Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. lokakuuta 2012

Komissio esittelee online-rahapelejä koskevan toimintasuunnitelman

Online-rahapelit ovat yksi nopeimmin kasvavista palveluista EU:ssa. Alan vuotuinen kasvu on lähes 15 prosenttia ja vuotuisiksi tuloiksi arvioidaan 13 miljardia euroa vuonna 2015. Ala kehittyy koko ajan verkkoteknologian ripeän kehityksen siivittämänä. Online-rahapelipalveluihin kuuluu laaja valikoima pelejä, mm. urheiluvedonlyöntiä, pokeripelejä, kasinoja ja arpajaisia. Yhtä tai useampaa online-rahapeliä pelaa 6,8 miljoonaa kuluttajaa. On kuitenkin olemassa myös tuhansia sääntelemättömiä rahapeliverkkosivustoja, usein EU:n ulkopuolella, joita tarjotaan kuluttajille ja joihin liittyy merkittäviä riskejä, esimerkiksi petos- ja rahanpesuvaara.

Online-rahapeleille ovat EU:ssa ominaista erilaiset kansalliset säännöt. Jäsenvaltiot ovat velvoitettuja noudattamaan EU:n sääntöjä, mutta ne voivat kuitenkin rajoittaa tietynlaisten online-rahapelipalvelujen tarjontaa vedoten yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin uhkapelien suhteen. Yhä useammat jäsenvaltiot pyrkivät vastaamaan alaan liittyviin haasteisiin ja tarkistavat kansallisia säännöksiään ja käytänteitään. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan yksittäin pysty puuttumaan riittävästi online-rahapelien nykyisiin sääntelyllisiin, yhteiskunnallisiin ja teknisiin kysymyksiin EU:ssa. Tämä on sitäkin selvempää, kun otetaan huomioon online-pelaamisen valtioiden rajat ylittävä ulottuvuus.

Komissio esittelee tänään toimintasuunnitelman, johon sisältyy joukko seuraavien kahden vuoden aikana toteutettavia aloitteita, joilla pyritään selkiyttämään online-rahapelejä koskevaa sääntelyä ja kannustetaan jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan tänään hyväksytyn toimintaohjelman tavoitteet ovat seuraavat: "Kuluttajille ja laajemminkin kaikille kansalaisille on taattava riittävä suoja, rahanpesu ja petokset on estettävä, urheilu on suojattava vedonlyöntiin liittyviltä sopupeleiltä ja kansallisten sääntöjen on oltava EU:n lainsäädännön mukaisia”.

Tiedonannon keskeiset osat

Komissio ei ehdota online-rahapelejä käsittelevää EU:n laajuista lainsäädäntöä. Se ehdottaa monenlaisia toimia ja suojelua koskevia yhteisiä periaatteita.

Vaikka jäsenvaltiot voivat periaatteessa vapaasti vahvistaa online-rahapelejä koskevan politiikkansa tavoitteet, online-rahapelejä koskevan EU:n politiikan onnistuminen edellyttää sen varmistamista, että kansalliset lainsäädännöt ovat EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) mukaisia. Komissio perustaa vielä tänä vuonna asiantuntijaryhmän sääntelyä koskevan kokemustenvaihdon helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä. Sen avulla EU:hun voidaan luoda hyvin säännelty ja aikaisempaa turvatumpi online-rahapeliala, jotta kuluttajien on helpompi pysyä poissa sääntelemättömiltä sivustoilta.

Lapsia ja muita heikommassa asemassa olevia ryhmiä on tarpeen suojata, sillä 75 prosenttia alle 17-vuotiaista EU:n kansalaisista käyttää Internetiä. Komissio kannustaa kehittämään välineitä, joilla voidaan helpommin varmistaa pelaajien ikä ja suodattaa sisältöä. Se ajaa myös vastuuntuntoisempaa mainontaa ja vanhempien tietoisuuden lisäämistä rahapeleihin liittyvistä vaaroista.

Sen lisäksi, että alaikäisiä on suojeltava online-pelaamiselta, on myös suojeltava niitä yksilöitä ja perheitä, jotka ovat jo kärsineet peliriippuvuudesta (0,5–3 prosenttia väestöstä) tai muunlaisista uhkapeleihin liittyvistä ongelmista, ja löydettävä tehokkaita keinoja hoitaa ja estää niitä. Tätä varten on ymmärrettävä paremmin ongelmien taustalla olevat syyt.

Toinen tärkeä tavoite on estää ja torjua online-rahapeleissä tapahtuvat petokset ja rahanpesu. Koska pelaaminen tapahtuu rajojen yli, yksittäiset jäsenvaltiot eivät pysty soveltamaan petostentorjuntamekanismeja tehokkaasti. Tarvitaan lähestymistapa, jossa EU, jäsenvaltiot ja toimiala yhdessä puuttuvat ongelman kaikkiin puoliin.

Yhteistyötä on tehtävä korkealla tasolla, erityisesti urheilun rehellisyyden turvaamisessa. Vedonlyöntiin liittyvät sopupelit ovat täysin urheiluun kuuluvan reilun pelin ja kilpailun vastaisia. Niiden estämiseksi komissio edistää nopeampaa tietojenvaihtoa, ilmiantomekanismeja sekä yleistä yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla sidosryhmien, toimijoiden ja sääntelyviranomaisten välillä. Näin pyritään turvaamaan urheilun rehellisyys sekä kouluttamaan urheiluihmisiä ja lisäämään heidän tietoisuuttaan ongelmasta.

Konkreettisesti komissio hyväksyy kolme jäsenvaltioille esitettävää suositusta, jotka koskevat i) yleistä kuluttajansuojaa, ii) vastuullista mainontaa rahapeleissä ja iii) vedonlyöntiin liittyvien sopupelien estämistä ja torjuntaa.

Muilla toimenpiteillä on tarkoitus tukea muun muassa vanhempia varten kehitettyjen valvontaohjelmien vertailemista ja testaamista, rahanpesun vastaisen direktiivin soveltamisalan laajentamista ja kansainvälisen yhteistyön edistämistä sopupelien estämiseksi.

Lisäksi jäsenvaltioita kehotetaan esimerkiksi tekemään selvityksiä ja keräämään tietoa pelihimosta, edistämään oikeusviranomaisten koulutusta petos- ja rahanpesuasioissa ja perustamaan kansallisia yhteyspisteitä, joihin kootaan yhteen kaikki sopupelien torjuntaan osallistuvat toimijat.

Tausta ja seuraavat vaiheet

Tämänpäiväinen tiedonanto on jatkoa viime vuonna julkaistun vihreän kirjan yhteydessä järjestettyyn kuulemiseen (ks. IP/11/358).

Asiantuntijaryhmän ensimmäinen kokous jäsenvaltioiden kanssa on tarkoitus järjestää joulukuussa 2012, ja vuonna 2013 komissio järjestää konferenssin sidosryhmille.

Komissio arvioi toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja edistymistä koko EU:ssa kahden vuoden kuluttua tiedonannon antamisesta.

Tästä päivästä alkaen komissio lähettää tietopyyntöjä jäsenvaltioille, joita vastaan on ollut käynnissä rikkomusmenettelyjä vuodesta 2008 lähtien, saadakseen täydellisen ja tarkan kuvan kansallisen lainsäädännön uudistusten nykytilanteesta. Tietoja pyydetään myös niiltä jäsenvaltioilta, joita vastaan on kirjattu valituksia. Komissio toivoo, että jäsenvaltioiden yhteistyö johtaa nopeasti tyydyttävään ratkaisuun ja kansalliset toimet saadaan voimassa olevan EU:n lainsäädännön mukaisiksi.

Ks. myös MEMO/12/798

Lisätietoja

Tiedonanto ja siihen liittyvä valmisteluasiakirja sekä yhteenveto vihreään kirjaan liittyneen julkisen kuulemisen vastauksista ovat saatavissa seuraavalta komission verkkosivustolta:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Stefaan De Rynck (+32-2) 296 34 21

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar