Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. oktoober 2012

Komisjon esitab tegevuskava interneti hasartmängude kohta

Interneti hasartmängud on ELis üks kiiremini kasvavaid teenusevaldkondi, mille aastane kasvumäär on ligikaudu 15% ja mille kogutulu peaks prognooside kohaselt ulatuma 2015. aastal 13 miljardi euroni. Interneti hasartmänguteenused arenevad koos võrgutehnoloogiate kiire arenguga. Interneti hasartmänguteenused hõlmavad laia valikut õnnemänge (nt spordikihlveod, pokker, kasiinomängud ja loteriid), milles osaleb ligikaudu 6,8 miljonit tarbijat. Samas on ka tuhandeid reguleerimata hasartmänguveebisaite (sageli väljastpoolt ELi), mida tarbijad kasutavad ja millega võivad kaasneda märkimisväärsed ohud, nagu pettused ja rahapesu.

Interneti hasartmängud on ELis reguleeritud erinevate siseriiklike eeskirjadega. Hoolimata kohustusest järgida ELi eeskirju, võivad liikmesriigid keelustada kõigi või teatavat liiki internetipõhiste hasartmänguteenuste piiriülese pakkumise või piirata seda avalikes huvides, et pakkuda kaitset hasartmängude eest. Järjest enam liikmesriike üritab leida lahendusi oma probleemidele ning vaatab läbi siseriiklikke õigusakte ja tavasid. Olemasolevaid regulatiivseid, ühiskondlikke ja tehnilisi küsimusi ELis ei saa paraku lahendada üksikute liikmesriikide tasandil. Eelkõige kehtib see interneti hasartmängude piiriülest laadi silmas pidades.

Komisjon avaldab täna tegevuskava, millega nähakse järgmiseks kaheks aastaks ette algatused, mille eesmärk on täpsustada interneti hasartmängude reguleerimist ja edendada koostööd liikmesriikide vahel.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Tarbijad ja üldse kõik kodanikud peavad olema piisavalt kaitstud, rahapesu ja pettust tuleb tõkestada, sporti tuleb kaitsta kihlvedudega seotud võistlustulemustes kokkuleppimise eest ja liikmesriikide eeskirjad peavad olema kooskõlas ELi õigusega. Need on täna vastu võetud tegevuskava eesmärgid.”

Teatise põhipunktid

Komisjon ei tee ettepanekut ELi õigusaktiks interneti hasartmängude kohta. Selle asemel paneb komisjon ette meetmed ja ühised tarbijakaitse põhimõtted.

Kuigi liikmesriikidel on põhimõtteliselt õigus seada hasartmängupoliitika eesmärgid, tuleb ELi eduka hasartmängupoliitika eeltingimusena tagada siseriiklike õigusaktide vastavus ELi toimimise lepingule. Komisjon loob sel aastal eksperdirühma, et hõlbustada hasartmängude reguleerimisega seotud kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel. See aitab ELis välja arendada hästireguleeritud ja turvalisema interneti hasartmängude sektori, mis aitab hoida tarbijaid eemal reguleerimata veebisaitidest.

Kaitset vajavad eelkõige lapsed ja muud haavatavad elanikkonnarühmad, kuna 75% alla 17-aastastest ELi kodanikest kasutab internetti. Komisjon kutsub üles töötama välja paremaid vanusekontrollivahendeid ja interneti infosisu filtreid. Samuti soovib komisjon edendada vastutustundlikumat reklaami ja suurendada lapsevanemate teadmisi hasartmängudega seotud ohtude kohta.

Lisaks alaealistele tuleb kaitsta neid kodanikke ja peresid, kes juba kannatavad hasartmängusõltuvuse (0,5-3% elanikkonnast) või hasartmängudega seotud muud laadi häirete all, ja leida tõhusad meetodid sõltuvusest ülesaamiseks ja raviks. Selleks tuleb paremini mõista aluspõhjusi.

Teine oluline eesmärk on tõkestada interneti hasartmängudega seotud pettusi ja rahapesu. Interneti hasartmängude piiriülese laadi tõttu ei suuda liikmesriigid üksikult pettustevastaseid mehhanisme tõhusalt rakendada. Probleemi igakülgseks lahendamiseks on vaja ELi, liikmesriikide ja hasartmängusektori koostööl põhinevat lähenemisviisi.

Tuleb teha tihedat koostööd, eelkõige spordi terviklikkuse kaitseks. Võistlustulemustes kokkuleppimine seoses kihlvedudega on vastuolus spordi ausa mängu ja konkurentsi põhimõtetega. Selle vastu võitlemiseks edendab komisjon kiiremat teabevahetust, rikkumistest teatamise mehhanisme ning üldist koostööd riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil sidusrühmade, hasartmängukorraldajate ja reguleerivate asutuste vahel, et säilitada spordi usaldusväärsus, samuti spordivaldkonnaga seotud isikute paremat koolitamist ja nende teadlikkuse tõstmist.

Konkreetselt võtab komisjon vastu kolm liikmesriikidele suunatud soovitust: i) ühtse tarbijakaitse kohta; ii) vastutustundliku hasartmängureklaami kohta ning iii) võistlustulemustes kokkuleppimise ärahoidmise ja selle vastu võitlemise kohta.

Muude meetmetega nähakse muu hulgas ette vanemliku kontrolli vahendite võrdlusanalüüsi ja testimise toetamist; rahapesuvastase direktiivi kohaldamisala laiendamist; rahvusvahelise koostöö edendamist võistlustulemustes kokkuleppimise tõkestamiseks.

Samuti kutsutakse liikmesriike üles viima läbi uuringuid ja koguma andmeid hasartmängudega seotud häirete kohta; edendama kohtuametnike koolitust pettuste ja rahapesu valdkonnas ning looma riiklikud kontaktpunktid, kuhu koonduvad kõik võistlustulemustes kokkuleppimise vastase võitlusega seotud isikud.

Taust ja järgmised sammud

Tänane teatis on järelmeede eelmisel aastal rohelise raamatu raames korraldatud konsultatsioonile(vt IP/11/358).

Esimene eksperdirühma kohtumine liikmesriikidega peaks toimuma 2012. aasta detsembris ja komisjon korraldab sidusrühmade konverentsi 2013. aastal.

Komisjon hindab tegevuskava rakendamist ja ELis saavutatud edu kahe aasta pärast alates teatise vastuvõtmisest.

Alates tänasest saadab komisjon ametlikud teabetaotlused neile liikmesriikidele, kelle suhtes on alates 2008. aastast algatatud rikkumismenetlus, et saada täielikku ja täpset ajakohastatud teavet siseriikliku õiguse hiljutiste muudatuste kohta. Samuti taotletakse teavet liikmesriikidelt, kelle suhtes on esitatud kaebus. Komisjon loodab, et liikmesriikidevaheline koostöö aitab õigel ajal ja rahuldavalt viia siseriiklikud meetmed kooskõlla kehtivate ELi õigusaktidega.

Vt ka MEMO/12/798

Lisateave

Teatis ja sellele lisatud talituste töödokument, samuti rohelise raamatu raames läbiviidud avaliku konsultatsiooni vastused on kättesaadavad komisjoni veebisaidil:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar