Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 октомври 2012 г.

Комисията изготви план от мерки за хазарта по интернет

Хазартът по интернет е една от най-бързо разрастващите се услуги в ЕС, с годишни темпове на растеж почти 15 % и с прогнозни годишни приходи от 13 млрд. евро за 2015 г. Той продължава да се развива успоредно с бързия напредък при мрежовите технологии. Услугите, свързани с хазартни игри в интернет, обхващат множество игри на късмета, като залагания за спортни състезания, покер, онлайн казина и лотарии, с 6,8 милиона потребители, участващи в един или повече видове хазарт по интернет. Съществуват обаче и хиляди нерегламентирани интернет страници за хазарт, често извън ЕС, до които потребителите имат достъп и които са свързани със значителни рискове, като например измами и пране на пари.

Хазартът по интернет в ЕС е обект на различни национални разпоредби. Независимо от задължението да се съобразяват с правилата на ЕС, държавите членки всъщност могат да ограничават изцяло или отчасти някои хазартни услуги по интернет, стараейки се да защитят обществените интереси, когато става дума за хазарт. Все повече държави членки се стремят да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, и изменят своите национални законодателства и практики. Съществуващите нормативни, социални и технически проблеми в ЕС обаче не могат да бъдат разрешени задоволително от държавите членки поотделно. Този факт се подсилва от трансграничния характер на хазарта по интернет.

Днес Комисията обяви план за действие, включващ ред инициативи за следващите две години, за повече яснота при регулирането на хазарта по интернет и насърчаване на сътрудничеството между държавите членки.

Мишел Барние, комисар за вътрешния пазар и услугите, заяви: „Потребителите, а в по широк план всички граждани, трябва да бъдат защитени адекватно, трябва да се предотврати прането на пари и измамите, спортът трябва да бъде застрахован срещу уговаряне на срещите заради залагания и националните разпоредби трябва да са съобразени със законодателството на ЕС. Това са целите на плана от мерки, който приехме днес“.

Ключови елементи на съобщението

Комисията не предлага законодателство на равнище ЕС за хазарта по интернет. Тя предлага широк набор от мерки и общи принципи за защита.

Макар държавите членки по принцип да са свободни да определят целите на своите политики относно хазарта по интернет, гарантирането на съответствие на националното законодателство с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) е предпоставка за успешна политика на ЕС за хазарта по интернет. Тази година Комисията ще създаде експертна група, за да улесни обмена на опит между държавите членки в областта на регулирането. Това ще спомогне за развиването в ЕС на един добре регламентиран, по-безопасен сектор на хазарта по интернет, което ще спомогне потребителите да не попадат на нерегламентирани интернет страници за хазарт.

Децата и други уязвими групи се нуждаят от защита, тъй като 75 % от гражданите на ЕС на възраст под 17 години ползват интернет. Комисията насърчава разработването на по-добри инструменти за проверка на възрастта и на филтри за интернет съдържание. Тя също така настоява за по-отговорно рекламиране и повишена осведоменост на родителите за опасностите, свързани с хазарта.

Освен защитата на непълнолетните от подобни рискове, съществува и отговорност спрямо гражданите и семействата, които вече са били жертва на пристрастяване към хазарта (между 0,5 и 3 % от населението) или на други отклонения, свързани с хазарта, чрез търсенето на ефикасни методи за лечение и предпазване. За целта е необходимо по-добро разбиране на първопричините.

Друга важна цел е предотвратяването и възпирането на измамите и прането на пари чрез хазарт по интернет. Трансграничното естество на явлението пречи на отделните държави членки да приложат ефективни механизми за борба с измамите. За цялостното решаване на проблема е необходим подход, който да обедини ЕС, държавите членки и промишлеността.

Необходимо е сътрудничество на високо равнище, по-специално за да се защити почтеността в спорта. Уговарянето на резултатите от спортни срещи противоречи на самата идея за честна игра и съревнование, които определят понятието спорт. За да противодейства на това Комисията ще насърчава по-бързия обмен на информация, механизми за сигнализиране на нередности и цялостно сътрудничество на национално и международно равнище между заинтересованите страни, операторите и регулаторите в защита на почтеността в спорта и за по-добро образование и повишена осведоменост на спортистите.

По-конкретно Комисията ще приеме три препоръки, отправени към държавите членки, а именно относно i) обща защита на потребителите, ii) отговорно рекламиране на хазарта и iii) предпазване и борба срещу манипулиране на резултатите от спортни срещи, свързани със залагания.

Наред с останалото някои мерки предвиждат и подкрепа на сравнителния анализ и изпробване на инструменти за родителски контрол, разширяване на обхвата на директивата за борба с прането на пари, насърчаване на международното сътрудничество за предотвратяване на манипулиране на резултатите от спортни срещи, свързани със залагания.

Държавите членки също така се приканват настоятелно да провеждат например проучвания и да събират данни за заболяванията, свързани с хазарта, както и да насърчават обучението в средите на съдебната система по въпросите на борбата срещу измамите и прането на пари и да създадат национални точки за контакт, обединяващи всички заинтересовани страни в борбата срещу манипулирането на резултатите от спортни срещи, свързани със залагания.

Контекст и следващи стъпки

Днешното съобщение е продължение на консултациите по Зелената книга, проведени миналата година (виж IP/11/358).

Първата среща на експертната група с държавите членки е предвидена за декември 2012 г., а през 2013 г. Комисията ще организира конференция на заинтересованите страни.

Комисията ще направи оценка на изпълнението на плана за действие и ще оцени напредъка, постигнат в целия ЕС две години след приемането на съобщението.

От днес Комисията ще започне да изпраща искания за предоставяне на информация от държавите членки, срещу които са били открити процедури за нарушение от 2008 г. насам, за да получи пълна и актуална картина на националното законодателство. Информация ще бъде поискана и от държавите членки, срещу които са регистрирани жалби. Комисията се надява, че сътрудничеството между държавите членки ще доведе до навременното и задоволително привеждане на националните мерки в съответствие с действащото право на ЕС.

Виж също MEMO/12/798

Допълнителна информация:

Съобщението и придружаващият го работен документ на службите на Комисията, както и обобщение на отговорите от консултацията по Зелената книга, са на разположение на интернет страницата на Комисията:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/gambling_en.htm

Contacts :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar