Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2012

Η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση

Τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση είναι μια από τις ταχύτερα αυξανόμενες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην ΕΕ, με ετήσια ποσοστά αύξησης σχεδόν 15% και κατ’ εκτίμηση ετήσια έσοδα ύψους 13 δισ. ευρώ το 2015. Ο εν λόγω κλάδος εξακολουθεί να αναπτύσσεται παράλληλα με την ταχύρρυθμη πρόοδο της διαδικτυακής τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση καλύπτουν ένα φάσμα τυχερών παιχνιδιών όπως το αθλητικό στοίχημα και το πόκερ, το καζίνο και τα λαχεία, με 6,8 εκατ. καταναλωτών που συμμετέχουν σε έναν ή περισσότερους τύπους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης χιλιάδες δικτυακοί τόποι τυχερών παιχνιδιών που δεν υπόκεινται σε κανονιστική ρύθμιση, συχνά από χώρες εκτός της ΕΕ, στους οποίους είναι εκτεθειμένοι οι καταναλωτές και οι οποίοι συνεπάγονται σημαντικούς κινδύνους όπως η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ χαρακτηρίζονται από διαφοροποιημένους εθνικούς κανόνες. Παρά την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν πράγματι να επιβάλλουν όρια ή να περιορίζουν την προσφορά όλων ή ορισμένων τύπων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση με βάση στόχους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκουν να διασφαλίσουν σε σχέση με τα τυχερά παιχνίδια. Όλο και περισσότερα κράτη μέλη καταβάλλουν προσπάθειες για να υπερνικήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και αναθεωρούν τις εθνικές τους κανονιστικές διατάξεις και πρακτικές. Ωστόσο, τα τρέχοντα κανονιστικά, κοινωνικά και τεχνικά ζητήματα στην ΕΕ δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα λόγω της διασυνοριακής διάστασης των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση.

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης, με μια σειρά πρωτοβουλιών κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ετών που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση της κανονιστικής ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Ο κ. Michel Barnier, Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να προστατεύονται επαρκώς οι καταναλωτές, αλλά και όλοι οι πολίτες γενικότερα, πρέπει να προλαμβάνεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η απάτη, πρέπει να διασφαλίζεται ο αθλητισμός έναντι των στημένων αγώνων που συνδέονται με το στοίχημα και πρέπει οι εθνικοί κανόνες να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Αυτοί είναι οι στόχοι του σχεδίου δράσης που εγκρίναμε σήμερα».

Βασικά στοιχεία της ανακοίνωσης

Η Επιτροπή δεν προτείνει νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση. Προτείνει ένα σύνολο δράσεων και κοινών αρχών για την προστασία.

Αν και τα κράτη μέλη είναι κατ’ αρχήν ελεύθερα να καθορίζουν τους στόχους των πολιτικών τους για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση, η διασφάλιση της συμμόρφωσης της εθνικής νομοθεσίας με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) αποτελεί προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πολιτική της ΕΕ σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση. Η Επιτροπή θα συστήσει φέτος ομάδα εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα βοηθήσει να αναπτυχθεί ένας ευνομούμενος, ασφαλέστερος κλάδος τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση στην ΕΕ, πράγμα που με τη σειρά του θα βοηθήσει τους καταναλωτές να απομακρυνθούν από τους δικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται σε κανονιστική ρύθμιση.

Τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες χρειάζονται προστασία δεδομένου ότι το 75% των πολιτών της ΕΕ ηλικίας κάτω των 17 ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων επαλήθευσης της ηλικίας και φίλτρων διαδικτυακού περιεχομένου. Καταβάλλει επίσης προσπάθειες για πιο υπεύθυνη διαφήμιση και αυξημένη ευαισθητοποίηση των γονέων σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια.

Εκτός από την προστασία των ανηλίκων από την έκθεση, υπάρχει ευθύνη να προστατευθούν οι πολίτες και οι οικογένειες που έχουν ήδη υποφέρει από εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια (μεταξύ 0,5 και 3% του πληθυσμού) ή από άλλες μορφές διαταραχών που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια, με την εξεύρεση αποτελεσματικών μεθόδων θεραπείας και πρόληψης. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται καλύτερη κατανόηση των υποκείμενων αιτίων.

Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι η πρόληψη και η αποτροπή της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας σύνδεση. Λόγω της διασυνοριακής φύσης τους, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μηχανισμούς για την καταπολέμηση της απάτης. Είναι αναγκαία μια προσέγγιση που θα συγκεντρώνει την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τον κλάδο ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από κάθε πλευρά.

Είναι αναγκαίο ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας, ιδίως για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλητισμού. Οι στημένοι αγώνες που συνδέονται με το στοίχημα έρχονται σε αντίθεση με την ίδια τη φύση της ευγενούς άμιλλας και του ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει τον αθλητισμό. Για την καταπολέμησή τους, η Επιτροπή θα προωθήσει την ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών, τους μηχανισμούς καταγγελίας δυσλειτουργιών, και τη γενική συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων, των φορέων εκμετάλλευσης και των ρυθμιστικών αρχών προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του αθλητισμού, καθώς και την καλύτερη εκπαίδευση και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των αθλητών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα εκδώσει τρεις συστάσεις που θα απευθύνονται στα κράτη μέλη, και θα αφορούν συγκεκριμένα i) την κοινή προστασία των καταναλωτών, ii) την υπεύθυνη διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών και iii) την πρόληψη και καταπολέμηση των στημένων αγώνων που συνδέονται με το στοίχημα.

Άλλα μέτρα προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη στήριξη της συγκριτικής αξιολόγησης και της δοκιμής εργαλείων γονικού ελέγχου, την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της πρόληψης των στημένων αγώνων.

Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης, για παράδειγμα, να διενεργήσουν έρευνες και συλλογή δεδομένων σχετικά με τις διαταραχές που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια, να προωθήσουν την κατάρτιση στον δικαστικό τομέα όσον αφορά την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να δημιουργήσουν εθνικά σημεία επαφής που θα συγκεντρώνουν όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην καταπολέμηση των στημένων αγώνων.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της διαβούλευσης στο πλαίσιο της πράσινης βίβλου που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο έτος (βλέπε IP/11/358).

Μια πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων με τα κράτη μέλη προβλέπεται για το Δεκέμβριο του 2012, ενώ το 2013 η Επιτροπή θα διοργανώσει διάσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η Επιτροπή θα εξετάσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και θα αξιολογήσει την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί σε όλη την ΕΕ δύο έτη μετά την έκδοση της ανακοίνωσης.

Αρχίζοντας από σήμερα, η Επιτροπή θα αποστείλει αιτήματα παροχής πληροφοριών στα κράτη μέλη κατά των οποίων έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει από το 2008 και ύστερα, προκειμένου να έχει πλήρη και ακριβή ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην εθνική νομοθεσία. Θα ζητηθούν επίσης πληροφορίες από τα κράτη μέλη κατά των οποίων έχουν υποβληθεί καταγγελίες. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι η συνεργασία των κρατών μελών θα οδηγήσει σε έγκαιρη και ικανοποιητική λύση όσον αφορά τη συμβατότητα των εθνικών μέτρων με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

Βλέπε επίσης MEMO/12/798

Για περισσότερες πληροφορίες

Η ανακοίνωση και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής καθώς και η περίληψη των απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της πράσινης βίβλου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar