Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. října 2012

Komise předkládá akční plán pro online hazardní hry

Hazardní hry hrané online jsou jednou z nejrychleji rostoucích služeb v EU. Roční míra růstu dosahuje téměř 15 % a odhaduje se, že příjmy v roce 2015 dosáhnou 13 miliard EUR. Tyto služby se rozvíjejí úměrně rychlému pokroku, jehož dosáhly online technologie. Služby v oblasti internetového hazardu zahrnují širokou škálu her od sportovních sázek a pokeru až po kasino a loterie, kterým se oddává 6,8 milionu spotřebitelů využívajících jeden nebo několik druhů online hazardních her. Spotřebitelé se však setkávají i s tisíci neregulovaných herních internetových stránek, často ze zemí mimo EU, jež s sebou nesou značné riziko, např. podvody a praní peněz.

Online hazardní hry v EU se vyznačují tím, že podléhají rozdílné vnitrostátní úpravě. Přestože mají členské státy povinnost dodržovat pravidla EU, samozřejmě mohou poskytování všech nebo některých druhů služeb v oblasti online hazardních her omezit na základě cílů veřejného zájmu, které chtějí v souvislosti s hazardními hrami chránit. Stále větší počet členských států se aktuálními problémy snaží zabývat a přehodnocuje své vnitrostátní právní předpisy a postupy. Nicméně hlavní regulační, společenské a technické otázky v EU nelze odpovídajícím způsobem řešit na úrovni jednotlivých členských států. Je tomu tak zejména proto, že povaha online hazardních her je přeshraniční.

Komise dnes představuje akční plán s řadou iniciativ plánovaných na příští dva roky, jejichž cílem je zjednodušit právní úpravu online hazardních her a podpořit spolupráci mezi členskými státy.

Michel Barnier, komisař pro vnitřní trh a služby, k tomu uvedl: „Je třeba odpovídajícím způsobem ochránit spotřebitele a obecně pak všechny občany, zamezit praní peněz a podvodům, chránit sport před manipulací s výsledky zápasů spojenou se sázením a uvést vnitrostátní pravidla do souladu s právem EU. To jsou cíle akčního plánu, který jsme dnes přijali“.

Hlavní body sdělení

Komise nenavrhuje celounijní právní předpis o hazardních hrách poskytovaných online. Navrhuje komplexní soubor opatření a společných zásad spojených s ochranou.

Přestože si členské státy mohou cíle politiky v oblasti online hazardních her v zásadě stanovovat samy, předpokladem úspěšné politiky EU týkající se online hazardních her je uvedení vnitrostátních právních předpisů do souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie. Komise letos zřídí skupinu odborníků, aby usnadnila výměnu zkušeností o právní úpravě mezi členskými státy. To přispěje k vytvoření dostatečně regulovaného, bezpečnějšího odvětví online hazardních her v EU, což spotřebitele odradí od vstupu na internetové stránky, které regulovány nejsou.

Děti a jiné zranitelné skupiny je třeba chránit, neboť 75 % občanů EU ve věku do 17 používá internet. Komise podporuje rozvoj lepších nástrojů pro ověřování věku a filtrů obsahu online. Zároveň se zasazuje o odpovědnější reklamu a zvyšování informovanosti rodičů o nebezpečích, jež jsou s hazardními hrami spojena.

Kromě ochrany nezletilých před přímým vystavením hazardním hrám je zde odpovědnost za ochranu těch občanů a rodinných příslušníků, kteří závislostí na hazardu (mezi 0,5–3 % obyvatel) nebo jinými formami poruch spojených s hraním hazardních her již trpí, a to hledáním účinných způsobů jejich léčby a prevence. K tomu je ovšem nutno lépe porozumět příčinám.

Jiným důležitým cílem je zamezování podvodům a praní peněz, k nimž prostřednictvím online hazardních her rovněž dochází, a odrazování od nich. Kvůli přeshraničním omezením nemohou členské státy účinně uplatňovat mechanismy boje proti podvodům. K řešení tohoto problému ze všech možných úhlů je nezbytný postup spojující EU, členské státy a odvětví.

Vysoké úrovně spolupráce je zapotřebí zejména k zajištění integrity sportu. Manipulace s výsledky zápasů spojená se sázením je v rozporu se samou povahou fair play a soutěživostí, které jsou sportu vlastní. Komise chce s tímto problémem bojovat podporou rychlejší výměny informací, mechanismů pro oznamování podezření z protiprávního jednání a celkové spolupráce zúčastněných stran, provozovatelů a regulačních orgánů na národní i mezinárodní úrovni. Jedině tak bude možné zachovat integritu sportu, lépe vychovat sportovce a zvýšit jejich informovanost.

Komise konkrétně přijme tři doporučení určená členským státům, která se týkají i) společné ochrany spotřebitelů, ii) odpovědné reklamy na hazardní hry a iii) zamezování manipulaci s výsledky zápasů spojené se sázením a boje proti ní.

Jiná opatření mimo jiné počítají s podporou referenčního srovnávání a testování nástrojů rodičovské kontroly, rozšířením oblasti působnosti směrnice o praní peněz a podporou mezinárodní spolupráce v oblasti zamezování manipulaci s výsledky zápasů.

Je rovněž naléhavě třeba, aby členské státy například prováděly průzkumy a sběry dat týkající se poruch spojených s hraním hazardním her, podporovaly odbornou přípravu soudců v oblasti podvodů a praní peněz a zřídily vnitrostátní kontaktní místa, v nichž by se setkávaly všechny subjekty zapojené do boje proti manipulaci s výsledky zápasů.

Souvislosti a další kroky

Dnešní sdělení navazuje na konzultaci týkající se zelené knihy, která proběhla v minulém roce (viz IP/11/358).

První setkání skupiny odborníků s členskými státy je naplánováno na prosinec 2012 a v roce 2013 Komise uspořádá konferenci zúčastněných stran.

Komise vyhodnotí provádění akčního plánu a posoudí pokrok, jehož bylo v rámci EU dosaženo, dva roky po přijetí sdělení.

Ode dneška bude Komise rozesílat žádosti o informace členským státům, proti nimž je od roku 2008 vedeno řízení o nesplnění povinnosti, s cílem získat aktuální, úplné a přesné informace o posledním vývoji v oblasti vnitrostátních právních předpisů. Informace budou rovněž vyžádány od členských států, proti nimž byly podány stížnosti. Komise doufá, že spolupráce členských států povede k včasnému a uspokojivému řešení, které zajistí slučitelnost vnitrostátních opatření se stávajícími právními předpisy EU.

Viz také MEMO/12/798

Další informace

Sdělení a průvodní pracovní dokument útvarů Komise, jakož i shrnutí odpovědí na veřejnou konzultaci týkající se zelené knihy jsou k dispozici na internetových stránkách Komise:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Kontaktní osoby:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar