apsauga. Komisija skatina geresnių amžiaus tikrinimo priemonių ir internetinio turinio filtrų plėtojimą. Ji taip pat ragina lošimus reklamuoti atsakingiau ir geriau informuoti tėvus apie grėsmes, susijusias su lošimais.

Reikia apsaugoti ne tik nepilnamečius, bet ir tuos piliečius bei šeimas, kurie jau nukentėjo nuo lošimo priklausomybės (tokių yra 0,5–3 proc. visų gyventojų) arba nuo kitų su lošimu susijusių sutrikimų formų, ir rasti veiksmingų gydymo ir prevencijos metodų. Todėl reikėtų geriau suprasti tokios priklausomybės priežastis.

Kitas svarbus tikslas – vykdyti sukčiavimo ir pinigų plovimo internetinių lošimų srityje prevenciją ir imtis atgrasomųjų priemonių. Kadangi internetinių lošimų nestabdo sienos, atskiros valstybės narės negali veiksmingai taikyti kovos su sukčiavimu mechanizmų. Norint visapusiškai spręsti šią problemą, reikia metodų, dėl kurių sutartų ES, valstybės narės ir internetinių lošimų sektoriaus atstovai.

Bendradarbiavimas turi būti aukšto lygio, ypač kai tikslas – išsaugoti sporto varžybų sąžiningumą. Susitarimai dėl varžybų baigties iš esmės prieštarauja pamatiniams sporto principams – sąžiningumui ir varžymuisi. Kovodama su tokiais susitarimais Komisija skatins sparčiau keistis informacija, taikyti pranešimo apie neleistiną elgesį mechanizmus, o suinteresuotąsias šalis, operatorius ir reguliavimo įstaigas – nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu bendradarbiauti, kad būtų apsaugotas sporto varžybų sąžiningumas, vykdoma šviečiamoji ir sportininkų sąmoningumo ugdymo veikla.

Komisija priims tris valstybėms narėms skirtas rekomendacijas dėl: i) bendros vartotojų apsaugos, ii) atsakingo lošimų reklamavimo ir iii) susitarimų dėl varžybų baigties prevencijos ir kovos su tokiais susitarimais.

Numatoma ir kitų priemonių, kaip antai remti tėvų kontrolės priemonių lyginamąją analizę ir testavimą; išplėsti kovos su pinigų plovimu direktyvos taikymo sritį; skatinti tarptautinį bendradarbiavimą susitarimų dėl varžybų baigties prevencijos klausimais.

Valstybės narės taip pat raginamos, pavyzdžiui, vykdyti apklausas ir rinkti duomenis apie su lošimais susijusius sutrikimus; skatinti rengti teisėjų mokymus sukčiavimo ir pinigų plovimų klausimais ir įsteigti nacionalinius ryšių centrus, kurie sietų visas kova su susitarimais dėl varžybų baigties suinteresuotas organizacijas.

Pagrindiniai faktai ir tolesni veiksmai

Šiandien priimtas Komisijos komunikatas yra pernai vykdytų Žaliosios knygos konsultacijų (žr. IP/11/358) tąsa.

Pirmas ekspertų grupės susitikimas su valstybėmis narėmis numatytas 2012 m. gruodžio mėn., o 2013 m. Komisija surengs suinteresuotųjų šalių konferenciją.

Praėjus dvejiems metams nuo komunikato priėmimo Komisija įvertins veiksmų plano įgyvendinimą ir visoje ES padarytą pažangą.

Valstybėms narėms, prieš kurias nuo 2008 m. yra pradėtos pažeidimo nagrinėjimo procedūros, šiandien Komisija pradeda siųsti informacijos užklausas siekdama gauti visą tikslią naujausią informaciją apie nacionalinės teisinės bazės pokyčius. Informacijos bus prašoma ir iš tų valstybių narių, dėl kurių yra užregistruota skundų. Komisija tikisi, kad valstybės narės bendradarbiaus, todėl nacionalinių priemonių atitikties galiojančiai ES teisei klausimus pavyks išspręsti laiku ir priimtinu būdu.

Taip pat žr. MEMO/12/798

Daugiau informacijos

Komunikatas, lydimasis tarnybų darbinis dokumentas ir atsakymų į Žaliosios knygos viešąsias konsultacijas apžvalga skelbiami Komisijos svetainėje

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Asmenys ryšiams:

Stefaan De Rynck, tel. +32 2 296 34 21

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07


Side Bar